Stretnutie SKU s Inšpektorátom práce

Správa zo stretnutia Slovenskej komory učiteľov s Národným inšpektorátom práce

Košice, 25. 11. 2019

Stretnutia sa zúčastnili: za SKU Zuzana Hronová a Jarmila Javorková, zo strany NIP Ing. Jana Mochňacká, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov odboru inšpekcie práce.

SKU oboznámila NIP s kampaňou Zber strachu a zhrnula najčastejšie sa opakujúce porušenia zákonov v školách a školských zariadeniach zo strany zamestnávateľa aj zriaďovateľa. Upozornila NIP aj na rozdielny výklad pri uplatňovaní niektorých zákonov, ale aj  obchádzanie či ignorovanie zákonov zo strany zamestnávateľa a zriaďovateľa, ktoré vedú k porušeniu práv pedagogických a odborných zamestnancov. Na konkrétnych prípadoch zo Zberu strachu sme ukázali možnosti vedúceho pracovníka a bežné postupy uplatňované pri bossingu proti kolektívu, skupine zamestnancov alebo jednotlivcom. Poukázali sme na časté zlyhanie alebo nečinnosť zástupcov zamestnancov, odborov, rady školy a zriaďovateľa.

Problémy vnímame aj pri zamestnávaní odborných zamestnancov v realizovaných projektoch financovaných ESF a ďalšími fondami EÚ. Títo  majú opakovane vystavenú pracovnú zmluvu na dobu určitú. Pedagogickí a odborní zamestnanci uvádzajú často problémy pracovnoprávneho charakteru spojené s realizáciou škôl v prírode, lyžiarskych zájazdov, exkurzií a problémy s vyplácaním cestovných náhrad.

SKU predstavila NIP svoju predstavu o spolupráci v projekte, v ktorom sa chce zamerať na zvyšovanie právneho povedomia pedagogických a odborných zamestnancov pri práci v školskom prostredí. Výsledkom spolupráce s NIP a ďalšími partnermi má byť kampaň smerovaná k zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá bude informovať o právach a povinnostiach zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajúcich zo Zákonníka práce  v kontexte špecifických  zákonov a ďalších súvisiacich právnych noriem, týkajúcich sa školstva.

NIP oboznámil SKU s obsahom ich práce, procesom inšpekčnej činnosti a s vymedzením zákonných kompetencií inšpektorátov práce. Dostali sme fundované odpovede na naše okruhy otázok: podanie a riešenie podnetu podaného na inšpektorát práce a sťažnosti podanej zamestnávateľovi; diskriminácia na pracovisku a antidiskriminačný zákon; dobré mravy v pracovnoprávnych vzťahoch, mobbing a bossing na pracovisku; povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom; pracovnoprávne normy, volení zástupcovia zamestnancov a ich zákonné postavenie.

SKU teší deklarovaný záujem NIP o poskytnutie pomoci a súčinnosť pri odstraňovaní vyššie uvedených  problémov.