Výsledky a návrh dotazníka Hodnotenia riaditeľov

Slovenská komora učiteľov realizovala v týždni 19. – 26. apríla 2022 jednoduchý online prieskum k anonymnému dotazníku hodnotenia riaditeľov škôl. Povinnosť realizovať hodnotenie vedúcich zamestnancov vyplýva z nového zákona 138/2019. Prieskum realizovalo 162 respondentov. Výsledky prieskumu a záverečné znenie dotazníku predloží Komora ASC agende na spracovanie do elektronických systémov škôl

Prieskum k hodnoteniu riaditeľov

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela zákona 138/2019, v ktorej vďaka Slovenskej komore učiteľov pribudol veľmi dôležitý demokratizačný paragraf 70 ods. 11, ktorý doslovne uvádza: “Vedúceho PZ a OZ hodnotia aj PZ a OZ školy alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Výsledky anonymného

Vojna a moc musí byť porazená aj v školskom prostredí

„V tomto svete pôsobia aj iné sily než zlá vôľa…“ (J. R. Tolkien) Emócie a dobré skutky v týchto časoch ruka v ruke prinášajú bohaté ovocie. Súčasne s tým je čas aj na hlbšiu a systémovú reflexiu. Čo je príčinou páchania zla? Aký je odkaz hrdinstva týchto dní? Aké odpovede dáva náboženstvo či filozofia a aké humanistická

Asistentov či odborných zamestnancov nemožno zneužívať

Slovenská komora učiteľov aj Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania dostáva v poslednom období opakovane podnety zo strany zamestnancov škôl v projekte MPC – POP I. a II., ale aj ostatných zamestnancov v súvislosti s hrubým porušovaním ich práv ako zamestnancov. Všetci sme si vedomí veľmi náročnej pandemickej situácie, ale o

Legislatívne zmeny 2022

Po takmer dvoch rokoch náročného procesu tvorby noviel zákonov s dvoma kolami, nezvládnutým procesom prípravy a s množstvom pripomienok nakoniec k 1.1.2022 vstúpia do platnosti tri rozsiahle novely zákonov – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní (tento sme v

Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy. Mediálna pozornosť sa dnes upiera na konkrétny prípad v Miloslavove, ale sociálno-patologické javy sú vo veľkom

Úspechy SKU v demokratizácii legislatívy 2022

Po takmer dvoch rokoch komplikovaného dvojkolového procesu tvorby noviel zákonov s nezvládnutým procesom prípravy a s množstvom pripomienok nakoniec k 1.1.2022 vstúpia do platnosti tri rozsiahle novely zákonov – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní. Komora sa aktívne zaoberala

Stanovisko SKU k Partnerskej dohode medzi EÚ a SR k eurofondom na r. 2021-2027

Bratislava, 20. decembra 2021 Komora učiteľov sa pripája a súhlasí s pripomienkami Nadácie socia a dopĺňa svojimstanoviskom. SKU pripomienkovala návrh partnerskej dohody (ďalej len „PD“)v septembri 2020 a potom až v októbri 2021 sme sa zúčastnili diskusie a pripomienkovaliPD cez oslovenie Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Budúcemiliardy EÚ stáli

Slovenská komora učiteľov hodnotí rezort školstva za rok 2021

Rok 2021 sa už druhý rok od vzniku vlády niesol v duchu príprav a očakávaní. Stále to nebolo o konkrétnych krokoch. Celý rok sme čakali, ako dopadnú veľké novely zákonov, čakali sme, čo bude s platmi učiteľov, ako vypáli Plán obnovy, čo vzala druhá a prinesie tretia vlna pandémie, ako

Šesť príkladov k práci nadčas

V súvislosti s uplatnením § 7 ods. 4 od 1. 1. 2022 sa vyskytli viaceré nejasnosti, ktoré ozrejmujeme Príklad 1: Mám 27 hodinový úväzok. Základný úväzok je 23 a  4 hodiny sú nadčasy… Čiže, nadčasy budú v rozvrhu tie hodiny, ktoré mám v piatok (4)? Odpoveď: Áno, nadčasové hodiny  budú v úväzku určené na piatok.  Príklad

Spoveď riaditeľa základnej školy

Dobrý deň,   Neviem, či som ja nechápavý alebo je niečo úplne inak… ale dnes minister po zasadnutí vlády znovu zopakoval, že všetky školy dostanú/dostali 200 eur odmeny na PZ. A to vôbec nie je pravda. Najprv sa hovorilo o odmene 100 eur, ktoré minulý rok dostali naozaj všetci učitelia a školy o tie peniaze