Prieskum k hodnoteniu riaditeľov

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela zákona 138/2019, v ktorej vďaka Slovenskej komore učiteľov pribudol veľmi dôležitý demokratizačný paragraf 70 ods. 11, ktorý doslovne uvádza: “Vedúceho PZ a OZ hodnotia aj PZ a OZ školy alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.

Z tohto dôvodu pripravuje komora učiteľov návrh anonymného dotazníka v súčinnosti s ASC Agendou za účelom ponúknuť čo najobjektívnejší nástroj na spätnú väzbu pre vedúcich zamestnancov. V tejto fáze prinášame sériu otázok, ktoré sme spracovali zo štandardizovaných dotazníkov pre hodnotenie riaditeľov. Koncom tohto školského roka sa anonymné hodnotenie uskutoční historicky prvý krát vo všetkých školách a školských zariadeniach. Cieľom takéhoto hodnotenia má byť konštruktívna recipročná spätná väzba a snaha skvalitniť vzdelávanie na všetkých úrovniach.

Nižšie je možnosť hlasovať za položky, ktoré sa vám zdajú dôležité, prípadne navrhnúť aj vlastné a to do 26.4.2022. Následne bude navrhnuté a zverejnené finálne znenie prvého dotazníku na tento školský rok ako možnosť použiť ho zriaďovateľmi a školami/školskými zariadeniami.

Položky sú vybrané z uvedených dotazníkov:
© Petr Urbánek, Martin Chvál. 2012. Klima učitelského sboru. Dotazník pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 36 s. ISBN 978-80-87652-24-4.
Dotazník Organizačná klíma školy (OCDQ-RS) – W. K. Hoy – C. J. Tarter – R. B. Kottkamp (1991). Slovenská verzia P. Gavora – J. Braunová (2009)
PaedDr. Mária Uhereková. Autoevalvačné nástroje hodnotenia kvality školy. Styk s kontrolnými orgánmi. Raabe: Bratislava.