Pripomienky k Prvému akčnému plánu Stratégie inkluzívneho vzdelávania

Legislatívny proces LP 2022/154

Ministerstvo školstva dlhodobo nechce a nevie realizovať spoluprácu a prípravu strategických krokov participatívne. Príprava mimoriadne dôležitej národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, ktorá mala byť ukážkou participácie a multidisciplinarite skončila ako uzavretá aktivita najmä dvoch katedier špeciálnej pedagogiky. Nadväzujúce kľúčové dokumenty – akčné plány – majú podrobne rozpracovať a rozkrokovať aktivity a projekty na dosiahnutie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Nakoľko však samotná stratégia je málo ambiciózna a skôr len kopíruje pokračovanie integrácie. Komora vzhľadom k veľkému množstvu nesystémovej práce a únave rezignovala na proces prípravy akčného plánu, ale napriek tomu pripomienkujeme v snahe pomôcť a zlepšiť, čo je možné. Akčný plán možno označiť len za kópiu Plánu obnovy s minimálnymi ambíciami. Časť pripomienok vznikla aj v súčinnosti s Platformou rodín detí so  ZZ.

UstanoveniePôvodné znenieNávrh úpravyZdôvodnenieTyp
Opatrenie 1.3.1Doplniť nový cieľ:Zaviesť legislatívne zmeny pre skvalitnenie systému vzdelávania PZ a OZ, nastavenie procesov kontroly kvality vzdelávania, prepojení a implementácie profesijných štandardov do praxe.Už v Pláne obnovy sa uvádza na str. 9 a 10, že  aktuálne nastavený systém vzdelávania je nevyhovujúci. Je tam viacero dlhodobo kritizovaných nezrovnalostí – nie je dostatočne nastavený systém aktualizačného vzdelávania, prepojení atestácii s praxou, kariérové pozície ako supervízor vyžadujú zmenu nastavenia v prospech implementovania štandardov, úplne absentuje systém kontroly vzdelávania, jasné kompetencie a vymedzenie Komisie pre profesjný rozvoj, lepšie nastavenie hodnotenia zamestnancov s prepojením na Swot analýzu školy a 360st. spätnú väzbu. Nemáme systém podpory a vyrovnanosti tém na vzdelávacou trhu. Veľmi nedostatočne až vôbec je zadefinovaný § 72. Ak má ísť 50-miliónov do vzdelávania a má to splniť cieľ a nebyť iba vyhodené financie, musí tu byť systém kvality a ten musí byť transparentný a zákonný.Z
Opatrenie 1.3.2Prehodnotiť..Doplniť .. a legislatívne ukotviť a implementovať…Opatrenie je veľmi málo ambiciózne. Sociálnych pracovníkov potrebujeme roky ako soľ na školách. Príchodom aktuálnej situácie ešte viac. Takáto multi spolupráca tu mala byť dávno. Zaviesť túto pozíciu je pomerne jednoduché a odborníci majú na tom zhodu. Diskutujeme a prehodnocujeme to už niekoľko rokov. Chce to akčný krok. Samotné zavedenie nestojí nikoho nič. A otvára priestor pre EÚ projekty, ktoré by sa dali realizovať, taktiež následne jednotkové náklady, ktoré potrebujeme aj pre túto pozíciu vytvoriť čím skôr.Z
Opatrenie 2.1.1Vymedziť…Doplniť a rozšíriť ich zavádzanie do škôl… + finančné vymedzenie z čerpania PD   Zároveň rozšíriť odsek nielen na ranný vek, nakoľko opatrenie sa týka ŠPT a tie v rannom veku ani nepôsobia. Čiže nadrezortná spolupráca musí byť vymedzená aj pre vyšší vek, nielen ranný.Je nevyhnutné, aby sme počítali ako jeden z prvých krokov PD jednak predĺžiť projekty ŠPT na ďalšie roky, ale aj rozšíriť o ďalšie školy. Aktuálne má len malá časť škôl ŠPT. Verím, že MŠ SR chce ako jedno z prvých vecí tieto tímy rozšíriť. To je vec na prvé kroky akčného plánu.Z
Opatrenie 2.1.1V 2. aktivite „Zjednotené stanovisko rezortov…“doplniť výstupný indikátor o ďalšie znenie „Prehľadný systém kompetencií a zodpovedností jednotlivých druhov inštitúcií v rezortoch MŠVVaŠ, MPSVaR a MZ SR vrátane definovaných foriem ich spolupráce.“Z
Opatrenie 2.1.2Overovanie výkonových a obsahových štandardov v praxiDoplniť buď nový cieľ alebo rozšíriť existujúci aj o: implementovanie Zároveň doplniť financovanie z PD – DOV.V  rámci projektu Štandardy bola plánovaná ako súčasť udržateľnosti a implmementácie projektu aj elokovanie 15-20 mil. eur na skvalitnenie poradenského procesu. Je nemysliteľné, aby táto kľúčová vec, ktorá má jediná možnosť skutočne zmenu aj zabezpečiť bola vynechaná z akčného plánu na 22-24. Štandardy sú tu, reforma poradenského systému práve prebieha. Toto je prvé, čo je treba z nových EÚ fondov PD urobiť, zaplatiť.Z
Opatrenie 2.1.3V popise Opatrenia 2.1.3.Na konci doplniť slová „poradniach, prípadne v zariadeniach.“Zosúladenie znenia so znením v Stratégii.Z
Opatrenie 2.1.3Do aktivít k tomuto opatreniu doplniť ďalšie dve aktivity:  „Nastaviť financovanie služieb 3.,4. a 5. stupňa podpory zo strany štátu tak, aby služby boli bezplatné a dostupné bez rozdielu sociálno-ekonomickej situácie rodiny dieťaťa/žiaka bez rozdielu u verejných a súkromných CPP.“ „Zabezpečiť dostupnosť poradenského systému pre každé dieťa/žiaka. Zaviesť minimálnu sieť CPP 3. a 4. stupňa podpory a ŠCPP so špecializáciou na jednotlivé druhy zdravotného znevýhodnenia a pre ranný vek a mechanizmus postupného navyšovania ich kapacít po personálnej a finančnej stránke vrátane identifikovania zodpovednosti za zber dát o potrebe doplnenia kapacít systému na úrovni krajov (napr. RÚŠS).“Doplnenie má zásadný význam pre zabezpečenie dostupnosti odbornej starostlivosti.Z
Opatrenie 3.2.1Vynechať prvé podopatrenieVynechať Vytvoriť vzdelávací materiál a následne…Celý tento odsek za 2 milióny je v porovnaní s ostatným materiálom výrazne nadhodnotený. Nikde inde v dokumente nie je ministerstvo  takto ambiciózne. Ak sa urobí niekde priveľa a inde nič, tak to urobí viac škody. Podpora školám musí ísť širšie. Desegregácia je iba maličká oblasť v mori potrieb škôl a detí.Z
Opatrenie 5.1.1Doplniť opatrenieDoplniť legislatívu, implementáciu a realizáciu a finančné krytie na DOV na supervíziu z PDSupervíziu nie je možné realizovať z regionálnych centier (tak nie sú nastavené, sú iba pre učiteľov) a budú vyžadovať úplne iné taxy (55 eur a viac za hod.). Aktuálne máme z VUDPaPu asi stovku supervízorov, ktorí sú hotoví, ale nikto si ich nebude môcť dovoliť. Supervízia nie je ešte povinná a musí byť pre OZ a CPPPaP. Potrebujeme na to veľký projekt a nemálo financií. Je to jedno z prvých opatrení. Z
Opatrenie 5.1.3DoplniťDoplniť opatrenie o finančné krytie (DOV alebo grant, dotácie na tvorbu nových vzdel. programov)Máme tu viaceré oblasti, ktoré potrebujeme začať vzdelávať, ale na vytvorenie takýchto programov je potrebné vyčleniť financie. Programy sa sami nevytvoria. Rozšírenie nie je možné bez dotácie. Najmä tam, kde vzdelávacie potreby dlhodobo nie sú napĺňané – napr. supervízia, terapia, niektoré metodiky, inovácie, diferencované vyučovanie…Z
Opatrenie 1.2.1Vytvoriť nový riadokDoplniť opatrenie v súvislosti so začleňovaním detí z UA a postpandemickej situácie.Je nevyhnutné, aby v takomto akčnom pláne bola aj spomienka na aktuálnu situáciu. Vieme s istotou, že budeme potrebovať v tejto veci dopĺňať aktivity, projekty a preto je nutné to mať spomenuté aj v tomto pláne, aby sa dalo na to odvolať.Z
Oblasť 2Pridať ďalšie opatrenie 2.1.4„Zabezpečiť a legislatívne ukotviť nárokovateľnosť a finančnú, geografickú a časovú dostupnosť odbornej starostlivosti poskytovanej centrami poradenstva a prevencie.“ s popisom aktivity „Definovať a legislatívne ukotviť formu poskytnutia služieb CPP, ak CPP nedokáže vykonať odbornú činnosť a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa RÚŠS (§ 2 ods. 8 Vyhlášky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie). Zaručiť pri tom žiadateľovi finančnú, časovú a geografickú dostupnosť.“Navrhované opatrenie je súčasťou spôsobu plnenia strategického cieľa 3 Stratégie a jeho doplnenie má zásadný význam pre zabezpečenie dostupnosti odbornej starostlivosti.Z