Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 22.4.2017 v Bratislave, otvorila pani Jana Lowinski, za Platformu rodičov. V úvode nadviazala na stretnutie z 8.4.2017, na ktorom boli sformulované pripomienky v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP k návrhu Učiaceho sa Slovenska a ktorého sa zúčastnil aj člen SKU Viktor Križo.
Slova sa následne ujal prezident SKU Vladimír Crmoman, ktorý krátko predstavil činnosť SKU a jej dlhodobú agendu. Súčasne navrhol, aby sme hľadali spoločné ciele a cesty ako ich dosiahnuť.
Vzájomnou diskusiou sa prítomní dohodli na spoločných bodoch ďalšej spolupráce. Všetky body vychádzajú z dvoch spoločných ústavných princípov:
1. rovnosť príležitostí
2. rovný prístup k vzdelaniu

Body ďalšej spolupráce:

  • Vytvorenie plánu mediálnych výstupov – spoločná tlačová správa a beseda oboch organizácií k potrebám detí a mládeže so ŠVVP
  • Zorganizovanie diskusie (workshopu)
  • Vytvorenie scenára pre krátke videá k téme inklúzie
  • Písanie blogov
  • Tvorba infografiky

Ďalším krokom organizácií bude výzva k stretnutiu s parlamentnými výbormi školstva, výboru pre ľudské práva a sociálnych vecí a rodiny, a zástupcami jednotlivých ministerstiev.
Zástupcovia obidvoch organizácií sa zhodli na nutnosti oslovenia a zapojenia ďalších organizácií a iniciatív.

Ako nutnosť obe organizácie vnímajú posilnenie medzirezortnej spolupráce, zvýšenie informovanosti rodičov a verejnosti o možnostiach odbornej starostlivosti. Zhodli sa, že inklúzia v súčasnom stave školstva nie je možná. Pri inklúzii je nutné spoločnosť, rodičov i učiteľov dostatočne pripraviť a súčasne zachovať trpezlivý a rešpektujúci prístup.

Za SKU sa stretnutia zúčastnili Vladimír Crmoman, Lucia Porubčanská, Zuzana Hronová a Viktor Križo.
Za Platformu rodičov boli prítomní členovia Jana Lowinski, Ľudmila Belinová, Monika Fričová, Alexandra Mikulec, Martin Dvorecký, Tatiana Bednáriková.