K stanoviskám našej organizácie, zverejneným dňa 13. septembra a 3. októbra 2016 na našom webovom sídle pridávame pre úplnosť informácií aj reakcie MŠVVaŠ SR.

Dňa 9. septembra zverejnil ŠPÚ na svojom webovom sídle usmernenie (http://www.statpedu.sk/aktuality/usmernenie-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-predprimarne-vzdelavanie), na ktoré sme 13. septembra reagovali stanoviskom našej organizácie (http://www.sku.sk/clanok-298-stanovisko-sku-k-usmerneniu-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach.html#readmore).

K nášmu stanovisku nám ministerstvo školstva zaslalo dňa 26. septembra nasledovnú odpoveď:

„Podľa ustanovenia
§ 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným
znevýhodnením postupuje podľa vzdelávacích programov pre deti:


s mentálnym postihnutím,


so sluchovým postihnutím,


so zrakovým postihnutím,


s telesným postihnutím,


s narušenou komunikačnou schopnosťou,


s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,


choré a zdravotne oslabené,


hluchoslepé,


s viacnásobným postihnutím,


s poruchami správania.

Tieto
vzdelávacie programy sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, teda nie
sú štátnymi vzdelávacími programami
.

Z vyššie
uvedeného dôvodu, na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách schváleného ministrom školstva dňa 6. júla
2016 pod číslom č. 2016-17780/27322:1-10A0, Štátny
pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie MŠVVaŠ SR vzdelávacie
programy pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením podľa § 94 ods. 2
školského zákona.

Žiadna materská
škola sa pri predprimárnom vzdelávaní už neriadi Štátnym vzdelávacím programom
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Skutočnosťou, že sa predprimárne
vzdelávanie v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach
a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným
znevýhodnením v bežných materských školách bude uskutočňovať v súlade
so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod
číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009 nijako nie je dotknuté to,
že bol pre materské školy schválený ŠVP. Pri predprimárnom vzdelávaní tejto
skupiny detí sú v porovnaní s predprimárnym vzdelávaním intaktných detí
odlišnosti predovšetkým pri vzdelávacích štandardoch a tiež napr. pri
personálnom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, ako aj pri
materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení predprimárneho
vzdelávania.

Informáciu
o tom, že pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených v bežných materských školách
sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách budú využívať aj vzdelávacie programy pre deti so
zdravotným znevýhodnením uviedlo MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle v časti
http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/ spolu
s ďalšími informáciami na webovom sídle už 8. júla 2016.

Usmernenie
Štátneho pedagogického ústavu, uverejnené na
http://www.statpedu.sk/aktuality/usmernenie-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-predprimarne-vzdelavanie, len pripomenulo
špeciálnym materským školám a materským školám vzdelávajúcim deti so
zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach alebo ako začlenené
v bežných triedach, že predprimárne vzdelávanie týchto detí sa bude
uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným
znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája
2009.

Štátny
pedagogický ústav vypracuje a na schválenie MŠVVaŠ SR predloží vzdelávacie
programy pre deti so zdravotným znevýhodnením do 15. decembra 2016.
O schválení vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením
bude MŠVVaŠ SR materské školy informovať.

Do schválenia
týchto vzdelávacích programov
sa preto predprimárne vzdelávanie v špeciálnych
materských školách, v špeciálnych triedach a predprimárne vzdelávanie
individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením
v bežných
materských školách bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami
pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom
CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.“

Dňa
30. septembra sme ministerstvu školstva zaslali opätovné stanovisko ako reakciu
na ich odpoveď
(http://www.sku.sk/clanok-300-stanovisko-sku-k-odpovedi-msvvas-sr-ohladom-usmernenia-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach.html#readmore)

4. októbra bolo
našej organizácii z ministerstva školstva zaslané stanovisko v znení:

„Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR trvá na svojom stanovisku zaslanom vo
veci vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením vzdelávaným
ako individuálne začleneným v bežných materských školách,
v špeciálnych triedach materských škôl a v špeciálnych
materských školách.

K pôvodnému stanovisku na
doplnenie uvádzame nasledovné:

Pri predprimárnom vzdelávaní tejto
skupiny detí sú v porovnaní s predprimárnym vzdelávaním intaktných detí
odlišnosti; napr. pri personálnom zabezpečení predprimárneho
vzdelávania, ako aj pri materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení
predprimárneho vzdelávania, v niektorých prípadoch aj pri
vzdelávacích štandardoch. Pri predprimárnom vzdelávaní detí so zdravotným
znevýhodnením sa postupuje individuálne, v závislosti od toho, čo je
uvedené vo vzdelávacích programoch pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia.

Ak je v konkrétnom
vzdelávacom programe v časti vzdelávacie štandardy uvedené: „Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových
štandardov, tak ako je to uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre
predprimárny stupeň vzdelania. Pri dosahovaní jednotlivých výkonových
štandardov sa realizuje individuálny prístup ku každému dieťaťu so sluchovým
postihnutím, pričom je rešpektovaný charakter a rozsah sluchového
postihnutia.“ – sú vzdelávacími štandardmi pre deti so sluchovým
postihnutím (v tomto konkrétnom prípade ide výňatok zo vzdelávacieho programu
pre deti so sluchovým postihnutím) samozrejme vzdelávacie štandardy ŠVP
platného od 1. septembra 2016 a nie vzdelávacie štandardy Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Vo vzdelávacom programe,
v ktorom je v časti Vzdelávacie štandardy uvedené: „Deti
s mentálnym postihnutím v predprimárnom vzdelávaní nepostupujú podľa
vzdelávacích štandardov. Obsah vzdelávania možno ho chápať ako záväzok pre
učiteľa. Obsahuje základný rozsah učiva, ktoré má dieťa s mentálnym
postihnutím zvládnuť, primerane svojim možnostiam, prostredníctvom špeciálnych
metód a prostriedkov. Slúži na rozvíjanie elementárnych zručností
a schopností detí s mentálnym postihnutím predškolského veku.
Špecifické ciele sú koncipované ako predpokladané cieľové požiadavky, ktoré by
malo dieťa s mentálnym postihnutím dosiahnuť na konci predškolského veku.“ – nepostupuje sa pri predprimárnom
vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím podľa vzdelávacích štandardov ŠVP
platného od 1. septembra 2016, ani podľa vzdelávacích štandardov Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ale podľa
špecifických cieľov uvedených v príslušnom vzdelávacom programe pre deti s
daným zdravotným znevýhodnením (v tomto konkrétnom prípade ide výňatok zo
vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím).

Obdobne je to pri všetkých ostatných
vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením.“

Z vyššie
uvedeného vyplýva, že napriek rozsiahlym vyjadreniam ministerstva sa situácia
ohľadom predmetnej záležitosti doposiaľ nezmenila.