Rokovanie sa konalo dňa 24. apríla 2017 v budove MŠVVaŠ. Za SKU sa ho zúčastnili prezident Mgr. Vladimír Crmoman a  Mgr. Andrea Benková zo sekcie materských škôl. V rámci diskusie riadenej Michalom Rehúšom z Inštitútu vzdelávacej politiky sa zástupcovia niekoľkých školských organizácií vyjadrovali k aktuálnej verzii návrhu, prezentovali svoje pripomienky, podnety, uvádzali nejasnosti. Prítomní autori dokumentu na vypočuté podnety postupne reagovali, alebo si ich zapisovali.

Prezident SKU v úvode nášho vstupu zdôraznil potrebu kvalitnej vízie pre naše školstvo a ocenil zapracovanie návrhov SKU z predchádzajúceho pripomienkovania. Následne sme predstavili horizontálne hodnotenie navrhovaného textu a uvádzali najpodstatnejšie pripomienky a návrhy spracované v rámci našej organizácie. Všetky v blízkej dobe odošleme do systému ministerstva, zriadenému pre tento účel a zverejníme na webe SKU. Autorom dokumentu sme odporučili, aby vo finálnej verzii, ktorá sa má v júni predložiť na rokovanie vlády SR, označili prioritné ciele pre najbližšie obdobie, keďže nebude možné realizovať všetko naraz.

Pozitívne hodnotíme ústretovosť autorov pri našom návrhu zvolať stretnutie všetkých predškolských profesijných združení za účelom kvalitného dopracovania dokumentu pre oblasť týkajúcu sa predškolského vzdelávania. Stretnutia by sa za tvorcov, pre vyťaženosť tímu, mal zúčastniť jeden jeho člen, MUDr. Ivan Juráš, v dokumente zodpovedný za uvedenú oblasť.

Odborná diskusia presiahla pôvodne plánovaný časový úsek.

Ďalšie prítomné školské organizácie:

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Iniciatíva slovenských učiteľov, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania a Združenie katolíckych škôl Slovenska.

Prítomní autori:

RNDr. Vladimír Burjan, MUDr. Ivan Juráš, doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.