Príhovor k začiatku školského roka

Pre mnohých z nás je september synonymom končiaceho sa leta a začiatkom nových školských povinností. 1. september je dňom začiatku školského roka a zároveň dňom mimoriadne slávnostným. Prvého septembra 1992 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu.

Zvláštna symbolika a zhoda, Ústava a začiatok školského roka. Čo je prienikom týchto okolností? Zakotvené právo na vzdelanie, ktoré sprostredkúva škola prostredníctvom svojich učiteľov.

Začiatok školského roka je významným dôvodom na to, aby sme spoločne začali prácu, ktorá má zmysel a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu. Dnešný začiatok školského roka je obohatený o jeden darček, a tým je stavovská a profesijná organizácia, ktorá sa stane oporným pilierom vo vašej namáhavej a zložitej práci. Ambíciou SKU bude podporovať záujmy pedagogických a odborných zamestnancov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva.

Vážené kolegyne, kolegovia, schopnosť učiteľov dennodenne odovzdávať svoje odborné, profesijné dispozície, svoje myšlienky ďalším, svoj talent tvoriť a byť tvorivým facilitátorom svojich zverencov, svojím prístupom motivovať, podporiť, naučiť a stráviť čas so svojimi žiakmi a študentmi je devízou, ktorá si jednoznačne zaslúži akt úcty žiakov, študentov, rodičov, verejnosti, ale i nadriadených orgánov.

Milí učitelia, kolegovia, želáme vám veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok tešili z úspechov a
pokrokov, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť. Želáme vám, aby vás vaši žiaci rešpektovali, vážili si vás, mali vás radi. To sú tie pocity, pre ktoré každodenne predstupujeme pred svojich žiakov a sadáme si za školskú katedru znova a znova.

Naším hlbokým želaním je pozdvihnúť profesiu učiteľa na dôstojný piedestál jej dôležitej vážnosti a spoločenskej významnosti, akou učiteľstvo ako poslanie je.

S úctou

Správna rada

Slovenskej komory učiteľov