Stratégia učiteľov pri doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2012

  • Pokiaľ bola zmluva o doplnkom dôchodkovom sporení uzavretá pred rokom 2006 a sporiteľ dosiahol vek 50 rokov, odporúčam zmluvu vypovedať a nechať si vyplatiť nasporenú čiastku prevodom na účet v banke. V prípade väčšej nasporenej sumy (obvykle nad 2000 eur) je možné dohodnúť postupnú výplatu časovo ohraničenej renty, najčastejšie na 3 až 5 rokov.
  • Pokračovanie v sporení a nárok na príspevky zamestnávateľa je možno v novej zmluve o DDS, kde je potrebné sporiť minimálne 3,32 € mesačne po dobu 10 rokov. Nárok na výplatu bez pokuty (tzv. jednorazové vyrovnanie) je možné až po dosiahnutí veku sporiteľa 55 rokov.
  • Sporitelia vo veku nižšom ako 50 rokov by mali zotrvať v pôvodnom zmluvnom vzťahu s príslušnou DDS, pretože v prípade vypovedania zmluvy by zaplatili pokutu vo výške 20 % nasporených peňazí. Každopádne sa im však oplatí znížiť svoje príspevky odvádzané z výplaty na minimum(napr. 5 eur). Pokiaľ však zamestnávateľ podmieňuje poukazovanie svojich príspevkov tým, že zamestnancovi prispeje iba vo výške platby zamestnanca, treba zmeniť predmetné podmienky kolektívnou zmluvou. Zamestnávateľ by nemal nútiť svojich zamestnancov, aby si sporili viac ako predpisuje litera zákona. Minimálny príspevok zamestnanca je určený na 3,32 €.
  • Vysoké príspevky zamestnancov nie sú garanciou dobrých dôchodkov v starobe, preto treba zvážiť alternatívne možnosti sporenia na dôchodok podľa vlastného rozhodnutia. K tomu môžu dobre poslúžiť internetové portály www.totalmoney.sk alebo portál www.financnahitparada.sk, kde je široký výber možností aké banky ponúkajú na sporiacich účtoch a termínovaných vkladoch. Vedenie týchto účtov je na rozdiel od „finančných expertov“ z doplnkových dôchodkových spoločností úplne bezplatné.
  • Pokiaľ dôjde k opätovnému daňovému zvýhodneniu príspevkov obnovením odpočítavania zaplatených príspevkov zamestnanca z daňového základu, môže sa odporúčaná stratégia zmeniť a do úvahy pripadá aj zvýšenie príspevkov na DDS alebo rozloženie rizík medzi fondy s rôznou stratégiou investovania.

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.