Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Druhé rokovanie bolo opäť efektívne, je zjavná snaha všetkých zúčastnených dosiahnuť čo najviac zmien v čo najkratšom čase. Preto za prvoradý a uskutočniteľný krok považujú zrovnoprávnenie, v možných prípadoch aj uprednostnenie elektronického vedenia dokumentácie, predovšetkým triednej knihy, triednych katalógov, katalógových listov, osobných spisov žiakov a ďalších.
K viacerým dokumentom padla pripomienka neurčovať presné vzory, len vymenovať, čo všetko majú obsahovať.
Vzhľadom na zložitosť procesov, spojených s administráciou kultúrnych a vzdelávacích poukazov, členovia skupiny navrhli zrušiť tieto procesy so súčasným presunom financií priamo školám.
Skupina navrhla maximálne zjednodušenie dokumentácie k adaptačnému vzdelávaniu a tiež navrhla zrušenie tém, ktoré považuje v adaptačnom vzdelávaní za zbytočne zaťažujúce (registratúrny poriadok, pracovný poriadok, BOZP, zákony, individuálne plány….).

Ukázala sa potreba v zákonoch presne určiť, pre aký typ školy a školského zariadenia je ktorá dokumentácia potrebná, pretože súčasný stav je taký, že mnohé školy vedú zbytočne dokumentáciu, ktorá nie je im určená.

Ďalšie návrhy (aj od SKU) boli tieto:
– zrušenie dokumentácie súvisiacej s riadením – Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení, Prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti, Ročný plán kontrolnej činnosti, Rozvrh dozorov, Vnútorný predpis stanovujúci štruktúru kariérových pozícií v škole, Hodnotenie pedagogických zamestnancov (hodnotenie, sebahodnotenie, dotazníky)
– zjednodušenie dokumentácii lyžiarských kurzov a škôl v prírode (z 10 dokumentov na 1)
– zjednodušenie organizačného poriadku – len organizačná schéma
– pracovný poriadok, školský poriadok – požadovaný vzor zverejní ministerstvo

Ďakujeme všetkým z Vás za podporu a pomoc i za Vaše pripomienky. O priebehu ďalšieho stretnutia Vás budeme informovať.