Z pošty SKU – Čo môže zamestnávateľ uviesť do pracovnej zmluvy

V schránke SKU sme našli nasledujúcu otázku:

Môže Vám zamestnávateľ do pracovnej zmluvy uviesť ako pracovnú činnosť aj formulku „…a ďalšie podľa pokynov nadriadených„?

Tu je naša odpoveď:V pracovnej zmluve vôbec nemusia, ale môžu, byť špecifikované pracovné činnosti, pretože pracovné činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách PZ a OZ sú uvedené v § 6 a v § 19-27 zákone 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v Nariadení vlády 341/2004 ako tzv. katalóg pracovných činností. V pracovnej zmluve by malo byť podľa § 43 Zákonníka práce uvedené: 

  1. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika (v prípade PZ a OZ stačí uvedenie príslušnej kategórie zákona 138/2019 s odvolávkou na príslušný popis kategórie v zákone, inak ich charakteristika je uvedená priamo v zákone), 
  • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo ináč určené miesto),
  • deň nástupu,
  1. mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve –  v našom prípade podľa zákona 553/2003 musí byť v zmluve uvedené, že plat bude určený v osobitnom oznámení o výške a zložení funkčného platu – tzv. platový dekrét.
  2. ďalšie podmienky (výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby) alebo môže i ďalšie výhody podľa dohody – tieto veci sú v školstve určené v pracovnom poriadku. 

Veľmi znepokojujúca formulácia objavujúca sa v pracovných zmluvách pedagogických a odborných zamestnancov škôl k výkonu pracovných činností so znením, že zamestnanec sa zaväzuje vykonáva pracovné činnosti v súlade s pracovnou náplňou vrátane „ďalších pokynov nadriadených“ do zmluvy nepatrí a zavádza nebezpečný precedens, že výkon funkcie týchto zamestnancov je závislý od ľubovôle pokynov vedúcich zamestnancov. Akékoľvek pokyny od zamestnancov sa musia zakladať na zákonom vymedzenej a v zmluve dohodnutej pracovnej činnosti. Zmluva nemôže obsahovať formulácie, ktoré by zakladali pracovnú zmluvu na neurčenej nekonečne vymedzenej pracovnej činnosti. Takáto zmluva by bola neplatná, lebo by v nej nebol jasne určený druh práce. Samozrejme, vedúci zamestnanec v súlade s pracovným poriadkom a písomne stanovenými dokumentami a v súlade so zákonom vymedzenej pedagogickej a odbornej činnosti zákona 138/2019 o PZ a OZ môže prideľovať konkrétnu prácu, ale jedine vo vymedzenom druhu pracovnej činnosti príslušnej kategórie PZ alebo OZ. Nie je možné prideľovať zamestnancovi ani ak je v zmluve uvedená „čarovná formulka“ akúkoľvek prácu. Takéto formulácie budia dojem, že sme prekonali aj starovekú Rímsku ríšu a rímske právo, ktoré si vo vrchole rozmachu ctilo písané právo. Ústne nariadenia ad hoc by mohli azda naznačovať nejaký božský pôvod panovníka, čo veríme, že v školách nemá nijaké opodstatnenie.