Upozornenie na aktivitu zriaďovateľov vedúcu k znevýhodňovaniu zamestnancov škôl

Slovenská komora učiteľov získala materiál zástupcov zriaďovateľov škôl, ktorý poukazuje na činnosť vedúcu k znevýhodňovaniu zamestnancov škôl. Dôrazne preto upozorňujeme všetky základné odborové organizácie na školách a školských zariadeniach a rovnako zamestnancov a vedúcich pracovníkov v školstve, aby v žiadnom prípade nepodľahli tlaku, neuzatvárali nevýhodné dohody so zriaďovateľom a bránili svoje postavenie v zmysle zákona.

Ako postupovať, ak Vás zriaďovateľ núti do nevýhodnej dohody?

SKU svoje stanovisko vyjadrila už 13.3.2020, kedy sa objavila informácia, že v Banskej Bystrici sa primátor mesta dohodol uzavrieť spolu so zástupcami odborových organizácii materských škôl, sociálnych zariadení, mestskej polície a verejnej správy osobitný Dodatok ku kolektívnej zmluve, v ktorej využívajú (zneužívajú) § 142 ods. 4 Zákonníka práce a narýchlo v čase po vyhlásení krízovej situácie v krajine stanovujú, že v čase tejto krízy zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu a teda plat zamestnanca sa znižuje na 60 %. Po medializácii prípadu, ale primátor Banskej Bystrice dodatok, absolútne nevýhodný pre zamestnancov, zrušil.

V zmysle ust. § 231 ods. 1 Zákonníka práce uzatvára odborový orgán so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje zákon alebo iný pracovnoprávny predpis. Zásada „výhodnosti“ takého rokovania, ktoré je úplne nevýhodné pre zamestnancov je tak naplno v rozpore s uzatváraním kolektívnej zmluvy a je skôr špekulantským činom.

Akonáhle by podobné dodatky chceli podpisovať iní zriaďovatelia alebo riaditeľ školy, určite takéto dodatky odmietnite a nedovoľte žiadne ad hoc podpisovania kolektívnych zmlúv bez riadneho prerokovávania so zamestnancami. Každý zamestnanec má právo vedieť a vyjadriť sa k zmeneným pracovným podmienkam a nie že v tichu piatkového krízového večera si 2-3 ľudia za zavretými dverami podpisujú nevýhodné dodatky za množstvo ľudí.

Nezabudnime tiež, že podla § 4 odsek (2) Zákona o kolektívnom vyjednávaní je kolektívna zmluva neplatná v tej časti, ktorá:

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

vyžiadali sme si aj odborné stanovisko Inšpektorátu práce k tejto otázke.

Odporúčame vám toto stanovisko zaslať starostovi a nenechať sa dotlačiť do zlých rozhodnutí. 

Nižšie uvádzame príklad materiálu zástupcov zriaďovateľov škôl, ktorý poukazuje na činnosť vedúcu k znevýhodňovaniu zamestnancov škôl.

V prípade ďalších otázok si prečítajte aj ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM: https://sku.sk/odpovede-na-najcastejsie-otazky-suvisiace-s-koronavirusom/