Stanovisko Slovenskej komory učiteľov ku konaniu zriaďovateľa voči riaditeľke školy V. Grohovej

Slovenská komora učiteľov je pobúrená konaním Mesta Poprad ako zriaďovateľa, ktorý zrušil výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad s odôvodnením, že „druhý kandidát nebol pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.“ Z nám doručených dokumentov vyplýva, že odoslaním pozvánky 7 dní vopred bol dodržaný § 5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, obaja kandidáti dostali pozvánku v rovnakom čase a výberového konania sa obaja bez námietok zúčastnili. Obávame sa, že proces okolo pani riaditeľky Grohovej je účelový, nakoľko jej aktivity a činnosti sú všeobecne celoslovensky známe a patrí k inovatívnym, uznávaným a demokratickým riaditeľom, čím by sa mohla dostať do nemilosti zriaďovateľa.

Slovenská komora učiteľov preto žiada zriaďovateľa Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad, aby rešpektoval demokratické voľby a prehodnotil svoje rozhodnutie vo veci zrušenia výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa, vzhľadom na fakt, že príslušné ustanovenie o zasielaní pozvánky si Mesto Poprad interpretovalo nesprávne, v dôsledku čoho nevymenovalo víťazku výberového konania PaedDr. Vieru Grohovú do funkcie riaditeľky školy na ďalšie funkčné obdobie, čím nepochybne porušilo jej práva, resp. právom chránené záujmy. V prípade, že má zriaďovateľ pochybnosti o povesti p. Grohovej, podobne ako sme sa vyjadrili k situácii v meste Martin, môže iniciovať po vymenovaní aj získanie spätnej väzby zo strany žiakov, rodičov a učiteľov školy. Ak niet ale pochybností o jej povesti, nevidíme dôvod na jej nevymenovanie a hľadanie účelových dôvodov na rozklad smerovania školy.

V nevyhnutnom prípade podá Slovenská komora učiteľov podnet na podanie protestu prokurátora voči rozhodnutiu Mesta Poprad o zrušení výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Spojenej školy, Letná 3453/34 v Poprade.

 Slovenská komora učiteľov

Reakcia mesta Poprad zo dňa 24.marca 2020.