Otvorený list výkonnému podpredsedovi ZMOS-u Jozefovi Turčánymu

 

Vážený pán Turčány!

 

Dovoľujeme si reagovať na Vaše vyjadrenia zo 17.decembra 2018:

1.      „Zamestnávatelia a zriaďovatelia škôl volajú po kvalite a sú presvedčení, že tá je viazaná na pedagóga a až následne na “obslužné” profesie, akými sú napríklad vychovávatelia, psychológovia či kariérni poradcovia.“

2.      „Nie sme presvedčení o tom, že pedagogický zamestnanec by mal mať také isté podmienky pre výkon svojho pôsobenia, ako má kariérny poradca, alebo iný typ zamestnanca, ktorý má ‘obslužný’ charakter.“

Zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §3 jasne vymedzuje, kto je pedagogickým zamestnancom a čo sa rozumie pod pojmom pedagogická činnosť. V jeho §6 a §7 sú uvedené kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej a odbornej činnosti. Pojem vychovávateľ je vymedzený v §13 a §15 tohto zákona ako pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť  pri uskutočňovaní výchovného programu výchovného zariadenia. V zmysle §27 sú vychovávatelia súčasťou kariérového systému rovnako ako učitelia a ich profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom aktivít uvedených v ods.2 §27.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejňuje Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, a ktorý je účinný od 1.júla 2017. Čl.2 tohto dokumentu informuje o tom, že profesijné štandardy pre pedagogických zamestnancov  obsahujú o.i. aj štandardy pre vychovávateľov, konkrétne v bode i) s odkazom na prílohu č.9. V predmetnej prílohe vo forme tabuľky sa nachádzajú požiadavky na požadovaný stupeň a druh vzdelania, ktorým je jednoznačne ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického zamerania a z neho vyplývajúce odborné kompetencie /t.j. vedomosti a spôsobilosti/. Pedagogické vzdelanie vychovávatelia nadobúdali a nadobúdajú na pedagogických školách /SpgŠ, PaSA, pedagogické fakulty v odboroch vychovávateľstvo a pedagogika voľného času/.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §3 ods.l) deklaruje princíp integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície a v ods.p) princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa.
§5 hovorí o tom, že výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov. Pre vysvetlenie: výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje aj v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach napriek tomu, že neposkytuje stupeň vzdelania uvedených v §16 a §17 školského zákona.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky týchto výchovno-vzdelávacích zariadení. Z jej znenia vyplýva, že sa v nich uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonávajú pedagogickí zamestnanci.

Vážený pán Turčány! Z uvedeného je jasné, že Vaša definícia vychovávateľov ako obslužných pracovníkov je nešťastná. Boli by sme radi, ak by ste potvrdili, že vychádza „len“ z neznalosti aktuálnej školskej legislatívy a jej vymedzenia výchovy mimo vyučovania ako takej. Tiež by sme radi poznali zdroj, z ktorého vychádza Vaše tvrdenie citované v bode 1 z úvodu nášho stanoviska. Žiadame Vás zároveň o vysvetlenie, aké podmienky si zaslúži pre svoju pedagogickú prácu tzv. „obslužný“ zamestnanec.

Výchova a vzdelávanie sú totiž rovnocenné pedagogické činnosti, úzko previazané a nie je možné ich uskutočňovať izolovane. Preto je namieste zvážiť zjednotenie kompetencií v školstve a výchovu mimo vyučovania prenechať odbornému riadeniu ministerstva školstva.

Andrea Santusová

vedúca sekcie ŠKD Slovenskej komory učiteľov