Tlačová správa k aktuálnemu prideľovaniu asistentov učiteľa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej webovej stránke zverejnilo v týchto dňoch výšku pridelených prostriedkov na asistentov učiteľa. Spolu s Ministerstvom financií opäť ukázali nezáujem o trápenie rodín a starosti škôl. Napriek tomu, že počet žiadostí škôl rastie, ministerstvo reálne zvýšilo stav len o 3,2 asistenta, čo je pri tisícoch chýbajúcich asistentov absolútne nedostačujúce. Doposiaľ nie je naplnená ani polovica požiadaviek škôl. Zároveň došlo k presunom počtu asistentov zo špeciálnych škôl do bežných škôl, čo vyvolá veľké napätia, zhorší starosť o najzraniteľnejších a zníži ešte viac kvalitu vzdelávania. Dofinancovanie podpory detí cez EÚ fondy je úplne nevyhovujúce a stále ani zďaleka nepokrýva potreby rodín a škôl. Dopytovo orientované výzvy EÚ fondov z výzvy V základnej škole úspešnejší I, II sú pre školy veľmi byrokraticky zaťažujúce.  Čerpanie týchto zdrojov je stále slabé, pripravované projekty nekvalitné a nepripravené.

Slovenská komora tiež upozorňuje na to, že Ministerstvo školstva stanovilo mesačný normatív na osobné náklady na asistenta učiteľa v aktuálnej výške 924 eur, čo v čistom predstavuje cca 542 eur. Zároveň nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch 138/2019 v § 28 ods. 3 nedovoľuje týmto asistentom kariérne rásť. Do dnešného dňa Ministerstvo nezabezpečuje žiadnu prípravu ani vzdelávanie pre asistentov učiteľa, na školách nie sú stále odborné tímy, ktoré by asistentov mohli odborne usmerňovať.

Je paradoxné, keď to isté ministerstvo formálne podporilo kariérne poradenstvo u detí na školách, no nedokáže sa postarať o dôstojný kariérny rast a lukratívnosť pozícii potrebných v školstve. A už dnes vieme, že desaťtisíce detí, ktoré dnes nedostanú potrebnú starostlivosť, podporu asistenta a odborných tímov, budú čoskoro vytvárať našu ekonomickú, kariérnu a spoločenskú realitu.

SKU žiada MŠVVaŠ, aby zverejnilo kritériá k prideľovaniu asistentov a kroky, ako chce od septembra 2019 konečne zabezpečiť základné ústavné práva detí a ich vzdelávanie na základe medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Za SKU pripravil: Viktor Križo