Pozvánka SKU na 1. interaktívny seminár pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 1. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 28. novembra 2017 o 16:30 v priestoroch EDULAB, Rigeleho 1 v Bratislave. Ide o zahájenie pravidelného podporného stretávania sa učiteľov z praxe, ktoré má za cieľ prakticky uchopiť inkluzívny edukačný model a budovať spoločne komunitu, v ktorej je:

– každý učiteľ, jeho pohľad a skúsenosti prínosom,

– možné individuálne profitovať z kolaboratívneho prístupu k rozmanitej problematike,

– jednou z priorít rozšíriť svoje profesijné “JA” o nové zručnosti vyplývajúce z požiadaviek inkluzívnej školy – školy pre všetkých,

– nosným interdisciplinárny prístup ku konkrétnej problematike realizovaný prostredníctvom hostí – na edukácii participujúcich odborníkov /rodičia, školskí špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, lekári, …

– dôležité vnímať potreby dieťaťa,

– dôležité rozumieť sebe a svojej roli,

– dôležité zdieľať, hovoriť, pýtať sa, meniť, zlepšovať, byť súčasťou, odstraňovať bariéry, počúvať, priateliť sa, veriť, viesť, učiť sa, pomôcť, byť, …

Inklúzia znamená robiť veci odlišne, ale robiť veci spolu.

Program stretnutia:

Príbeh (ne)jedného učiteľa /interaktívny seminár/

  1. Učiteľ očami dieťaťa – kontakt, komplexnosť, reflexia
  2. Fenomén zmeneného detstva
  3. Kde začať s inklúziou
  4. Nové ciele

Moderuje: Mgr. Timea Tóthová

Je potrebné sa prihlásiť zaslaním mailu na: storyofteacher@gmail.com – pošlite nám prosím aj poznámku ohľadne pracoviska, na ktorom pôsobíte prípadne svoje otázky k téme.

Aktívni hostia prvého stretnutia:

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., je profesiou liečebný pedagóg. Pôsobila ako vysokoškolská učiteľka a garant študijných programov odboru liečebná pedagogika na PdF UK v Bratislave. Viedla Katedru liečebnej pedagogiky, výskumné projekty, školila doktorandov. Súčasne budovala aj špecializačné štúdium v tomto odbore (od r. 2006) na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Krátko pracovala aj na PdF KU v Ružomberku na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. Opäť pôsobí na svojich pôvodných pracoviskách.

K téme inklúzia ju priviedla práca s deťmi v detskom domove, skúsenosti externých študentov pedagogických odborov, kontakty s kolegami v zahraničí, výskumy k situácii detí so zdravotným znevýhodnením na základnej škole, ale aj dlhoročné zaoberanie sa včasnou intervenciou, poruchami správania, špecifickými poruchami učenia a stavom integrácie. Je presvedčená, že inklúzia znamená vyššiu kvalitu života pre všetky detí a pre učiteľov viac radosti a hlbšieho prežívania zmyslu v každodennej práci. Pre tie deti, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené, znamená aj lepšiu dostupnosť pomoci, lebo v inkluzívnej škole prichádza včas a v potrebnej miere.

Mgr. Barbora Vodičková, PhD., absolvovala štúdium liečebnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave, predtým ukončila 6 semestrov na LF UK. Dizertačnú prácu obhájila v odbore pedagogika, v rámci ktorej sa venovala školákom s poruchami učenia a správania. Počas doktorandského štúdia vnímala, že pre niektoré deti s ťažkosťami prichádza pomoc neskoro, a preto sa začala zaujímať o problematiku včasnej intervencie. Jej odbornosť sa profilovala na prácu s deťmi s nerovnomerným, oneskoreným alebo atypickým vývinom a s ťažkosťami v učení a v správaní raného a mladšieho školského veku. Vedie súkromné detské centrum BlueBerry Hill, ktoré okrem výchovy a vzdelávania detí, má za cieľ pomáhať deťom s ťažkosťami prostredníctvom včasnej intervencie v úzkej spolupráci s rodičmi, učiteľmi a odborníkmi. V praxi pochopila, že každému jednému dieťaťu v materskej škole, ak to potrebuje, sa oplatí poskytnúť podporu, pripraviť podmienky, zachytiť jeho potrebu, “prečítať jeho signály”, nájsť spôsob, ako mu porozumieť, ako vnímať jeho kontext, ale tiež ako mu ponúknuť podnety, ktoré mu pomáhajú byť zrelším. O tom všetkom sa snaží diskutovať s učiteľmi, pretože verí, že ak aj oni dostávajú podporu, majú vedomosti, empatiu a odvahu, dokážu byť v procese edukácie a včasnej intervencie dieťaťa s ťažkosťami kľúčoví s ďalekosiahlym dosahom pre jeho ďalší život.