SKU podala na Generálnu prokuratúru podnet na mesto Humenné

Zverejňujeme podnet, ktorý 5. novembra 2018 podala Slovenská komora učiteľov na Generalnej prokurature SR, vo veci opakovaného poverovania výkonom funkcie riaditeľa školy v meste Humenné.  SKU pripravila tento podnet v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu.


 

Od:             Slovenská komora učiteľov, občianske združenie, so sídlom Novohradská 3, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 179 980

Pre:            Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

 V Bratislave, dňa 5. novembra 2018

 OSOBNE

Vec:    Podnet na preskúmanie zákonnosti správnych aktov a postupu a na odstránenie zistených porušení

Občianske združenie Slovenská komora učiteľov (ďalej len “Žiadateľ“) týmto podáva podnet na preskúmanie zákonnosti správnych aktov  (poverení), preskúmanie zákonnosti  postupu Mesta Humenné a vykonanie opatrení na odstránenie zistených porušení v zmysle § 21 a § 31 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o prokuratúre“), a to z nasledovných dôvodov:

I.

Skutkový stav

Mesto Humenné, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné (ďalej len “Zriaďovateľ“) pôsobí v rámci výkonu samosprávy ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, so sídlom Mierová 81, 066 01 Humenné (ďalej len “Základná škola“) v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o štátnej správe v školstve“) na základe Dodatku č. 1 k zriaďovateľskej listine Základnej umeleckej školy Humenné zo dňa 22.12.1997, s účinnosťou od 01.07.2002.

Zriaďovateľ minimálne v období od 27.06.2014[1] opakovane poveruje výkonom funkcie riaditeľa Základnej školy pedagogického zamestnanca školy na základe poverení (ďalej len „Poverenia“). Tento postup aplikuje bez toho,  aby vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy (ďalej len “Postup“).

Žiadateľ tento Postup považuje za nezákonný z dôvodov uvedených nižšie.

II.

Relevantné ustanovenia právnych predpisov

V zmysle § 3 ods. 1 Zákona o štátnej správe v školstve riaditeľa vymenúva zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, čiže v predmetnom prípade Zriaďovateľ[2].  

Ďalej podľa § 3 ods. 2 Zákona o štátnej správe v školstve rada školy na základe výsledkov výberového konania predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa zriaďovateľovi. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Ustanovenie ďalej upravuje postup v prípade, že zriaďovateľ nesúhlasí v navrhnutým kandidátom[3].

V zmysle § 3 ods. 10 Zákona o štátnej správe v školstve zriaďovateľ môže dočasne (najdlhšie na šesť mesiacov) poveriť pedagogického zamestnanca školy vedením školy iba za určitých zákonných podmienok[4], pričom odkazuje na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“). Tento limituje možnosť poverenia na šesť mesiacov[5].

V zmysle § 4 Zákona o štátnej správe v školstve výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom. Na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa sa vzťahujú ustanovenia Zákona o výkone práce vo verejnom záujme (ak Zákon o štátnej správe v školstve neustanovuje inak).

III.

Nezákonnosť Postupu Zriaďovateľa

Z uvedeného vyplýva, že Zriaďovateľ môže voľné miesto riaditeľa obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania. Nariadenie výberového konania je plne v kompetencii Zriaďovateľa. Zriaďovateľ však doteraz výberové konanie nevyhlásil, čím znemožnil výber vhodného kandidáta rade školy.

Naopak, sústavným poverovaním pedagogického zamestnanca Základnej školy výkonom funkcie riaditeľa bez toho, aby vôbec vyhlásil výberové konanie na túto funkciu obchádza zákonom stanovený postup.

Obchádza tým aj radu školy, ktorá je legitímnym orgánom vykonávajúcim školskú samosprávu a ktorá má právomoc na predkladanie návrhov na kandidáta na funkciu riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.

IV.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považujeme Postup Zriaďovateľa za nezákonný a rovnako za nezákonné považujeme aj vydané Poverenia. Týmto žiadame, aby prokurátor preskúmal zákonnosť Poverení, preskúmal zákonnosť postupu Zriaďovateľa a vykonal opatrenia na odstránenie zistených porušení, najmä aby podal protest prokurátora za účelom odstránenia zistených porušení zákonov.

S úctou

______________________________

Slovenská komora učiteľov

zastúpená Mgr. Vladimír Crmoman

 

[1] Príloha č. 1.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 27.06.2014

Príloha č. 2.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 19.12.2014

Príloha č. 3.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 12.06.2015

Príloha č. 4.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 07.01.2016

Príloha č. 5.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 04.07.2016

Príloha č. 6.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 09.01.2017

Príloha č. 7.: Poverenie na výkon funkcie riaditeľky zo dňa 13.07.2017

[2]Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.

[3]Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.

[4]Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8, poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania nového riaditeľa podľa osobitného predpisu.

[5]Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.


V médiách:

https://www.aktuality.sk/clanok/638385/komora-ucitelov-podala-na-generalnu-prokuraturu-podnet-na-mesto-humenne/

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20953321/komora-ucitelov-podala-podnet-na-prokuraturu-na-mesto-humenne.html