Stanovisko Komory učiteľov k pracovno-právnej situácii na školách v súvislosti s koronavírusom

V Bratislave, 13.marca 2020

Slovenská komora učiteľov so znepokojením registruje podnety zo strany pedagogických a odborných zamestnancov škôl v súvislosti s organizovaním ich pracovnej činnosti počas zatvárania škôl pre pandémiu koronavírusu. Chceme dôrazne upozorniť zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení, aby nezneužívali závažnú celosvetovú situáciu na to, aby šetrili na svojich zamestnancoch a nútili ich v rozpore so zákonníkom práce čerpať dovolenky, náhradné voľno alebo PN, príp. im menili miesto výkonu práce mimo domova alebo náplň práce napr. upratovaním areálu školy či miestneho úradu a pod. Zriaďovatelia aj riaditelia škôl obdržali od ministerky školstva pokyny a je ich povinnosťou riadiť sa nimi a na základe odporúčaní využívať možnosť tzv. „home office“, počas ktorého zamestnancovi patrí náhrada mzdy v plnej výške. Stále platí Zákonník práce, povinnosť prerokovávať pracovné podmienky so zástupcami zamestnancov, dodržiavanie lehôt nariadení dovolenky, prekážok v práci zo strany zamestnávateľa.

Komora učiteľov vyzýva učiteľov, aby naďalej nahlasovali prípady zneužívania tejto situácie nielen nám, ministerstvu školstva, ale aj Inšpektorátu práce. Sme pripravení v súčinnosti s príslušnými kontrolnými orgánmi takéto prípady zverejňovať.

ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM: https://sku.sk/odpovede-na-najcastejsie-otazky-suvisiace-s-koronavirusom/

Pripájame aj Stanovisko MŠVVaŠ SR

Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/pracovno-pravne-vztahy/