Pripomienky Slovenskej komory učiteľov (SKU) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní

Bratislava, 22. 2. 2017

Prvá časť: Zásadné pripomienky SKU k celému materiálu navrhovanej novely

1. V súlade s výzvou vláde z januára 2013, deklaráciou z februára 2016 a odporúčaniami OECD žiadame zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia na úrovni vyspelých štátov EÚ, najmenej 6 %. Dofinancovať modernizačný dlh vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu štrukturálnej pomoci z EÚ. Vyrovnať rozdiely vo vybavenosti škôl modernou technológiou a didaktickými pomôckami.

Odôvodnenie: Zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania bez splnenia tejto požiadavky nie je reálne, a ani možné. Ide o nutný krok k uskutočneniu pripravovanej reformy: “Štát poskytuje školám na zakúpenie učebných materiálov dostatočný objem financií na úplné naplnenie tohto cieľa.”

2. V súlade s výzvou vláde z januára 2013 a deklaráciou z februára 2016 žiadame do konca roka 2017 zjednotiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti MŠVVaŠ SR. Uskutočniť prechod financovania škôl a školských zariadení zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Odôvodnenie: Prostriedky pre rezort školstva po schválení v štátnom rozpočte majú končiť na ministerstve školstva. Presúvanie cez ministerstvo vnútra, ktoré nemá príslušné kompetencie na riadenie školstva, je nezmyselné. Ušetrené finančné prostriedky škôl pod ministerstvom vnútra sa už do školstva nevrátia.

Zo správy SKU o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie vyplýva, že so súčasnou situáciou financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie je nespokojných až 73 % (1012) riaditeľov. Až 84 % (1163) riaditeľov škôl a školských zariadení financovaných cez originálne kompetencie je za to, aby boli tieto financované cez prenesené kompetencie, t. j. priamo z ministerstva školstva.

Samosprávy nie sú povinné dať celý normatív na žiaka škole a školskému zariadeniu. Tento normatív, ktorý určuje štát, je pre zriaďovateľov len orientačný. Podmienky v získavaní financií nie sú pre všetky školy rovnaké, aj keď majú na ne spravodlivý nárok. Na systém financovania, v ktorom má zriaďovateľ možnosť ukrajovať z balíka peňazí bez transparentných kritérií, v konečnom dôsledku doplácajú naše deti a mládež. Dochádza k znevýhodňovaniu v odmeňovaní 25-tisíc zamestnancov školstva v pôsobnosti samospráv.

3. Žiadame vyplácať 100% mzdového normatívu priamo školám. Zvýšiť mzdový normatív tak, aby bol nad rámec tabuľkových platov, aby mal riaditeľ možnosť odmeniť úspešných a aktívnych zamestnancov. Zvýšiť výšku ostatných normatívov tak, aby školy mohli začať financovať základné pomôcky pre deti a žiakov, robiť bežnú údržbu školských budov a priestorov. Treba v nich zohľadniť všetky zákonom uložené povinnosti, ktoré školám pribudli bez navýšenia financií (manažment, správca siete, koordinátor IKT, laboratórny technik, bezpečnostný technik, protipožiarny technik, bezpečnostný projekt, projektový manažér, pracovník pre verejné obstarávanie…).

Odôvodnenie: Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z roku 2015 svedčia o tom, že do škôl by malo smerovať viac peňazí. Z kontroly tiež vyplýva, že systém financovania škôl a školských zariadení treba zjednodušiť, stransparentniť a hlavne finančne posilniť. Normatív musí zohľadňovať všetky zákonom uložené povinnosti, ktoré školy musia plniť.

4. Žiadame, aby v zákone bolo zakotvené zabezpečenie financovania zvyšovania kapacít materských škôl (otváranie nových tried) tak, aby každé dieťa od 3 rokov malo možnosť vzdelávať sa, ak o to rodina prejaví záujem.

Odôvodnenie: Každé dieťa má mať rovnakú príležitosť na vzdelávanie. V opačnom prípade sa znižujú jeho šance na včasné identifikovanie prípadných výchovno-vzdelávacích problémov a ich potrebnú intervenciu, čoho dôsledkom je školské zlyhávanie a napokon znížená uplatniteľnosť na trhu práce.

5. Žiadame, aby v zákone bolo zakotvené zabezpečenie dostatočného finančného krytia pre zamestnanie odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v školách – špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia a asistenti učiteľov pre deti so špeciálnymi potrebami tak, aby štát vyhovel každej žiadosti. Odborných zamestnancov a asistentov učiteľa požadujeme zabezpečiť podľa požiadaviek odborných inštitúcií do každej školy, kde to žiaci potrebujú. Toto finančné krytie danej požiadavky žiadame zabezpečiť z rozpočtu štátu, nie len dočasným financovaním z fondov EU a len pre niekoľko škôl.

Odôvodnenie: Ide o nutný krok k uskutočneniu pripravovanej reformy: “Všetky deti s rovnakým znevýhodnením majú rovnaký nárok na osobitnú pomoc a ministerstvo školstva túto pomoc zabezpečuje.” (Podľa informácií SKU vyhovie v súčasnosti ministerstvo školstva len približne každej druhej oprávnenej žiadosti o asistenta.)

6. Žiadame zrušiť neefektívne kultúrne poukazy, peniaze priamo presunúť školám na vlastné kultúrne aktivity.

7. Žiadame o zmenu resp. doplnenie názvu zákona nasledovne: „Zákon o financovaní materských, základných a stredných škôl a školských zariadení.“

Odôvodnenie: Zákon pojednáva aj o materských školách a tie nespadajú pod žiadnu kategóriu uvedenú v súčasnom názve zákona 597/2003 (nie sú základnou školou, strednou školou, ani školským zariadením)

Všetky pripomienky SKU k celému materiálu navrhovanej novely v prvej časti majú charakter zásadnej pripomienky.

Druhá časť: Zásadné pripomienky a komentár SKU k navrhovaným legislatívnym úpravám

– K Čl. I, bodu 10:

Komentár SKU: Ide o čiastočné zohľadnenie pripomienky SKU, aby sa pri stanovení mzdového normatívu brala do úvahy aj veková štruktúra, teda roky praxe a nielen zaradenie do tried a kreditové príplatky. Týmto dôjde k spresneniu výpočtu normatívu.

Zásadná pripomienka SKU1: Žiadame zohľadňovanie vekovej štruktúry od 1.9.2017 a nie ako je pôvodne navrhované.

Odôvodnenie: Ministerstvo školstva ohlásilo od 1.9.2017 zmenu zákona o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov. V súlade s tým žiadame aj zohľadňovanie vekovej štruktúry.

Zásadná pripomienka SKU2: Žiadame upraviť spôsob odmeňovania tak, aby sa zohľadňovala v platovej tabuľke aj prax pedagogických zamestnancov nad 32 rokov a aby sa mzdový normatív určoval v závislosti od celej dĺžky praxe pedagogických zamestnancov až do veku odchodu do dôchodku.

Odôvodnenie: Ide o odstránenie nespravodlivosti v odmeňovaní starších pedagógov.

Zásadná pripomienka SKU3: Vyplácať mzdový normatív školám v 100% výške.

Odôvodnenie: Doteraz mali zriaďovatelia škôl možnosť prerozdeľovania 10% mzdových prostriedkov vzhľadom k tomu, aby mohli medzi svojimi školami zohľadniť vekovú štruktúru. Keďže touto úpravou zákona dochádza k zohľadňovaniu vekovej štruktúry už priamo v zákone, stráca 10% prerozdeľovanie mzdových prostriedkov zriaďovateľom zmysel a navrhujeme vyplácať mzdový normatív školám v 100% výške.

– K Čl. I, bodu 11:

Zásadná pripomienka SKU1: V čl. I v bode 11 navrhujeme v § 4a ods. 1 nahradiť slová „môže prideliť“ slovom „pridelí“.

Odôvodnenie: Navrhujeme, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného počtu asistentov učiteľov v školách bolo pre školy nárokovateľné a nebolo iba možnosťou, závislou od momentálnej finančnej situácie ministerstva školstva.

Zásadná pripomienka SKU2: V čl. I v bode 11 navrhujeme v § 4a v názve paragrafu a vo všetkých odsekoch doplniť za slová „so zdravotným znevýhodnením“ slová „alebo s nadaním“.

Odôvodnenie: Navrhujeme, aby nebola zo zákona vypustená možnosť pre školy žiadať o finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov s nadaním. Títo žiaci potrebujú pri rozvoji individuálneho potenciálu podobne individualizovanú podporu ako žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Komentár SKU: ods. (3): Súhlasíme s nastavením obdobia prideľovania financií na asistentov na školský rok a nie na kalendárny rok. Ide o zohľadnenie pripomienky SKU.

Zásadná pripomienka SKU3: Žiadame vynechať odsek (4c).

Odôvodnenie: Keďže financií na asistentov stále nie je dosť prideľujú sa školám, ktoré už asistentov mali v predchádzajúcom roku. Školy, ktoré asistentov ešte nemali sa k ním na základe tohto odseku nedostanú, kým sa financie na asistentov podstatne nenavýšia.

– K Čl. I, bodu 12 § 4ae:

Komentár SKU: Príspevok na záujmové vzdelávanie – súhlasíme s odstránením administratívnej záťaže pri záujmovom vzdelávaní (zrušenie vzdelávacích poukazov). Ide o zohľadnenie pripomienky SKU.

Zásadná pripomienka SKU1: Žiadame, aby sa neznížil finančný príspevok na záujmové vzdelávanie.

Odôvodnenie: Už teraz je dotácia záujmového vzdelávania veľmi nízka.

Zásadná pripomienka SKU2: Žiadame, aby úpravou v zákone bolo zabezpečené dofinancovanie Centier voľného času (CVČ).

Odôvodnenie: Z navrhovanej úpravy zákona nie je jasné, aký je zámer financovania CVČ, nakoľko prípadný výpadok príjmov zo záujmového vzdelávania bude mať veľký dopad na rozpočet CVČ.

– K Čl. I, bodu 33:

Zásadná pripomienka SKU1: V § 7a ods. 1 písmeno h) žiadame nasledovné znenie: ”h) žiakov z nultého až piateho ročníka základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka zriadených na území obce na účely financovania školských klubov detí.”

Odôvodnenie: Aj vzhľadom k vysvetleniu v dôvodovej správe sa domnievame, že ide o nesprávnu formuláciu písmena h).

Zásadná pripomienka SKU2: Žiadame jasne legislatívne ustanoviť, že ak normatív na žiaka pre účely financovania školských kluboch detí podľa novej metodiky bude nižší ako v minulosti, uplatní sa vyšší z normatívov.

Odôvodnenie: Keďže dôjde k výpočtu normatívu z menšieho počtu žiakov, je jasné, že normatív na žiaka musí byť výrazne vyšší. Naša požiadavka má zamedziť tomu, aby celkový normatívny príspevok na školské kluby detí nebol nižší ako v prípade predchádzajúcej metodiky výpočtu.

– K Čl. II, bodu 2:

Komentár SKU: Podporujeme túto právnu úpravu, je nevyhnutné prihliadať na potrebu asistenta učiteľa aj v materskej škole a v školskom klube detí. Ide o zohľadnenie návrhu SKU.

– K Čl. III, bodu 1-4:

Komentár SKU: Oceňujeme zníženie administratívnej záťaže zrušením častí ŠkVP (učebný plán pre materské školy, personálne zabezpečenie, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov). Ide o čiastočné zohľadnenie požiadavky SKU.

Zásadná pripomienka SKU1: Navrhujeme aby bod 4 znel: “4) V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú písmena l), m).”

Odôvodnenie: Z rovnakých dôvodov ako uvádza dôvodová správa navrhujeme vypustiť aj vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov. Je nenáležité uvádzať v školskom vzdelávacom programe časť o hodnotení zamestnancov. Ide o vnútornú záležitosť školy.

Zásadná pripomienka SKU2: Navrhujeme tiež V § 11 bode (4) zákona 245/2008 odstrániť poslednú vetu. Odsek (4) po úprave: “Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. a) až k) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme.”

Odôvodnenie: Vytláčanie triednej knihy spôsobuje zbytočnú záťaž pre školy a neprispieva k rozvoju vzdelávania. Triedna kniha sa využíva len počas školského roka, ďalej sa už nevyužíva a je teda zbytočné vytláčať ju po skončení školského roka len pre archiváciu.

– K Čl. III, bodu 9:

Komentár SKU: Súhlasíme. Ide o zohľadnenie návrhu SKU, vydávať doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na vyžiadanie.

– K Čl. III, bodu 10:

Zásadná pripomienka SKU1: Žiadame v navrhovanej úprave v čl. III v bode 10 v § 94 odseku 4 doplniť za slová „so zdravotným znevýhodnením“ slová „alebo s nadaním“.

Odôvodnenie: Navrhujeme, aby nebola zo zákona vypustená možnosť pre školy žiadať o finančné prostriedky na osobné náklady školského špeciálneho pedagóga pre žiakov s nadaním. Títo žiaci potrebujú pri rozvoji individuálneho potenciálu podobne individualizovanú podporu ako žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Zásadná pripomienka SKU2: Žiadame, aby pre školy, ktoré vzdelávajú viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním boli navýšené finančné prostriedky pre pôsobenie školského špeciálneho pedagóga. Žiadame, aby úpravou v zákone bolo zabezpečené priame pridelenie nenormatívnych finančných prostriedkov ako v prípade asistentov učiteľa.

Odôvodnenie: Ustanovenie povinnosti škôl zamestnať školského špeciálneho pedagóga bez dodatočného navýšenia financií nie je možné. Pokiaľ nebudú navýšené finančné prostriedky pre pôsobenie školského špeciálneho pedagóga, hrozí, že školy budú nútené uvádzať počty začlenených žiakov nižšie ako 20, čo sa v konečnom dôsledku opäť obráti proti žiakom so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

– K Čl. IV:

Zásadná pripomienka SKU: Žiadame odstrániť slová „a čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019“.

Odôvodnenie: Veková štruktúra ovplyvňuje zásadným spôsobom rozpočet školy. Vzhľadom na možný zber údajov prostredníctvom RISu nie je dôvod odkladať účinnosť tejto legislatívnej zmeny.

[wpdm_package id=14101 template=”link-template-calltoaction3.php”]