SKU k problematike nástupných platov a zvyšovaniu platov učiteľov

1. Ani opakované zvyšovanie platov nevyriešilo nízku atraktivitu učiteľského povolania, nástupný plat zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity. Okrem toho absolútne vyjadrenie zvýšenia v percentách síce môže vyznieť pôsobivo, no neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období. Podľa štatistiky Eurydice z roku 2014 vzrástol nástupný plat učiteľov na Slovensku prepočítaný HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) v rokoch 2009-2014 len o 1,91 %. Za to isté obdobie vzrástol nástupný plat učiteľov v Česku podľa rovnakej metodiky o 26,96 %.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf (Figure 5, page 21)

2. Ministerstvo sa prostredníctvom svojej hovorkyne opakovane snaží zľahčovať problém nízkej atraktivity učiteľského povolania odvolávaním sa na pripravovaný projekt Excelentní učitelia (financovaný z fondov EÚ s garanciou prostriedkov do roku 2020). SKU považuje projekt plánovaný pre 4-tisíc učiteľov v rezorte, v ktorom pracuje viac ako 80-tisíc pedagógov, za nedostatočné, nesystémové a krátkodobé riešenie. Navyše voči učiteľom, ktorí sa ho nebudú môcť zúčastniť alebo nastúpili na školy v nedávnej minulosti a absolvujú adaptačné vzdelávanie, bude diskriminačný. Už vôbec nemôže motivovať dnešných úspešných absolventov stredných škôl zvoliť si dráhu učiteľa, pretože sa projekt skončí skôr ako oni ukončia vysokoškolské štúdium.

3. Ministerstvo avizovalo snahu naďalej zvyšovať platy učiteľov, zároveň však zvyšovanie podmieňuje možnosťami štátneho rozpočtu. SKU považuje túto argumentáciu za zavádzajúcu, pretože zvyšovanie prostriedkov pre školstvo môže prebehnúť prerozdelením už existujúcich zdrojov v štátnom rozpočte. Zvyšovanie platov preto nezávisí od „možností štátneho rozpočtu“, ale od vôle priradiť deklarovaným prioritám skutočný obsah a naplnenie. Vláda SR by sa, podľa nášho názoru, mala pri zostavovaní rozpočtu snažiť o čo najskoršie vyrovnanie sa s medzinárodným štandardom a praxou pri prerozdeľovaní zdrojov medzi jednotlivé ministerstvá.

https://www.minedu.sk/data/att/4761.pdf (obr. 3, str. 12)

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education_-_2012_results

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Evolution_of_general_government_expenditure_on_public_order_and_safety_by_country,_2006-2012_V2.png

http://aktualne.atlas.sk/slovensko-ako-kralovstvo-uradnikov-sme-lidrami-v-pocte-statnych-zamestnancov/ekonomika/ekonomika-v-eu/

Téma v médiách:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS-Le1uvB8U&feature=youtu.be 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/921951-nastupne-platy-v-skolstve-su-absurdne-tvrdia-ucitelia/

http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/74811/platy-ucitelov