Správa z rokovania SKU s MŠVVaŠ SR zo dňa 18.09.2014

Pôvodne sa malo hovoriť aj o návrhoch legislatívnych úprav týkajúcich sa kurikulárnej politiky regionálneho školstva ako takého, avšak hneď v úvode stretnutia minister uviedol, že sa bude pojednávať len o materských školách.

Mgr. Andrea Benková z SKU oboznámila prítomných s priebehom a výsledkami prieskumu zameraného na postoje kolektívov materských škôl k zavedeniu nového ŠVP do praxe materských škôl, zrealizovaného v júni 2014, ktorý dopadol výrazne v prospech nového dokumentu.

Slova sa ujal pán minister, kládol konkrétne otázky týkajúce sa najmä nového ŠVP. Odznela bohatá diskusia, v ktorej zúčastnené učiteľky materských škôl zastupujúce na stretnutí Komoru učiteľov odpovedali na otázky p. ministra na základe bohatých skúseností z práce s deťmi predškolského veku, práce s predchádzajúcimi tromi predškolskými  kurikulami (vrátane súčasne platného) a, v neposlednom rade, aj vedomostí získaných štúdiom. Ich reakcie sa zhodovali s reakciami tvorcov nového ŠVP (2014), menej už s vyjadreniami p. štátnej úradníčky, spoluautorky súčasne platného ŠVP ISCED 0 (2008). Prítomné učiteľky z SKU kritizovali súčasné kurikulum, ktoré im značne komplikuje prácu, keďže má nelogickú štruktúru, pri práci s ním sa kladie požiadavka na operacionalizáciu výkonových štandardov. V tejto veci im od príchodu ŠVP (2008) nebola poskytnutá výraznejšia metodická pomoc (metodickú príručka pre predprimárne vzdelávanie má skôr úradnícky, než metodicko-odborný charakter). V prípade schválenia nového ŠVP sú autori pripravení spracovať podrobnejšie vývinové úrovne jednotlivých výkonových štandardov, čo významným spôsobom zjednoduší prípravu učiteliek na prácu s deťmi.

Na stretnutí odznela zo strany MŠVVaŠ aj informácia, že všetky inštitúcie a združenia (vrátane SKU), ktorých sa problematika týkala, sa mali možnosť vyjadriť v 3.kole pripomienkového konania k návrhom ŠVP. Tieto vyjadrenia sa mali prezentovať na porade konanej  22.mája 2014 v Bratislave. Mgr. Andrea Benková však spresnila túto informáciu nasledovne:  SKU bola k možnosti pripomienkovať oficiálne vyzvaná dosť neskoro, vrátane doručenia potrebných materiálov, čím sa ohľadom ich naštudovania a spísania pripomienok ocitla v značnej časovej tiesni,  a ani zástupcu za materské školy nedokázala delegovať včas, nakoľko účastníkov porady bolo potrebné nahlásiť v ten istý deň, v ktorý jej bolo odoslané aj pozvanie. Dodatočné nahlásenie zástupcu SKU za materské školy, napriek záujmu, umožnené zo strany ministerstva nebolo. Pripomienky za materské školy spracúvala SKU na poslednú chvíľu, na porade boli prečítané kolegom z SKU zastupujúcim vyšší stupeň školy a doručovala ich ministerstvu dodatočne.

P. minister ďalej uviedol, že nebude navyšovať počty detí v triedach materských škôl.  

Stretnutie pán minister ukončil tým, že vo veci nového ŠVP pre materské školy rozhodne na základe vyjadrení učiteliek materských škôl, následne prizve zástupcu tvorcov kurikula a vyjadrí svoje rozhodnutie.