V liste, zaslanom ministrovi školstva a Rade pre systémové zmeny sa vyskytuje nejednoznačne formulovaný názor, že „treba riešiť aj fakt, že štátne školy sú znevýhodnené pred súkromnými a cirkevnými školami tým, že sú odkázané len na financovanie z normatívu, ktorého vyplácanie školám je pod tlakom ZMOS ešte stále deformované (napriek počiatočnej a neúspešnej snahe ministerstva o jeho zrovnoprávnenie).“

Kúsok ďalej sa píše, že navrhujeme možnosť vyberať aj administratívne poplatky štátnym školám, vytvoriť ďalšie možnosti viaczdrojového financovania pre verejné školy, napr. z prenájmov, legalizovať iné zdroje financovania, vysvetľuje význam vyjadrenia znevýhodnenosti verejných škôl.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR odmieta tvrdenie, že súkromné školy sú vo financovaní oproti štátnym školám zvýhodnené. Práve naopak, súkromné školy dostávajú na žiaka MENEJ finančných prostriedkov, než pripadá na žiaka v štátnych, alebo obecných školách rovnakého druhu a typu.

Normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu  v rovnakom type a druhu školy je síce rovnaký pre žiakov štátnych, verejných, súkromných aj cirkevných škôl, samosprávy obcí a miest však dostávajú na každého žiaka verejnej ZŠ ešte navyše podľa Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 1,5% z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Samosprávy z týchto prostriedkov prispievajú školám na opravy, havárie a kapitálové výdavky ďalšími príspevkami, ktoré súkromní zriaďovatelia musia financovať z vlastných zdrojov.

MŠVVaŠ SR navyše dofinancováva zo štátneho rozpočtu malé verejné školy do garantovaného minima a mimoriadne finančné prostriedky pravidelne dostávajú štátne a verejné školy aj v tzv. dohodovacom konaní. Nijaké z týchto mimoriadnych dotácií ani dofinancovanie z rozpočtových rezerv samospráv sa súkromných škôl netýkajú. Na dofinancovanie nižšieho počtu žiakov v triedach, kvalifikovanejších pedagógov a alternatívne učebnice či pomôcky, prípadne mimoškolskú starostlivosť vyberajú príspevky od rodičov. Verejné školy na rozdiel od súkromných neplatia obciam a VÚC nájomné ani poplatky za údržbu budov.

Na rozdiel od iných škôl majú súkromné školy príspevky rodičov zverejnené v informačných materiáloch, vykazujú ich v správe o hospodárení a transparentne zúčtovávajú v súlade s legislatívou. Naopak, skryté poplatky vo verejných školách, na ktoré upozornila aj Štátna školská inšpekcia, žiadna škola nezverejňuje ani neuvádza v správach o hospodárení.

Ubezpečujeme ASŠaŠZ , že nemáme tendenciu meniť jasné a odkonzultované stanoviská, ktoré sme prezentovali v médiách a zaslali na MŠVVaŠ SR.

Za správnu radu SKU

PaedDr. Mária Barancová – prezidentka SKU