Správa z Valného zhromaždenia SKU

Dňa 23. 1. 2021 sa konalo riadne online valné zhromaždenie OZ  Slovenská komora učiteľov s nasledovným programom: 

Program:

  1. Otvorenie valného zhromaždenia prezidentom SKU, predstavenie programu valného zhromaždenia
  2. Správa o činnosti SKU za rok 2010
  3. Predstavenie kandidátov do orgánov SKU
  4. Voľba kandidátov do orgánov SKU
  5. Návrh a diskusia k plánu činnosti SKU na rok 2021
  6. Uznesenie

Zápisnica z VZ SKU 23.1.2021

Správa o hospodárení SKU 2020

Správa o činnosti SKU 2020