Stanovisko SKU k aktuálnemu návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – predprimárne vzdelávanie (2014)

Odôvodnenie:

  • Vítame prehľadnosť a jednoduchosť programu spočívajúcu v logickom rozdelení obsahu do vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Týmto bude uľahčená orientácia v ňom.
  • Pozitívne hodnotíme obsahovú kontinuitu so vzdelávacími oblasťami vyšších stupňov škôl všeobecného vzdelávania (pod ktoré spadá aj materská škola).
  • Vítame, že návrh neobsahuje umelo vytvorené kategórie ako napr. okruhy, prierezové témy (obsah prierezových tém bol začlenený priamo do vzdelávacích oblastí). Pred rokom 2008 prierezové témy neexistovali, integrovalo sa medzi jednotlivými výchovnými zložkami (medzizložkové vzťahy). Novým návrhom ŠVP sa opäť ráta s integráciou vzdelávacích oblastí, ako to aj vždy v materských školách bolo. K tomu nie je potrebná formulácia ďalších kategórií. Spôsobovalo by to aj naďalej zbytočnú byrokratickú záťaž a podnety pre externú kontrolu navyše.
  • Vítame avizovanú skutočnosť, že sa program bude prvé tri roky od jeho uvedenia do praxe overovať a v prípade potreby učiteliek sa môže i priebežne upravovať.
  • Vítame spôsob formulácie obsahových štandardov, ktoré najmä v podoblastiach, zavedených ako nové (prírodné javy, písaná reč) môžu byť veľmi dobrou oporou pre pedagógov.
  • Pozitívne hodnotíme evaluačné otázky ako pomôcku pre pedagóga. Ak nepôjde o nástroj, ktorý by mal slúžiť na externú evaluáciu výchovno-vzdelávacieho procesu realizovanú napr. školskou inšpekciou (ako sa v programe na s. 27 uvádza), nemáme výhrady proti tomu, aby EO zostali v ŠVP. V opačnom prípade by bolo nutné preradiť ich do metodiky.
  • Vítame vytvorenie odporúčaného denného harmonogramu denných aktivít, ktorý si môže materská škola flexibilne prispôsobiť podľa aktuálnej fyzickej a psychickej úrovne detí v konkrétnej triede. Vítame tiež odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí s časovou frekvenciou na jeden mesiac, ktoré vytvára flexibilný priestor na realizáciu cielených vzdelávacích aktivít. Pozitívne hodnotíme, že tak denný, ako aj mesačný harmonogram je len v rovine odporúčania a materská škola si môže vytvoriť vlastnú podobu rozvrhnutiavzdelávacích oblastí (ŠVP, 2014, s. 130).
  • Pozitívne hodnotíme docenenie významu detského objavovania, získavania poznatkov cez vlastnú skúsenosť dieťaťa, pokusy vo viacerých oblastiach a hru ako preferovanú metódu aj pri cielených vzdelávacích aktivitách (ŠVP, 2014 s. 130).
  • Vítame dostupnosť už spracovaných teoretických metodických príručiek k jednotlivým vzdelávacím oblastiam, ktoré sú zverejnené od mája 2014 na internetovej stránke www.mat.iedu.sk

Žiadame:

V nadväznosti na schválenie ŠVP na základe pripomienok učiteliek materských škôl vyjadrených v prieskume zameranom na zisťovanie postojov k ŠVP vydať dodatok, resp. prílohu k ŠVP s prehľadným rozpracovaním podrobnejších vývinových úrovní k jednotlivým výkonovým štandardom, čo bude významnou oporou pri formulácii konkrétnych výchovno -vzdelávacích cieľov.
V časti 4.1 Charakteristika vzdelávacích oblastí v rámci jednotlivých oblastí zjednotiť pojmy „hlavný cieľ”, „základný cieľ”, „cieľ”, pojmom „hlavný cieľ „ a formulácie hlavných cieľov umiestniť hneď v úvode každej vzdelávacej oblasti (niektoré oblasti ich majú v úvode a iné na konci).
Nesúlad niektorých záležitostí v návrhu ŠVP s aktuálnym znením Zákona 245/2008 riešiť požiadaním MŠVVaŠ o potrebné zmeny v spomínanom zákone, aby zákon nebol prekážkou v schválení ŠVP a nebránil tak potrebnej reforme. Sám pán minister na rokovaní s SKU ohľadom ŠVP uviedol, že ak je prekážkou zákon, treba zmeniť zákon. 
Ako sme už vyššie uviedli, návrh ŠVP pre materské školy (2014) odporúčame MŠVVaŠ SR schváliť s platnosťou od 1.9.2015.

Spracovali: 

Mgr. Andrea Benková
 PaedDr. Mária Kondelčíková