Stanovisko SKU k požiadavkam OZPŠaV do programového vyhlásenia vlády

Návrh novelizovať zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť financovanie len štátnych škôl zo štátneho rozpočtu bol braný na vedomie s jednohlasným stanoviskom otvoriť zákony na prepracovanie a odbornú diskusiu. Neštátnym školám a školským zariadeniam poskytovať štátnu dotáciu len v mimoriadnych explicitne vymenovaných prípadoch v čase rokovania nebol oddiskutovaný, zargumentovaný, takže SKU nezaujala ani súhlasné ani negatívne stanovisko.

Vo svojich odporúčaniach pre zmeny v školstve ministrovi školstva SR jednoznačne vyjadruje kladný postoj k súčasnému rovnoprávnemu existujúcemu školskému systému existencie štátnych, cirkevných a súkromných škôl, ktorý považuje za demokratický prvok vo vzdelávaní vyspelých krajín.

Taktiež argumentuje celkovým systémom rovnakého riešenia postavenia občana ako daňového poplatníka, ktorý svojou čiastkou prispieva na rozvoj výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Keďže systém školstva je financovaný na žiaka, v danom čase má každé dieťa v našom štáte svoj „balíček peňazí“ bez rozdielu na druh školy, ktorú navštevuje.

Tento systém rovnakého financovania je z nášho pohľadu spravodlivý vo vzťahu ku ktorémukoľvek dieťaťu, lebo to sú jeho peniaze, ktoré mu štát poskytuje na vzdelávanie prostredníctvom daní svojich rodičov.

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU