Stratégia učiteľov pri doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2012

Doplnkové dôchodkové sporenie nikdy vo svojej pomerne dlhej histórii neoslňovalo svojich
sporiteľov vysokými výnosmi. Finančná kríza po roku 2008 nízke výnosy ešte viac stiahla nadol,
čím väčšina fondov vykázala stratu a svojim priaznivcom nadelila záporné zhodnotenie. Rok 2011
bol v tejto oblasti naozaj finančným prepadákom. Každý sporiteľ tzv. 3. piliera mohol vo výpise
zo svojho účtu zistiť, že namiesto výnosov, má v skutočnosti stratu. Dôvodom pretrvávajúceho
negatívneho zhodnocovania v roku 2011 boli viaceré skutočnosti. Mnohé fondy mali zaúčtované
vo svojom majetku nekvalitné aktíva v podobe gréckych štátnych dlhopisov, alebo iných cenných
papierov, ktorých výnosy boli buď nízke alebo záporné. Okrem toho si správcovia vo fondoch
účtujú zo spravovaných peňazí veľmi vysoké poplatky, z ktorých niektoré nie sú ani presne
definované zákonom. (ostatné poplatky apod., poplatky tretím osobám za realizáciu obchodov
s cennými papiermi a pod…) Nastavenie parametrov dobrovoľných dôchodkových schém umožňuje
správcom kapitálu odpočítavať z peňazí sporiteľov poplatky vyššie ako predstavuje zhodnotenie
úspor. Jedinou garanciou sa tak paradoxne stáva iba výška poplatkov, ktoré odchádzajú na vrub
majiteľom dôchodkových úspor. Dôchodkové sporenie preto nie je alternatívou klasického sporenia
v bankách ,lebo tam klient zväčša nepodstupuje riziko, že o časť vložených peňazí môže prísť.

Aké rady preto odporúčam pracovníkom v školstve, ktorí si sporia v 3. pilieri?