Veľkonočná výzva SKU školám počas pandémie koronavírusu

Bratislava, Veľký piatok, 10. apríl 2020

Slovenská komora učiteľov, stavovská organizácia zastupujúca záujmy pedagogických a odborných zamestnancov, je silne zasiahnutá situáciou v školstve a v týchto dňoch čelí stovkám žiadostí o poradenstvo zo strany škôl a ich zamestnancov k podmienkam práce a mzdy. Najčastejším problémom je znižovanie mzdy učiteľkám materských škôl, základných umeleckých škôl, vychovávateľom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sú financovaní z podielových daní. Časté sú podnety na nariaďovanie dovolenky, PN, OČR či prekážky v práci, ktoré sú v rozpore s aktuálnou novelou Zákonníka práce, napr. nariadenie dovolenky zo dňa na deň, vynucovanie si súhlasu od zamestnancov nátlakom, nariaďovanie prekážky v práci za účelom znižovania platu aj vtedy, keď zamestnanec môže pracovať z domu, súbežné nariadenie vykonávania práce s vyplácaním 80% – tnej náhrady mzdy, jednostranné účelové skrátenie pracovnej doby na 4 hodiny kvôli šetreniu na stravnom a nevyplácanie zákonných náhrad a pod. V zásade vnímame problém v dvoch rovinách: v rovine právnejv rovine ľudskosti. V tomto duchu by sme chceli vyzvať najmä ZMOS, MŠVVaŠ, okresné úrady, zriaďovateľov a riaditeľov škôl ako zamestnávateľov, ale tiež zamestnancov v rezorte školstva, aby konali v súlade s nasledovným:

  • Najvyššie princípy, ktoré nesmú ani v tejto mimoriadnej situácii prestať platiť, sú slušnosť a úcta. Akokoľvek je ťažká situácia, akokoľvek všetci chápu, že je finančná a spoločenská kríza, ľudskosť a rešpekt sa nesmú vytratiť. Peniaze sa nikdy nesmú povýšiť nad človeka. V tomto zmysle žiadame o obnovenie kultúry na pracovisku, kde zamestnávateľ vysvetľuje, chce sa dohodnúť, slušne požiada, poprosí, nie prikazuje a zakazuje. Aj v tomto čase môžu mať školy svoju sociálnu politiku a solidaritu voči zamestnancom, ktorí nemôžu pracovať, voči tým, ktorí majú nízke mzdy, voči chorým.
  • Apelujeme tiež na učiteľov, aby boli súčinní a solidárni so zamestnávateľom a vychádzali mu v ústrety, či už pri vypísaní dochádzky, dovolenky či prijatí istých obmedzení a opatrení na zaistenie prežitia školy ako organizácie. Sme v kríze a nie vždy sa dá všetko urobiť bez chýb a nedokonalostí. Rešpektujme omyly a s vedomím, že aj v týchto časoch platia zákony a normy, akceptujme ospravedlnenia za ne.

Apelujeme na školy, aby pod tlakom a v návale povinností nezabudli na to najdôležitejšie – medziľudské vzťahy a porozumenie. Spomaľme a odpútajme sa od formalizmu osnov a známok. Celý svet je v ťažkej kríze a školy ako dielne ľudskosti musia možno viac ako inokedy byť oázami solidarity, uskutočňovať etickú výchovu v praxi. V každodenných malých skutkoch dobroty a lásky. V zmierení a v pokoji so žiakmi a rodičmi.

Slovenská komora učiteľov

Príhovor prezidenta SKU k súčasnej situácii: 

https://www.facebook.com/komoraucitelov/videos/2572109193002566/