Hlavné ciele SKU v budúcnosti

V plodnej diskusii sa však načrtli a stanovili hlavné ciele, ktoré má Komora presadzovať:

1. Zvýšiť množstvo finančných prostriedkov pre školstvo na úroveň minimálne 6 % HDP spojených s potrebou vykonania komplexnej kontroly narábania so súčasnými finančnými prostriedkami, ktoré by mala zabezpečiť nezávislá inštitúcia. To je jediná cesta, aby sa mohli zvýšiť i platy učiteľov (tarifný základ i prostriedky pre odmeňovanie kvalitných pedagogických zamestnancov).

2. Predchádzajúci cieľ dokážeme splniť len užšou spoluprácou všetkých zástupcov školských organizácií v expertných skupinách, keďže len v spolupráci dokážeme tento spoločný cieľ. Musíme preto vyvinúť úsilie pre vytvorenie spoločnej platformy, kde sa vždy dopredu dohodneme ako budeme na ministerstve vystupovať.

3. Dobudovať organizačnú štruktúru SKU tak, aby každý obvod na Slovensku mal svojho zástupcu vo výkonnom manažmente kraja a v rámci svojho obvodu komunikoval so všetkými členmi.

4. Zamerať sa i na riešenia odborných problémov školstva – debyrokratizácia, školská integrácia (začlenenie) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iné i formou organizovania alebo spoluúčasti pri organizácii odborných konferencii, ktoré poskytnú potrebné výstupy pri rokovaniach o zmenách.

Privítame samozrejme i vaše námety v širšej diskusii, čo vy považujete za prioritné pre pozitívne zmeny v postavení učiteľa.

Mgr. Miroslav Sopko

viceprezident pre manažment a komunikáciu

Slovenská komora učiteľov