Snívalo sa mi, že je školstvo prioritou, a tak je možné:

 1. Zvýšiť tarifný plat všetkým zamestnancom školstva

 2. Poskytnúť riaditeľom škôl financie na osobné ohodnotenie učiteľov na odmeňovanie práce navyše podľa kritérií tvorených priamo školou

 3. Zvýšiť financovanie škôl na prevádzku

 4. Stanoviť maximálne a minimálne cieľové požiadavky na stupne vzdelania z jednotlivých predmetov

 5. Stanoviť minimum povinného obsahu vzdel. predmetov a jednotlivé záväzné predmety, nechať disponibilné hodiny školám

 6. Umožniť tvorivým učiteľom a školám svoj vlastný Školský vzdel. program bez obmedzenia predmetov po ročníkoch – dôverovať učiteľom a ich profesionalite, že vedia najlepšie, kedy, čo a ako učiť svojich konkrétnych žiakov

 7. Prehodnotiť obsah vzdelávania najmä v primárnom vzdelávaní, poskytnúť priestor pre tvorivosť, výchovu netradičným spôsobom, zážitkové učenie, praktické zručnosti, upevňovanie základných vedomostí z čítania, písania, matematiky. Hravo, veselo, radostne, s rodinou, obcou, občanmi.

 8. Znížiť počty žiakov v triede na 25.

 9. Stanoviť a dodržiavať maximálne počty žiakov na vyuč. predmety /delenie na stanovené vyuč. hodiny/

 10. Pripravovať metodické materiály metodickým centrom pre učiteľov a poskytovať ho všetkým školám zdarma.

 11. Poskytnúť každému učiteľovi na 1.stupni asistenta, a to jedného až piatich podľa sociálnych a zdravotných problémov žiakov v triede

 12. Poskytnúť učiteľom na druhom stupni ZŠ, na SŠ asistentov na prípravu na vyučovanie /napr. jeden asistent pre 5 učiteľov, ktorý bude učiteľom technicky a materiálovo pripravovať vyuč. hodinu, v čase prestávok posilní dozory/

 13. Vytvoriť časovú dotáciu pre učiteľov – resp. platené pracovné voľno – na prípravu učebných osnov, TVVP, učebných materiálov – minimálne 2 týždne práce mimo vyučovania – v mesiaci júl alebo august podľa výberu učiteľa

 14. Otvoriť trh s učebnicami, dať učiteľom na výber. Ak bude štát financovať len najlacnejšiu učebnicu, rodič alebo škola doplatí rozdiel, ak sa škola rozhodne pre drahšiu učebnicu.

 15. Začať vydávať karisblokové tematické typy učebníc bez ročníkového označenia.

 16. Zaplatiť školských psychológov alebo špec. pedagógov priamo na školách s individuálnou pomocou deťom s problémami učenia, integrovanými a pod.

 17. Zaviesť objektívne kritériá kvality škôl a uplatňovať ich v hodnotení škôl a finančne zohľadňovať objektívne zistenú kvalitatívnu úroveň škôl a učiteľov v nej.

 18. Ak sa ponechá normatív financovania, znížiť počet stredných škôl .

 19. Ak sa ponechá normatív financovania, zjednotiť financovanie základných škôl bez ohľadu na počet žiakov, nezvýhodnovať školy s menším počtom žiakov

 20. Ponechať rôznosť zriaďovateľov škôl, školy posudzovať podľa kritérií kvality.

 21. Prehodnotiť zloženie a právomoci Rady školy.

 22. Zlepšiť prípravu študentov pedagogických vysokých škôl ohľadne praxe, metodiky, didaktiky.

 23. Prehodnotiť systém a úroveň vzdelávania učiteľov, najmä úroveň niektorých akreditovaných programov.

 24. Umožniť elektronickú formu všetkých dokumentov školy a poskytnúť k tomu techniku  a správcov techniky na školy.

 25. Poskytnúť učiteľovi relaxačné pobyty, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť alebo po každých 10 rokoch praxe rok prac. voľna na vzdelávanie a oddych.

A potom som sa zobudila.

 

PaedDr. Anna Chlupíková

Základná škola Nováky