Príhovor prezidentky SKU

Mnohé stavovské organizácie už roky fungujú ako komory, ktoré ochraňujú stavovské práva a záujmy svojich členov. Existujú Komora sestier, zubných lekárov, geodetov, notárov, právnikov, stavebných inžinierov, architektov…Štátny aparát ich vníma ako partnerov prvej dôležitosti pri kooperovaní potrieb týchto skupín a záujmov spoločnosti.

Myslím, že dozrel čas i pre vytvorenie  komory aj pre učiteľov. Učiteľský stav sa môže tešiť z vytvorenia  platformy, prostredníctvom ktorej budeme sa spolupodieľať na zušľachťovaní školského prostredia a svojimi odbornými, profesijnými a manažérskymi kompetenciami prispejeme aj ku konštruktívnym zmenám v školstve. 

Komora učiteľov vznikla 14. júla 2010 registráciou na MV SR registráciou číslo spisu VVS/1-900/90-35963 pod názvom SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV / v skratke SKU/, v anglickom jazyku: SLOVAK TEACHER´S UNION /v skratke STU/.

SKU mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona  83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie  v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva.
Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Učiteľská profesia sa oddávna traduje ako profesia s poslaním. A tým poslaním je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a jeho slobodu, zdravie a život a na ceste za vzdelaním postupovať v duchu demokratických princípov.

Učiteľské povolanie vedie deti k učeniu, rozvoju ich záujmov, formovaniu návykov, samostatne pracovať, rozvíjať ich city, motiváciu, aktivitu, ako aj socializáciu a komunikáciu, ich hodnotový systém.  Učiteľským poslaním nie je iba odovzdávať poznatky žiakom, ale predovšetkým podnecovať a rozvíjať túžbu po poznaní, lásku k vedomostiam. 
                                                                  

„Výchova je najlepšie cestovné pre starobu.“
                                                                                                                                             /ARISTOTELES/                                     

„Všetko sa začína po prvýkrát. Vy i ja máme výzvu zanechať stopu dobra  a spolupodielať sa na zanechaní tohto odkazu pre naše deti. 
Všetci spoločne môžeme podporiť realizáciu rozvoja európskej dimenzie vzdelávania. 

Našla som riešenie:  Pozývam vás všetkých stať sa jej členmi!“ 

 

PaedDr. Mária Barancová

prezidentka SKU