Správa z rokovania so zástupcami MŠVVaŠ a ŠPÚ v súvislosti so vzdelávacími programami pre zdravotne znevýhodnené deti

Dňa 26. 8. 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR konalo stretnutie iniciované organizáciami zaoberajúcimi sa predškolským vzdelávaním – SKU, Inklukoalícia, SACEI, RRMŠ, SPV, SV OMEP. Rokovanie prebiehalo na úrovni generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva Ing. M. Galana s účasťou zástupcov ŠPÚ. Za ministerstvo boli ďalej prítomní: PhDr. V. Hajdúková, PhD., PaedDr. Z. Kadlečíková, PhD., Mgr. I. Kováčová Za ŠPÚ sa stretnutia zúčastnili: Mgr. I. Domancová, PhD., PaedDr. K. Vladová, PhD., Mgr. M. Višňovská, PhD. 

SKU zastupovala PhDr. A. Benková zo sekcie materských škôl.  

Predmetom rokovania boli Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie. Prítomní zástupcovia hore uvedených organizácií hovorili o potrebe prepracovania predmetných programov v rámci revízie, o dôležitosti doplnenia členov do komisie zodpovednej za ich tvorbu, o potrebe vytvorenia dodatku k programom pre účely školskej integrácie podobne, ako v prípade ZŠ, o zabezpečení podmienok dôležitých pre inkluzívne vzdelávanie, o nevyhnutnosti medzirezortnej spolupráce. Dr. Vladová z ŠPÚ reagovala, že vzhľadom na výsledky ich dotazníkového prieskumu realizovaného v r. 2018 na vybraných materských školách nevidí potrebu prepracovania programov. A. Benková spochybnila objektívnosť uvedeného prieskumu, nakoľko sa doň nemohli zapojiť všetky materské školy a návratnosť dotazníkov bola veľmi nízka. Zástupcovia organizácií boli informovaní, že sa v tejto veci pripravuje ďalší prieskum a zároveň vyzvaní k spolupráci na jeho šírení a účasti na ňom smerom k materským školám. 

Priamo na stretnutí bola akceptovaná požiadavka na vytvorenie dodatku k programom, ktorý by umožňoval pri deťoch so ŠVVP v školskej integrácii postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Ing. Galan sa obrátil s touto úlohou na Dr. Vladovú z ŠPÚ, ktorá zároveň požiadala zástupcov organizácií o návrh znenia dodatku, s čím súhlasili. P. Galan ďalej uviedol, že ministerstvo na zlepšení podmienok pre inkluzívne vzdelávanie naďalej pracuje. V ďalších požadovaných záležitostiach, na ktoré on nemá dosah, odporučil zástupcom organizácií obrátiť sa na riaditeľa ŠPÚ.