Čo prináša novela zákona o PZ a OZ 138/2019?

Zapojte sa do pripomienkovania vyplnením formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0bGL1St4trcaiB05Yv6ZOwE_whE_-OKPxnus-RMXWU4mORQ/viewform?usp=sf_link

Správa Slovenskej komory učiteľov k novele zákona 138/2019

Sprievodná dokumentácia k novele je tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-561

Správa o účasti verejnosti – opäť len suché konštatovanie, že verejnosť je o návrhu zákona informovaná v rámci MPK (medzirezortné pripomienkové konanie). Ministerstvo školstva zjavne netuší, že sme 30 rokov po nežnej revolúcii a platí tu demokracia a európsky rámec verejnej a participatívnej tvorby politiky.

V zákone je viac  ako 105 zmien. Treba však povedať, že väčšina zmien je opravou nepodarenej pôvodnej verzie zákona z roku 2019. Viaceré pozitívne zmeny sú výsledkom dlhodobého tlaku práve Slovenskej komory učiteľov, ale aj expresných rokovaní komory a ministerstva tesne pred vydaním novely. V rámci tejto predbežnej správy Slovenská komora učiteľov spracovala niektoré vybrané témy, ktoré zákon prináša a budeme ich postupne dopĺňať:

 1. Diskriminácia odborných zamestnancov v § 7 ods. 1 – stále je v zákone diskriminácia odborných zamestnancov z hľadiska možnosti vykonávať časť práce mimo pracoviska.
 2. Zvýšenie počtu kvalifikovane odučených hodín v úväzku z polovice na 2/3. Navyšuje sa počet hodín, ktoré v úväzku musí mať učiteľ, aby učil kvalifikovane. Pri 23 hodinovom úväzku to teda bude min. 16.
 3. Bezúhonnosť – upravili sa podmienky preukazovania bezúhonnosti iba pri prvom nástupe do zamestnania, alebo ak 5 rokov preruší učiteľ prácu. Rovnako už nemusí každých 5 rokov preukazovať odpis z registra. Tento krok je pozitívny a je to v podstate upratovanie po predošlej ministerke.
 4. Nadčasy – zákon upravuje nadčasy pre PZ tak, že nadčasová hodina bude až nad rámec týždňového úväzku učiteľa (t. j. ak v niektorý deň aj odučí o hodinu viac a v iný zase o hodinu menej, celkovo za týždeň neodučil viac a teda na NV nemá nárok). Považujeme to za úpravu, ktorá je v rozpore so Zákonníkom práce. Nadčasová práca je každá práca nad rámec vopred stanoveného základného úväzku, ktorý je u PZ je určený rozvrhom hodín na každý deň (priama činnosť), a ďalšou činnosťou (napr. príprava na hodiny úväzku a iné činnosti). Zákon tiež umožňil považovať za nadčasovú prácu aj zastupovanie vedúcim zamestnancom a riaditeľom, ktorí sú štatutármi, so súhlasom zriaďovateľa, ak nie je iná možnosť. Myslíme si, že by tu mala byť povinnosť túto nadčasovú prácu prerokovať so zástupcami zamestnancov.
 5. Koordinátor digitálnych technológii – pozitívna informácia, ale s veľkou nejasnosťou stability financovania, zdá sa, že pôjde o zamestnanca, ktorý bude platený z EÚ projektov. Nie je to pre školy povinná pozícia. Ide o pedagogického zamestnanca, jeho pedagogickou náplňou bude vzdelávanie PZ/OZ, táto úloha nie je pre školy nevyhnutne potrebná, školy skôr potrebujú niekoho, kto sa bude starať o chod a obnovu DT v škole a vedia ho zaplatiť.
 6. Školský podporný tím – do zákona sa zavádza nový pojem pre skupinu odborných zamestnancov spolu so šk. špeciálnym pedagógom a vymedzujú sa ako expertný tím na podporu výchovy a vzdelávania. Je to rozhodne pozitívna vec.
 7. Adaptačné vzdelávanie – zjednodušili sa možnosti uvádzania začínajúceho zamestnanca. Ako negatívum už v pôvodnej verzii zákona bola, a v novele sa nezmenila, podmienka, že uvádzajúci učiteľ musí mať buď predchádzajúcu prax v uvádzaní, alebo špecializačné vzdelávanie (doteraz sa nerozbehlo). Aplikačná prax ukazuje, že na školách nie sú pre potreby uvádzania využití skúsení učitelia v danom odbore, čo je mrhanie ich potenciálom. Adaptačné sa v zásade bude už realizovať za celú kariéru iba raz, nie je potrebné robiť ho ani pri prechode na novú kategóriu PZ alebo OZ, čo je pozitívny krok.
 8. Atestácie pre asistentov – po novom konečne nebudú asistenti diskriminovaní a budú môcť už tiež vykonávať 1. atestáciu.
 9. Atestácie – zjednodušil a otvoril sa ešte viac systém zaraďovania do kariérnych stupňov. Prvú atestáciu bude možné vykonávať už po 3 rokov, druhá ostáva 5 rokov po prvej. Komore neprešiel návrh, aby skúsení dlhoroční zamestnanci mali možnosť rýchlejšieho zaradenia do kariérneho stupňa s druhou atestáciou, teda nie až po 5 rokoch od prvej atestácie.
 10. Zníženie požiadaviek na vedúcich zamestnancov – po novom už nemusia mať ani prvú atestáciu, čo je rozhodne zlá správa a poukazuje to na absolútne zle nastavený systém kariérnych stupňov a zneváženie vzdelávania PZ/OZ zo strany ministerstva. To skutočne slúžia atestácie už len na zvýšenie platu?
 11. Bariéry pre nových riaditeľov – zákon naďalej zachováva bariéru pre účasť nových riaditeľov na výberových konaniach. Budú musieť mať už pri kandidovaní funkčné vzdelávanie, čo je v praxi našich škôl takmer nevykonateľné (robiť si toto vzdelávanie tajne, bez vedomia riaditeľa, je veľmi zvláštne, keďže by malo byť zaradené do plánu vzdelávania), takže opäť betónujeme len tých istých vedúcich vo funkciách. Ruší sa podmienka atestácie, ale zákon prikazuje robiť funkčné vzdelávanie vopred.
 12. Zodpovedný vychovávateľ – ministerstvo nemá stále vypracovaný štandard k tejto pozíciii a úprava v zákone umožňuje naďalej neviazať túto pozíciu na príplatok.
 13. Zrušenie ročného plánu profesijného rozvoja – pozitívna vec, bola to zbytočná byrokracia. Úprava zároveň umožňuje otvárať štvorročný plán vzdelávania.
 14. Otvorenie systému vzdelávania PZ a OZ – zákon otvára pre organizácie možnosť realizovať akreditované vzdelávanie nielen ako inovačné, ale aj funkčné, rozširujúce, kvalifikačné a atestačné. Otázkou však ostáva, kto bude dávať organizáciám akreditáciu a či bude tento proces transparentný. Pri zle nastavenom systéme bude naďalej upadať kvalita vzdelávania. Uvidíme, k akým úpravám dôjde vo vyhláške.
 15. Monitorovanie a systém kontroly hodnotenia kvality vzdelávania PZ a OZ – ministerstvo naďalej udržuje netransparentný proces kvality vzdelávania PZ a OZ, keďže aktuálne aj po novom bude viac menej všetko v rukách jedného oddelenia na ministerstve. Ministerstvo síce ustúpilo návrhu SKU, aby odborná Komisia mala dôležité postavenie pri rozhodovaní o kvalite vzdelávania, ale nemá posledné slovo a ani sa (zatiaľ) netvorí transparentne, jej zloženie určuje ministerstvo. Garancia čo najvyššej kvality systému tak nie je zaručená.
 16. Katalóg činností má priniesť zverejňovanie základných informácii o jednotlivých druhov vzdelávania a organizáciách a ich hodnotenie, vnímame to ako pozitívum. Sme veľmi zvedaví na konkrétnu podobu, očakávame  prepracovaný portál, ktorý bude svojou kvalitou a šírkou informácii lákať učiteľa vzdelávať sa.
 17. Hodnotenie vedúcich zamestnancov jeho zamestnancami (PZ a OZ) ani po opakovaných výzvach ministerstvo do novely nezapracovalo, hoci pred dvoma rokmi ho do zákona samo navrhovalo. Očakávali sme, že nové vedenie ministerstva bude progresívnejšie, demokratickejšie ako to predošlé a bude presadzovať otvorené spätné väzby nielen zhora nadol, ale aj opačne.
 18. Zníženie ukončenia pracovného pomeru zo 65 rokov na začiatok dôchodkového veku, s posunutou účinnosťou o 5 rokov. Vzhľadom na chýbajúcich mladých učiteľov a nedostatok kvality je škoda zbavovať sa učiteľov s praxou. Nie je na mieste znižovať ich vek odchodu zo školstva. Považujeme to za diskrimináciu veľkej skupiny zamestnancov z dôvodu veku v zmysle čl. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.
 19. Dotácie ministerstva na vzdelávanie PZ a OZ – zdá sa, že ide o prípravu na nejaký európsky projekt, každopádne, zákonné znenie umožňuje jednej sekcii na ministerstve neobmedzene a netransparentne rozhodovať o takýchto dotáciách.
 20. Ocenenia a medaily – ministerstvo otvorilo možnosť, aby aj iné organizácie mohli navrhnúť na ocenenie niektorého zamestnanca a pracovníka školstva. Žiaľ, opäť musíme podotknúť, že neexistuje žiaden transparentný systém, ako sa následne z navrhovaného zoznamu vyberie niekto na ocenenie. Komora je presvedčená, že tu musia byť jasné kritéria a verejná komisia zložená z uznávaných odborníkov.
 21. Diskriminácia odborných zamestnancov v rade školy – žiadame zosúladenie 25 zákona 596/2003 so zákonom 138/2019, aby aj OZ mohli byť členmi rady školy a voliť. Komora opakovane žiada prepracovať a rozšíriť koncept rady školy na najvyšší orgán v šk. samospráve z hľadiska riaditeľa školy a smerovaní školy a zároveň paritné zastúpenie tak zamestnancov (4 členovia), ako ostatných.
 22. Rozšírenie kvalifikačného vzdelávania a DPŠ na iné organizácie nepovažujeme za správne (s výnimkou vzdelávania pedagogických asistentov).
 23. Komora opakovane požaduje zjednodušiť ukončovanie inovačného, špecializačného a predatestačného vzdelávania.

Zapojte sa do pripomienkovania vyplnením formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0bGL1St4trcaiB05Yv6ZOwE_whE_-OKPxnus-RMXWU4mORQ/viewform?usp=sf_link