Pripomienky k zmene štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry

Pripomienky k zmene štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry

Vážení kolegovia, na základe diskusií medzi členmi a sympatizantmi Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny Vám predkladáme všeobecné pripomienky k nevyhnutnej zmene štátneho vzdelávacieho programu (ďalej ŠVP) zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej SJL) pre ISCED 1, 2 a 3. Naše pripomienky vychádzajú z dlhodobého overovania tzv. školskej reformy v praxi, z našich bezprostredných skúseností z vyučovania nášho predmetu. Domnievame sa, že po štyroch rokoch fungovania obsahovej reformy vyučovania nepostačuje iba revízia ŠVP, ale aj jeho rekonštrukcia, preto sa aj touto formou chceme na tomto procese podieľať.

Naše pripomienky zhŕňame v nasledujúcich bodoch:

1. Je nutné kvalitatívne selektovať obsahové štandardy ŠVP, ktoré v niekoľkých položkách predpisujú príliš teoretické, kontroverzné, redundantné alebo danému stupňu nevyhovujúce učivo. Podrobnejšie a konkrétnejšie analýzy môžeme ponúknuť v rámci ďalšej spoločnej spolupráce.

2. V literárnej časti ŠVP pre ISCED 3 navrhujeme, aby spôsob systematizácie učiva (chronologický alebo žánrovo-druhový) zostal na výbere učiteľov SJL danej školy. Odmietame striktné určenie dodržiavania iba jedného zo spôsobov vyučovania literatúry. Ak by bolo nevyhnutné pristúpiť k jedinej možnosti, veľká časť pripomienkujúcich sa prikláňa k chronologickému radeniu literárneho učiva. Učitelia v súčasnosti odporúčaný model literárneho vzdelávania (tzv. moduly) aj tak zväčša neuplatňujú a uprednostňujú chronologický model osnovania. Chceme upozorniť aj na možnosť, v ktorej sa dá efektívne prepojiť chronológia s druhovo-žánrovým členením (ako to ponúkajú učebnice literatúry pre stredné školy z autorského kolektívu Polakovičová – Caltíková, vydavateľstvo: Orbis Pictus). Chronologické osnovanie učiva považujeme za najlogickejší a zároveň overený spôsob osnovovania literárnych tém. Druhovo-žánrové usporiadanie uprednostňujeme v ŠVP pre ISCED 2.

3. V predmete SJL by sme privítali zásadnú revíziu štátneho vzdelávacieho programu – zložky literárna výchova. Doterajší ŠVP sa po štvorročných skúsenostiach s jeho aplikáciou javí ako problematický, chybný, z didaktického aspektu nesystematický a spracovaný na mnohých miestach v rozpore s aktuálnymi poznatkami súčasnej literárnej vedy.

4. Časové dotácie pre jednotlivé ročníky navrhujeme v tejto podobe:

ISCED 1: 8/9 hodín

ISCED 2: 5 hodín týždenne

ISCED 3: 4 hodiny týždenne

5. Nakoľko má predmet SJL výnimočné postavenie, vyučujú sa v ňom kompetencie, akými sú čítanie s porozumením, jazyková kultúra, interpretácia a produkcia textov, rozbory literárnych diel, prednes textu, navrhujeme povinné delenie aspoň jednej hodiny z časovej dotácie (uvedomujeme si, že delenie všetkých hodín nie je v súčasnosti možné). Cudzie jazyky, ktoré patria do rovnakej vzdelávacej oblasti (jazyk a komunikácia), donedávna obsahovali povinnosť delenia na skupiny. Analogicky by sme radi privítali túto možnosť aj v našom predmete. Odporúčací charakter skupinového vyučovania nemôžeme prijať, keďže jednotlivé školy pre zlú finančnú situáciu SJL deliť nebudú, resp. využijú disponibilné hodiny na „trendové“ predmety. Ak by sa navýšili dotácie nášho predmetu, odmietame priamo úmerné navýšenie obsahu ŠVP. Navýšenie dotácie využijeme predovšetkým na dôkladný rozvoj kompetencií žiakov, ktorých je v súčasnosti viac, ako dovoľuje terajšia dotácia predmetu SJL. Okrem iného sa neberie do úvahy, že klesá záujem o vzdelávanie, motivácia žiakov, vedomostná úroveň, vyskytujú sa rôzne vývinové poruchy učenie a znižuje sa úroveň pravopisu, čomu by navýšenie dotácie mohlo predísť, skvalitnilo a zefektívnilo by našu prácu. V porovnaní so širším (stredo)európskym kontextom je Slovensko krajina s najnižším počtom hodín pre národný jazyk a literatúru na strednej škole. V niektorých európskych krajinách na stredných školách gymnaziálneho typu týždenná hodinová dotácia tohto predmetu v maturitných ročníkoch dosahuje dokonca až 5 hodín týždenne.

6. Zjednodušiť, resp. zrušiť tzv. výkonový štandard ŠVP, ktorý je zložitý a nezrozumiteľný nielen učiteľom, ale aj žiakom a rodičom. Odstrániť minimum a optimum žiakových výkonov – sú to kategórie, ktoré sa v praxi nedajú realizovať. Takisto treba zrušiť „moduly“ z literatúry v tomto dokumente. ŠVP si predstavujeme ako jednoduchý a zároveň dostatočne konkrétny pedagogický dokument s predpísaným obsahom, cieľmi a kompetenciami. Výkon žiaka sa môže definovať vo výstupnom štandarde alebo v cieľových požiadavkách. Súčasné pedagogické dokumenty (výkonový štandard), ich forma a štrukturácia sú zložité, abstraktné a neprehľadné, vo vyučovaní sa nedajú realizovať, často sú iba byrokratickou prekážkou, v praxi sa ňou učitelia neriadia.

7. Na ročníkové určovanie obsahu ŠVP máme nejednotný názor. Niektorí uprednostňujú, aby si učitelia zvolili spôsob rozdelenia učiva do ročníkov, čo považujú za pozitívny krok vpred. Iní sa prikláňajú k centrálnemu rozdeleniu učiva do jednotlivých ročníkov a stupňov vzdelávania. V oboch prípadoch vyžadujeme odbornú diskusiu s učiteľmi z praxe na túto tému. Ak by sa zaviedlo povinné prerozdelenie obsahu do ročníkov, hrozí, že sa učivo konzervuje, ťažko sa bude aktualizovať a jeho spôsob usporiadania bude zvolený nesprávne, t. j. nebude vyhovovať vyučovacej praxi, čo učiteľov SJL tak-či-tak privedie k svojvoľnému vyučovaniu predmetu, čo nemusí byť vždy pozitívom.

8. Je nutné prehodnotiť určovanie tzv. povinnej literatúry v ŠVP pre ISCED 3. V prípade, že sa bude literatúra určovať centrálne, je nutné zoznam povinných diel citlivo prepracovať, prispôsobiť súčasným žiakom, vybrať reprezentatívnejšie a motivujúcejšie literárne diela. Pri výbere literárnych diel by sa nemali ignorovať tie, ktoré súvisia s kultúrou a identitou Slovenska (napr. Proglas). Zoznamy povinnej literatúry by mohli v liberálnejšom variante zostať v kompetenciách školy v stanovenom počte (napr. 20 kníh počas vyučovacieho obdobia), keďže v rámci testovania sa i tak využívajú rôznorodé texty na rozbor. Absenciu povinnej literatúry na pre ISCED 2 vítame, nech zostane v rukách učiteľa, ktorý výber prispôsobí zloženiu, charakteristike a požiadavkám triedy a veku žiakov.

9. Uprednostňujeme voľný trh učebníc, požadujeme, aby si školy mohli samy voliť učebný materiál, ktorý im bude preplácaný. Učebnice musia obsahovať aj metodické príručky.

10. Do diskusie vkladáme návrh na rozdelenie hodnotenia literárnej a jazykovej zložky. Bolo by to prínosom najmä pre študentov, ktorí môžu vynikať iba v jednej z uvedených zložiek, kým v druhej zlyhávajú, resp. sú priemerní. Odmietame často navrhovaný zánik literárnej zložky, resp. jej splynutie s predmetom umenie a kultúra.

11. Treba prehodnotiť postavenie syntaxe v ŠVP, rozsah a obsah jej vyučovania aj v závislosti od vyučovania cudzích jazykov a jednotlivých stupňov vzdelávania a ročníkov. Vybrali sme túto tému z dôvodu, že ju obsahová reforma zasiahla viac ako ostatné. Poznamenávame však, že celá jazyková zložka by mala byť pragmaticky prehodnotená, aby sa našiel dostatočný priestor na prácu s textom, tvorivé písanie a čítanie s porozumením. Konkrétnejšie príklady môžeme uviesť dodatočne. V diskusii s odborníkmi (nielen z vysokých škôl) treba selektovať nevyhnutnú terminológiu. Uvažovať o tom, či má zmysel ponúkať žiakom rôzne triedenia (napr. druhy zámen).

12. Požadujeme diferenciáciu obsahu ŠVP medzi strednými odbornými školami a gymnáziami. Domnievame sa, že obsah SJL prakticky zameraných škôl by mal byť pragmatickejší a menej abstraktný, prispôsobený odborným predmetom na rozdiel od všeobecne zameraných gymnázií. Kompetencie môžu byť rovnaké. V súvislosti s týmto treba diferencovať aj maturitnú skúšku, resp. navrátiť sa k úrovniam.

Naša organizácia má záujem spolupracovať pri tvorbe a aktualizácii ŠVP, keďže našimi členmi sú aktívni slovenčinári, ktorí môžu ponúknuť rôzne nápady, návrhy a riešenia. Chceme v spoločnej diskusii predísť chybám, nedorozumeniam a neustálym zmenám v ŠVP. Odmietame, aby o obsahu vyučovania v regionálnom školstve rozhodovali iba vysokoškolskí učitelia, metodici, prípadne politicky volení poradcovia. Ako organizácia s desaťročnou pôsobnosťou máme možnosti, ktoré by mohli smerovať k spoločnému cieľu, ktorým je praxou overená aktualizácia ŠVP zo SJL.

PhDr. Ján Papuga, PhD.

Predseda Rady SAUS

Text originálnej pripomienky nájdete tu