K postaveniu učiteľa v spoločnosti – stretnutie prezidentky SKU Márie Barancovej s prezidentom SR Andrejom Kiskom

SKU víta záujem pána prezidenta o dianie a situáciu v slovenskom školstve. Otázka výchovy a vzdelávanie je celospoločenskou záležitosťou a práve spôsob voľby prezidenta mu dáva veľký mandát, aby sa v tejto oblasti angažoval. V slovenskom školstve sa nahromadilo veľa problémov, krívd a nespravodlivosti. Dúfame, že v osobnosti  prezidenta nájdeme oporu pri riešení týchto problémov.

1. SKU považuje za najpálčivejší problém otázku platov učiteľov. Radi by sme podotkli, že naše platy sa neodvíjajú od princípov trhovej ekonomiky, nezohľadňujú úroveň cien a životných nákladov v jednotlivých regiónoch (hlavne náklady na bývanie), dosiahnuté vzdelanie učiteľov, zodpovednosť a celospoločenskú prospešnosť ich práce.

Dôsledkom nízkych platov je nízka atraktivita učiteľskej profesie, privysoký podiel žien v obore, dlhodobá frustrácia učiteľov, potreba privyrábať si v druhom či treťom zamestnaní, často na úkor prípravy na vyučovanie alebo oddychu.

Sme znepokojení, že vláda doteraz neprijala systémové opatrenia na zvyšovanie platov, aby sme sa v krátkej dobe aspoň vyrovnali štátom V3 a perspektívne priemeru EÚ a OECD. Jediný oficiálne deklarovaný zámer vlády (Národný program reforiem) zvýšiť platy učiteľov na 1,2 násobok priemernej mzdy do roku 2020 považujeme za absolútne nedostatočné riešenie problému. V platovej otázke zastáva SKU naďalej požiadavku formulovanú vo Výzve OZPŠaV a partnerských reprezentatívnych organizácií vláde SR z 30. januára 2013, v ktorej sa všetky organizácie zhodli na nevyhnutnosti zvýšiť do roka 2016 platy učiteľov na úroveň 1,2 – 1,6 násobku priemernej mzdy.

SKU si dobre uvedomuje ekonomickú situáciu krajiny a nevyhnutnosť znižovania schodku rozpočtu. Na druhej strane vidíme veľké rezervy hlavne v možnosti prehodnotenia spoločenských priorít a prerozdelenia zdrojov pri tvorbe štátneho rozpočtu v prospech rezortu školstva, podobne ako to môžeme vidieť u ostatných štátov EU a OECD. Ďalšiu rezervu vidíme v dôslednom a včasnom realizovaní odporúčaní EK a OECD v daňovej oblasti.

2. SKU je rovnako znepokojená celkovým postojom vlády (nielen tej súčasnej) k problémom financovania školstva, k neschopnosti garantovať v plnej miere právo na vzdelanie v súlade s ústavou SR, prepadom vo výsledkoch našich žiakov v medzinárodných meraniach, zastaranosťou alebo úplnou absenciou učebných pomôcok, absenciou digitálneho obsahu učiva, úrovňou mnohých učebníc, nedostatkom asistentov a školských i špeciálnych psychológov. Žiaci nepovažujú školské prostredie za atraktívne, moderné a dostatočne motivujúce. Slovensko zaostáva za štátmi V3, EÚ či OECD v objeme peňazí investovaných na jedného žiaka, čím sa vopred sťažuje ich východisková pozícia v globálnom konkurenčnom prostredí.

SKU dlhodobo kritizuje skutočnosť, že na Slovensku chýba ucelená stratégia a koncepcia vzdelávania, ktorá by vzišla z širokej a otvorenej diskusie. Mnohé opatrenia a zákony v školskej oblasti vnímajú učitelia ako nesystematické, prijímajú sa bez odbornej diskusie, často bez hlbšej analýzy a odôvodnenia.

Už niekoľko rokov čítame, počúvame, zamýšľame sa nad mnohými problémovými otázkami  súčasného školstva: Jedna z nich: „ Máme kvalitných učiteľov?“ Už niekoľko rokov sme sa neodvážili nadstaviť kritériá kvalitných učiteľov, lebo potom musíme nastaviť kritériá kvalitných riaditeľov, manažérov,  a i kvalitných žiakov…

Kvantifikovať kvalitu je priam nemožné, náročné, lebo každé dieťa vlastní svoju individuálnu kvalitu.

Trápia nás, že v mnohých výrokoch, vystúpeniach skutočne odborníkov školstva sa neustále skloňuje nedostatok kvalitných učiteľov v školstve na Slovensku.

Kvalitná škola je výslednicou kvalitných zamestnancov, kvalitných žiakov, kvalitného prostredia, kvalitného učebného materiálu, kvalitných vzťahov na pracovisku a kvalitného celospoločenského systému.

3. SKU zaznamenáva čoraz väčší počet prípadov nerešpektovania ľudských a pracovnoprávnych práv učiteľov/ napr. právo na informáciu a ochrana učiteľa pri jeho uplatňovaní, absencia dodržiavania zákonnosti , častokrát sú učitelia vystatavovaní svojvoľnému výkladu zákonov/ hlavne  pre školstvo sú zákony  nejasné a legislatívne zložité/,  bossingu a mobbingu v školskom prostredí, ich sloboda a tvorivosť je obmedzovaná, neustále ich niekto mikromanažuje, kontroluje, núti vykazovať svoju prácu, porovnáva ich triedu s úplne inou triedou, s inými podmienkami, s inými deťmi.

 Učitelia sa často ocitajú v situáciách, kedy sa nemôžu otvorene vyjadrovať k spôsobu riadenia a hospodárenia škôl a školských zariadení, na mnohých školách panuje atmosféra strachu a následne apatie. Tu vidíme hlavný problém v zle nastavenom systéme financovania škôl, ktorý spôsobuje napätie medzi zriaďovateľom, riaditeľom, rodičom a učiteľom. Ďalej v postavení a kompetenciách Školských rád a  nedostatočnej právnej ochrane učiteľov.

SKU preto navrhuje zriadiť úrad Školského ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov.

Niekoľko faktov na zamyslenie:

Nástupný plat učiteľa je na úrovni priemerného platu absolventov stredných škôl bez maturity.

Stupňuje sa odliv mladých perspektívnych učiteľov do iných profesií, profesia učiteľstva je pre mladých absolventov neatraktívna, z pohľadu finančného ohodnotenia nezaujímavá.

Podľa štatistiky Eurydice z roku 2014 vzrástol nástupný plat učiteľov na Slovensku prepočítaný HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) v rokoch 2009-2014 len o 1,91 percenta. Za to isté obdobie vzrástol nástupný plat učiteľov v Česku podľa rovnakej metodiky o 26,96 percenta.

V testovaní PISA 2012 dosiahli naši žiaci vo všetkých sledovaných oblastiach výrazne horšie výsledky, ako je priemer OECD. V porovnaní s predchádzajúcim meraním sa žiaci zhoršili vo všetkých troch oblastiach.

V Ekonomických prehľadoch z rokov 2012 a 2014 nás OECD upozorňuje na pozitívnu koreláciu medzi platmi učiteľov a výsledkami a výkonmi žiakov.

 

Vyjadrenie pána prezidenta Andreja KISKU:

“O školstve a jeho význame pre budúcnosť Slovenska som dnes hovoril so zástupcami školských odborov a Slovenskej komory učiteľov. Málokedy si to uvedomujeme, ale tak, ako je školstvo základom pre budúcnosť Slovenska, tak je základom pre fungovanie škôl učiteľ. Aj preto som rád, že som o problémoch nášho školstva mohol hovoriť s ich zástupcami.
Slovenské školstvo čelí mnohým výzvam – počúvam o nich na stretnutiach v školách, so študentmi, s rektormi, pravidelne o nich diskutujem s ministrom školstva. Teraz som mal možnosť pozrieť sa na ne očami učiteľov. Viem, že je pred nami mnoho práce. Som ale presvedčený, že ak sa učitelia budú cítiť v spoločnosti cenení, pozitívne sa to odrazí aj na kvalite vzdelávania.” (zdroj: http://www.facebook.com/AndrejKiska)

 

VĎAKA, pán prezident.