PISA 2018 UKÁZALA, ŽE OPATRENIA VLÁDY NA ZLEPŠENIE VÝSLEDKOV ŽIAKOV SÚ NEDOSTATOČNÉ

Výsledky v testovaní PISA na Slovensku majú z dlhodobého hľadiska klesajúci trend. Priemerný výkon slovenských žiakov v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti je stále pod priemerom OECD.

Zo strany ministerstva školstva a jeho organizácií neboli urobené dostatočné opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť celkové výsledky našich žiakov v testovaní PISA. Zistenia zo zhoršujúcich sa výsledkov v predchádzajúcich rokoch sa nepremietli do systémovej podpory škôl ani učiteľov. Jediným realizovaným opatrením ministerstva školstva v rokoch 2016 až 2019 bola dopytovo orientovaná výzva na podporu PISA gramotnosti za 15 mil. eur, ktorá sa bohužiaľ realizuje len na časti škôl. Počas tejto vlády sa na MPC vzdelávalo v oblasti čitateľskej gramotnosti len cca 4000 učiteľov z celkového počtu 90 000. V súčasnosti už neexistuje žiadna možnosť vzdelávania, prijatím nového zákona sa vzdelávanie stalo pre učiteľov nedostupným. Podporné materiály z tejto oblasti na vzdelávacích portáloch MPC a ŠPÚ sú nedohľadateľné, takže nepredstavujú žiadnu pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov. Na zistenia ŠŠI a NÚCEM-u ministerstvo školstva nereaguje adekvátnym spôsobom. Zavedenie Roku čitateľskej gramotnosti pod heslom “Myslenie je pohyb” je smutným formálnym aktom bez významného dosahu. Dotácia prírodovedných predmetov v štátnom vzdelávacom programe je aj po jej navýšení nedostatočná, sú nedostatočné  finančné aj materiálne možnosti práce v menších skupinách s vyšším podielom praktického vyučovania. Aktuálne zlepšenie vo výsledkoch meraní matematickej gramotnosti môžeme teda pripísať skôr tomu, že došlo k zmene zdola, zameranej na rozvoj kompetencií žiakov v matematickej gramotnosti zo strany učiteľov.

Jediné prijaté opatrenie na zlepšenie výsledkov PISA v Národnom programe reforiem je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania detí od 5 rokov, čo sa nám javí ako nedostatočné vzhľadom na stále kritickú situáciu.

V Národnom programe reforiem Slovenskej republiky 2019 je zakotvený cieľ v roku 2020 mať celkové skóre v testovaní PISA 505 bodov, v roku 2018 však slovenskí žiaci zaznamenali priemerný výsledok len 469 bodov (Čitateľská gramotnosť – 458, Matematická gramotnosť – 486, Prírodovedná gramotnosť – 464).
Str. 55: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-national-reform-programme-slovakia_sk.pdf
Tabuľka 4: https://www.minedu.sk/data/att/15511.pdf


V médiách:

https://domov.sme.sk/c/22274814/slovenski-ziaci-sa-v-matematike-dotiahli-na-priemer-krajin-oecd-co-moze-byt-za-tym.html