Slovenská komora učiteľov predstavila ministrovi školstva kampaň ZBER STRACHU

Stretnutie otvorila Mária Barancová a oboznámila p. ministra s dôvodmi, ktoré nás viedli k spusteniu kampane Zber strachu a s cieľmi, ktoré by sme chceli touto kampaňou dosiahnuť. Tiež iniciovala tvorbu etického kódexu učiteľov s celonárodnou pôsobnosťou. Jarmila Javorková oboznámila ministra so súhrnom problémov vyplývajúcich z podnetov, s ktorými sa na nás učitelia, riaditelia aj nepedagogickí pracovníci obrátili v rámci kampane Zber strachu. Vladimír Crmoman poukázal na absenciu inštitútu, ktorý by do dôsledkov kompetentne riešil prípady porušovania zákonov a práv učiteľov, tiež naznačil návrhy riešení. 

P. minister sa zaujímal o predložené problémy, zaujali ho aj niektoré konkrétne informácie zo súhrnu. Spýtal sa, prečo tieto problémy neriešia zamestnanci v spolupráci s odborovými organizáciami v školách. Prisľúbil podporu našej kampane. Ministerstvo sa chce zaoberať spôsobom pomoci a hľadať možnosti našej vzájomnej spolupráce. Informoval nás o príprave zmien, ktoré zabezpečia elimináciu takýchto škodlivých javov v školstve aj o pláne na vytvorenie odboru na MŠ, ktorý by sa zaoberal riešením problémov šikany a nedodržiavaním zákonnosti v školskom prostredí. Zaoberajú sa tiež otázkou vytvorenia inštitútu školského ombudsmana. P. minister prisľúbil SKU podporu aj pri tvorbe etického kódexu učiteľov. Súhrnnú správu z podnetov sme odoslali p. Dupaľovej–Knesighovej, poverenej riadením komunikačného odboru.

Potešilo nás, že zo strany ministra bola vôľa počúvať a uvítali sme jeho ochotu s nami spolupracovať. Veríme, že to bude smerovať ku konkrétnym krokom, ktoré nám učiteľom pomôžu systémovo riešiť problémy šikany a nedodržiavania zákonnosti.  

Doplnenú súhrnnú správu z podnetov z kampane Zber strachu Slovenská komora učiteľov predstaví na 2. konferencii Nových školských odborov o mobbingu a bossingu v slovenskom školstve 4. mája 2015.