Záznam z rozporového konania s Mgr. Ivanom Dudášom

Záznam z rozporového konania s Mgr. Ivanom Dudášom, zástupcom hromadnej pripomienky 

k Návrhu zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum: 27. jún 2011

Miesto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava

zasadačka na 7. poschodí.

 

Zásadné pripomienky Mgr. Ivana Dudáša, zástupcu hromadnej pripomienky:

1. Zásadná pripomienka č. 1 k § 47a

V § 47a ods. 1 vypustiť slová „v závislosti od potrieb a poslania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania”.

§ 47a ods. 1 by tak znel: „(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi uzná získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu 58) riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia; riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.

Záver:

Aj po odôvodnení neakceptácie zásadnej pripomienky predkladateľom, že „po ročnej skúsenosti s uplatňovaním zákona je potrebné, aby riaditeľ školy mal možnosť ovplyvňovat vyplácanie kreditového príplatku za vzdelávanie zamestnanca, ktoré nesúvisí s poslaním školy alebo školského zariadenia (napr. súčasná situácia je taká, že poradenské zariadenie vypláca kreditový príplatok psychológovi za absolvovanie lyžiarskeho výcviku a pod.), pričom kredity na účely kariérového rastu zamestnancovi zostávajú bez vplyvu riaditeľa pripomienkujúci subjekt s vyhodnotením nesúhlasí a na zásadnej pripomienke trvá.

2. Zásadná pripomienka č. 2 k Čl. I, bod 10.

Vypustiť úplne 10. bod v CL I, ktorý znie: „§ 35 sa doplna odsekom 10, ktorý znie: „(10) Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) môže byť prijatý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec len po ukončení adaptačného vzdelávania.”.

 

Záver:

Aj po odôvodnení neakceptácie zásadnej pripomienky predkladateľom, že „ak má začínajúci zamestnanec čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnuť adaptačný proces, nie je vhodné a ani potrebné vstupovať do riadeného procesu uvádzajúcemu zamestnancovi; cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho zamestnanca je získanie takých profesijných kompetencií, ktoré zamestnanec potrebuje na výkon činností samostatného zamestnanca, ktoré nie je možné získať v pregraduálnej príprave (vysokoškolskej alebo stredoškolskej) ale len v adaptačnom procese pripomienkujúci subjekt s vyhodnotením nesúhlasí a na zásadnej pripomienke trvá.

3. Zásadná pripomienka č. 3 k ČI. II, bod 1.

V 1. bode ČI. II nahradiť slovo „môže” slovami, je povinný”.

Navrhovaná prvá veta ods. 7 § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. by tak znela: „(7) Zamestnávateľ je povinný poskytovať platovú kompenzáciu učiteľovi aj za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.”

Záver:

Predkladateľ aj na základe predložených pripomienok iných subjektov pripomienku akceptuje v rozsahu stanovenom v podmienkach.

 

V Bratislave dňa 4. júla 2011

Zapísal: Mgr. Ľuboslav Drga