Vážený pán minister,

z informácie zverejnenej na webovom sídle ministerstva školstva 8. júla 2016 nevyplývalo a doposiaľ ani nevyplýva, že ide o programy pre deti so zdravotným znevýhodnením z roku 2009 (to konkretizovalo až usmernenie ŠPÚ zo dňa 9. septembra).

Uvádza sa tam: „Pri výchove a vzdelávaní začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách využívajú aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria jeho súčasť.“  Vzhľadom na skutočnosť, že označenie Štátneho vzdelávacieho programu v znení Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sa používa až vo vzťahu k súčasne platnému dokumentu, uvedená informácia logicky vzbudzuje u čitateľa dojem, že vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením tvoria jeho súčasť. Čiže súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

Programy pre deti so zdravotným znevýhodnením z r. 2009 sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom z roku 2008, na ktorý sa v texte samotných dokumentov odkazuje ako na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008). Jeho koncepcia, štruktúra i obsah sú úplne odlišné v porovnaní so súčasne platným Štátnym vzdelávacím programom (2016). Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením obsahujú kompetencie, tematické okruhy, vzdelávacie oblasti, obsah a špecifické ciele, ktoré nie sú v súlade so súčasne platným štátnym kurikulom

Ako príklad uvádzame:

Vzdelávací program z r. 2009 pre deti s autizmom, kde sa na str. 5 uvádza: Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými  poruchami sú tie isté ako uvádza Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie“ (t. j. ŠVP z r. 2008). Podobne vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím z r. 2009, str. 5: „Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov:  Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa s mentálnym postihnutím: 1. perceptuálno-motorickú, 2. kognitívnu, 3. sociálno-emocionálnu“ (okruhy a oblasti zo ŠVP 2008). ŠVP 2016 tematické okruhy neuvádza vôbec a vzdelávacie oblasti čo do počtu, ako aj do obsahu sú výrazne odlišné.

Programy z roku 2009  vychádzajú v obsahu a špecifických cieľoch zo vzdelávacích štandardov ŠVP 2008, ktoré nie sú v súlade so vzdelávacími štandardami ŠVP 2016. (napr. špecifický cieľ z programu pre deti s mentálnym postihnutím: „prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov“ – takáto cieľová požiadavka sa v ŠVP 2016 nenachádza, nakoľko prírodovedná oblasť je v ňom zameraná na pozorovanie a bádanie, nie na vytváranie vzťahu a ochranárskych postojov k prírode).

Z vyššie uvedených dôvodov sa domnievame, že informácie ohľadom vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením tak, ako boli 8. júla 2016 zverejnené, boli až do vydania usmernenia (9. septembra 2016) nejasné. Usmernenie z 9. septembra ich síce spresnilo, no zároveň  ho ponímame ako rozporuplné. Ak sa má výchova a vzdelávanie zabezpečovať podľa nového ŠVP, nemôže sa uskutočňovať podľa vzdelávacích programov z roku 2009, ktoré v sebe v mnohom odkazujú na neplatný ŠVP z r. 2008. 

Pozitívne vnímame poskytnutie informácie o termíne vypracovania nových programov pre deti so zdravotným znevýhodnením a veríme, že praxi budú dostupné čo najskôr po uvedenom termíne.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zmenu usmernenia v zmysle, aby dotknuté materské školy do vydania nových vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením mali možnosť pracovať so ŠVP 2016 (s možnosťou využívania metodického materiálu Adaptácie výkonových štandardov) bez povinnosti postupovať v súlade so vzdelávacími programami z r. 2009.

 

Správna rada SKU