Slovenská komora učiteľov je pobúrená konaním Mesta Poprad ako zriaďovateľa, ktorý zrušil výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad s odôvodnením, že „druhý kandidát nebol pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.“ Z nám doručených dokumentov vyplýva, že odoslaním pozvánky 7 dní vopred bol dodržaný § 5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, obaja kandidáti dostali pozvánku v rovnakom čase a výberového konania sa obaja bez námietok zúčastnili. Obávame sa, že proces okolo pani riaditeľky Grohovej je účelový, nakoľko jej aktivity a činnosti sú všeobecne celoslovensky známe a patrí k inovatívnym, uznávaným a demokratickým riaditeľom, čím by sa mohla dostať do nemilosti zriaďovateľa.

Slovenská komora učiteľov preto žiada zriaďovateľa Spojenej školy, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad, aby rešpektoval demokratické voľby a prehodnotil svoje rozhodnutie vo veci zrušenia výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa, vzhľadom na fakt, že príslušné ustanovenie o zasielaní pozvánky si Mesto Poprad interpretovalo nesprávne, v dôsledku čoho nevymenovalo víťazku výberového konania PaedDr. Vieru Grohovú do funkcie riaditeľky školy na ďalšie funkčné obdobie, čím nepochybne porušilo jej práva, resp. právom chránené záujmy. V prípade, že má zriaďovateľ pochybnosti o povesti p. Grohovej, podobne ako sme sa vyjadrili k situácii v meste Martin, môže iniciovať po vymenovaní aj získanie spätnej väzby zo strany žiakov, rodičov a učiteľov školy. Ak niet ale pochybností o jej povesti, nevidíme dôvod na jej nevymenovanie a hľadanie účelových dôvodov na rozklad smerovania školy.

V nevyhnutnom prípade podá Slovenská komora učiteľov podnet na podanie protestu prokurátora voči rozhodnutiu Mesta Poprad o zrušení výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Spojenej školy, Letná 3453/34 v Poprade.

 Slovenská komora učiteľov

Reakcia mesta Poprad zo dňa 24.marca 2020.