Dňa 13. 1. 2018 sa v Martine uskutočnilo valné zhromaždenie SKU.

Na úvod prezident SKU Vladimír Crmoman privítal zúčastnených a predstavil program valného zhromaždenia. Poďakoval členom SKU za prácu, ktorú vykonávajú dobrovoľne a bez nároku na odmenu.

Zhodnotil aktivity SKU v roku 2017: príspevok pre materské školy; vznik a spolupráca v Koalícii za spoločné vzdelávanie (InkluKoalícia); pripomienkovanie Národného programu vzdelávania UsS a zákonov; účasť v komisiách; stanoviská, tlačové správy a besedy, sprevádzkovanie novej webstránky, aktivity na blogovisku a vo facebookovej skupine SKU. Konštatoval, že SKU pracuje operatívne, reaguje na aktuálne problémy v školstve.

Členovia správnej rady a manažmentu oboznámili účastníkov VZ s účasťou v pracovných skupinách, zriadených MŠVVaŠ SR (k etickému kódexu, k zákonu o správe v školstve a samospráve) a o stretnutiach s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR; a účasti v skupine, zameranej na riešenie problematiky školských knižníc. Podrobnejšia informácia odznela k tlačovej besede a k stretnutiam sekcie špeciálneho školstva na ŠPÚ k otázke vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením, o aktivitách sekcie materských škôl a sekcie školských klubov detí.

Prezident Vladimír Crmoman ďalej predstavil plánované ciele SKU na rok 2018. Za hlavný cieľ považuje budovanie pozitívneho obrazu školy vytvárajúcej podmienky pre všetky deti a učiteľovi – slobodnom, aktívnom človeku, ktorý pozná svoje práva. SKU bude naďalej podporovať združenia a aktivity, ktorých činnosť takýto obraz o školstve vytvárajú.

Valné zhromaždenie SKU schválilo a vzalo na vedomie súhrnnú správu o činnosti SKU za rok 2017, správu o členskej základni SKU, správu o hospodárení SKU, zmeny v stanovách SKU, zmeny v správnej rade, manažmente a na poste revízora, ciele a po diskusii program SKU na rok 2018. Prítomní členovia vyslovili veľké poďakovanie za profesionálnu prácu a ocenili mimoriadny prínos Branislava Kočana, ktorý sa vzdal funkcie v správnej rade, pre SKU a celú pedagogickú verejnosť. Po skončení aktívnej práce v školstve sa B. Kočan stane jej čestným členom.

VZ SKU vo svojom programe schválilo, že SKU bude naďalej aktívne presadzovať najmä nasledujúce ciele:

 • podieľať sa na vytváraní pozitívneho obrazu tzv. zdravej školy (škola pre všetkých žiakov a rodičov) a učiteľa (slobodný, asertívny, aktívny, bojujúci za svoje práva); podporovať združenia a aktivity, ktoré takýto obraz o školstve podporujú,
 • presadzovať zlepšenie stavu školských knižníc,
 • pokračovať v prieskume medzi stredoškolákmi – záujem o povolanie učiteľa,
 • zasadzovať sa o vytvorenie podmienok pre inklúziu v školách,
 • pokračovať v aktivitách, ktoré sme začali kampaňou Zber strachu,
 • pokračovať v spolupráci s organizáciami, iniciovať stretnutia; naviazať hlbšiu spoluprácu s českou Pedagogickou komorou,
 • podporovať vybrané vzdelávacie programy,
 • pokračovať v zlepšovaní komunikácie s členskou základňou SKU,
 • motivovať aktívnych členov SKU k práci a k publikačnej činnosti,
 • pokračovať vo vlastných prieskumoch, vydávať stanoviská a tlačové správy,
 • aktívne sa zúčastňovať pripomienkovacích procesov.