Správa z Valného zhromaždenia SKU

Dňa 11. 1. 2020 sa konalo v Bratislave riadne valné zhromaždenie OZ  Slovenská komora učiteľov s nasledovným programom: 

 Program:

  1. Otvorenie valného zhromaždenia prezidentom SKU, predstavenie programu valného zhromaždenia
  2. Správa o činnosti SKU za rok 2019
  3. Správa o zmenách v stave členstva SKU v roku 2019
  4. Správa o hospodárení SKU za rok 2019
  5. Návrhy na zmeny v správnej rade a manažmente SKU
  6. Návrh plánu činnosti SKU na rok 2020
  7. Diskusia, rôzne
  8. Uznesenie

ZÁPISNICA-z-VZ-SKU-jan.2020