Zrod profesijnej organizácie

Školstvo má množstvo rôznych problémov,  nejednoznačnosť a konfliktnosť učiteľskej profesie, ohrozená prirodzená autorita učiteľa,  nárast a komplikované riešenie sociálnopatologických javov,  teacher stres – výrazný determinant ovlyvňujúci  psychické a fyzické zdravie učiteľov, absencia kooperujúcej komunikácie medzi učiteľom a rodičom, problémy v dosahovaní minimálnych výchovných štandardov a hodnôt, neadekvátne očakávania od rodičov a laickej verejnosti, zvýšený výskyt šikanovania , fyzických a psychických útokov nielen medzi žiakmi a študentmi, ale aj neprimerané slovné a fyzické útoky na učiteľov. Je dlhodobo finančne podhodnotené  a z toho vyplývajú ďalšie problémy, napríklad učitelia sú demotivovaní. Celkovo v spoločnosti sa netešia takému postaveniu, aké učiteľskej profesii právom patrí. Myslím si, že dozrela doba, kedy by učitelia mali mať oveľa vyšší status než aký v súčasnosti majú.

Každá vláda garantovala prioritu školstva, prioritu vzdelania a dnes vieme, že školstvu sme veľa dlžní.

Moje osobné odhodlanie a vnútorná zapálenosť pre túto profesiu vyústili k iniciatíve a založeniu profesijnej organizácie učiteľov,  ktorá bude chrániť ich práva a obhajovať významnosť učiteľskej profesie, ako zjednocujúcu organizáciu  a  uplatňujúcu oprávnené záujmy svojich členov pri tvorbe školskej politiky.

Aj my sa chceme stať partnermi prvej dôležitosti pri kooperovaní potrieb učiteľov a záujmov spoločnosti.“ To je moja osobná výzva status učiteľa nového milénia posunúť a posilniť v prospech jeho spoločenskej významnosti a dôležitosti silného ideálu služby spoločnosti.“

PaedDr. Mária Barancová