Prečo etický kódex učiteľa

Prečo ETICKÝ KÓDEX učiteľa

PaedDr. Mária Barancová

 

                                                                                                                 

 

V profesijných skupinách  existujú mnohé asociácie, komory, združenia, ktoré formujú svoju tvár, hľadajú definície pre svoj status. Aj my sa snažíme o definovanie svojho nie príliš ceneného postavenia učiteľov na Slovensku.

 

Učiteľ v škole nie je nezávislou osobnosťou. Plní úlohy celospoločenského významu a za úspešnú výchovu a formovanie osobnosti zverených žiakov nesie plnú zodpovednosť aj voči rodičom a aj pred tvárou celej spoločnosti.   Z titulu svojej profesie učiteľ je právne, ale aj mravne zaviazaný svedomite a úspešne plniť svoje úlohy pri výchove dorastajúcich generácií.

 

Učiteľské organizácie mali by vypracovať a prijať etický kódex učiteľa, ako reflexia etických a morálnych otázok učiteľskej profesie / vrátane formulácie morálnych hodnôt, princípov a noriem/ , pretože takéto kódexy sú významným prínosom na zabezpečenie prestíže profesie učiteľa , na plnenie profesionálnych povinností, ale i na hľadanie odpovedí, respektíve riešení praktických morálnych problémov učiteľského povolania.

 

Etický kódex učiteľa obsahuje súhrn skupinových morálnych požiadaviek, ktoré by mali usmerňovať učiteľa pri výkone jeho funkcie. Učitelia sú heterogénnou skupinou s rôznymi názormi, presvedčením, hodnotami, ktoré dosiahli pod vplyvom rozličných subjektívnych a objektívnych faktorov. Sú skupinou disponujúcou širokou škálou kompetencií súvisiacich so slobodou rozhodovania a preferovania učiteľských aktivít a metód na výchovu a vzdelávanie.

Sami sa stávajú dôležitým „nástrojom“ odovzdávania kvalitných informácií a výchovy budúcim generáciám.

 

Etický kódex pôsobí ako kompas pre profesijnú činnosť jednotlivca. Pôsobí vo vnútri daného povolania, ale aj navonok. Vo vnútri pôsobí ako norma etického správania sa medzi príslušníkmi profesie a navonok slúži ako ochrana príslušníkov daného povolania pred neoprávnenými útokmi zvonku.

 

Z týchto hlavných a iných dôvodov vzniká potreba formulovať etický kódex so všeobecnými morálnymi zásadami zjednocujúcimi učiteľskú profesiu. Kódex sa vytvára aj za účelom:

·        vyslania pozitívneho signálu verejnosti,

·        posilňovania učiteľskej kultúry a  zároveň i postavenie učiteľa v spoločnosti,

·        pomoci riešiť konfliktné situácie v optike úloh učiteľa,

·        definovania limitov a hraníc konania učiteľa,

·        vymedzenia práv učiteľa z dôvodu mnohých požiadaviek a úloh, ktoré sú kladené na učiteľskú profesiu, 

·        definovania  vzorcov správania vo vzťahu učiteľ-– žiak, učiteľ – učiteľ (učiteľ – kolegovia), učiteľ – nadriadení,  učiteľ – ostatní zamestnanci školy, učiteľ – rodič, učiteľ – verejnosť.

 

Kódex profesie musia tvoriť tí, ktorí sa orientujú v problematike povolania a dôverne poznajú prostredie a podmienky povolania.

Je mnoho komôr, asociácií a združení učiteľov po celom svete, a každá má vypracovaný etický kódex učiteľov, ktorý vychádza z podstaty ich poslania.

Výchovné pôsobenie učiteľa v procese mravného utvárania osobnosti je zamerané na uvedomelé utváranie vlastného autonómneho mravného systému. Jeho vytvorenie je podmienené úrovňou kognitívnej, emotívnej a konatívnej stránky osobnosti. Mravné formovanie je podmienené ontogeneticky, sociálnym prostredím, mravnými skúsenosťami jednotlivca.

Morálne ocenenia sú výsledkom morálnej vyspelosti profesionálneho učiteľa. Tieto ocenenia významným spôsobom vplývajú na kvalitu života učiteľov.

Mnohí učitelia sú živými nositeľmi etických kódexov.

Vďaka mnohým , ktorí sa zaslúžili o kvalitatívny rozvoj Slovenska, svojou tvorivou prácou s deťmi pomáhali zvyšovať ekonomický a duchovný raiting tejto spoločnosti.

Mimoriadne záslužne prispeli k napredovaniu Slovenska do európskych štruktúr.
Dnes stoja na prahu odhodlania dosiahnuť uznanie, uznanie mocných, rodičov, verejnosti a uznanie piedestálu dôležitosti pre vývoj duchovného raitingu.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení kolegovia, tak závažný dokument potrebuje čas, serióznu diskusiu a zamyslenie sa i nad tým, že učiteľ je v prvom rade človek, občan a potom učiteľ.

Týmto vás pozývam do diskusie a prosím o námety, prípadne o návrh etického kódexu slovenského učiteľa .

 

Zdroje:

Brezinka, Wolfgang: Učitelia a morálka ich povolania. Pedagogická revue, 42, 1990, č. 4, s. 289 –315.

DARÁK, M. K niektorým problémom etiky učiteľskej profesie. In Pedagogická profesia

v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: FHPV PU, 2001,s. 352- 356.

KUDREC,D. Morálna povinnosť učiteľa a z nej plynúci etický kódex, Prešov 2006