Strategické dokumenty školy – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2021 tradične v stredu v čase od 17:00 – 18:00. Diskusia má za cieľ predstaviť balíček vzorových dokumentov, ktoré pripravila Slovenská komora učiteľov pre svojich členov a sympatizantov a zahrnula ich do svojich vzdelávaní. Poukážeme na stav

Rada školy očami SKU

Slovenská komora učiteľov dlhodobo advokuje tému demokratizácie na školách. Aktuálne v rámci projektu „Podpora demokratizácie v školách“ podporeného z programu ACF – Slovakia pripravila celý balíček vzorových dokumentov, ktoré je možné veľmi ľahko prevziať a využiť priamo v práci zriaďovateľa ako i samotnej rady školy. Vzorové dokumenty k Rade školy

Sprchovanie v ŠKD

Začalo to celkom nádejne. S novým vymenovaným ministrom školstva a jeho odborným tímom sa vychovávateľskej obci dostalo uistenia, že školské kluby detí sú pre nich prioritou. Určite neostanú opomenuté pri zlepšovaní podmienok pre zamestnancov aj deti. Paráda! Veď sme vedeli, že bude čo vylepšovať po desaťročiach stagnácie. Až bude všetkým horúco! Aj

Výsledky prieskumu a návrhy SKU k zákonu č. 596/2003

V dňoch od 13. júla do 22.augusta 2021 realizovala Slovenská komora učiteľov online prieskum medzi členmi SKU a záujemcami. Prieskumu sa zúčastnili PZ a OZ a vyjadrili sa k otázkam rady školy, výberu riaditeľa a jeho kompetenciám v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 596/2003 o správe v školstve a

Postačí k atestácii potvrdenie od riaditeľa?

Viacerí učitelia sa opakovane obracali na Slovenskú komoru učiteľov so sťažnosťami, že Metodicko-pedagogické centrum nerešpektuje zákonné ustanovenia o atestačnom portfóliu a žiada neúmerne dokazovanie profesijných kompetencií cez portfólio napriek tomu, že zákon 138/2019 umožňuje, aby namiesto otrockého dokazovania učiteľ predložil potvrdenie od riaditeľa školy. Ministerstvo školstva SR na opakované výzvy

Návrhy k zákonu 596/2003 o správe v školstve a školskej samospráve

Milí členovia a sympatizanti Slovenskej komory učiteľov. Jeseň 2021 by mala byť časom prípravy novely zákona 596/2003, ktorý je kľúčový zákon demokratizácie školstva. Obsahuje zadefinovanie riaditeľa školy – jeho výber, vymenovanie a odvolanie, fungovanie rady školy, kompetencie zriaďovateľa, štátnej školskej inšpekcie aj ministerstva ako aj systém zriaďovania a vyraďovania škôl

Verejné výberové konanie na riaditeľa – mýty a otázky

Slovenská komora učiteľov spolu s Transparency international Slovensko v júni 2021 zavŕšila dlhodobú snahu o skvalitnenie procesov riadenia škôl a školských zariadení vydaním prvej spoločnej publikácie Transparentný výber riaditeľov škôl. Táto publikácia je významnou bodkou za mnohými aktivitami oboch organizácii v prospech spoločenských tém participácie, demokracie a transparentnosti. Jednou z jadrových tém výberových konaní je nepochybne otázka,

Môže riaditeľ aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami zmluvu na určito?

V otázkach, ktoré dostávame, sa nám opakuje problém s dobou určitou: Môže riaditeľ školy opätovne aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami (napr. z projektov) zmluvu na určito?  Napríklad: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú zmluvu opakovane na dobu určitú s dovetkom, že nemáme právo na pracovnú zmluvu na dobu

Potrebujeme zmenu konceptu riaditeľovania?

Nie je  tajomstvom, že Slovenská komora učiteľov dlhodobo žiada, aby sa slovenské školstvo dostalo konečne na úroveň demokracie vyspelých krajín sveta. Nielen v pekne pripravenej hodine občianskej výchovy, či kritickom myslení žiakov na hodine matematiky. Ale aj v realite dospelých samotnej školy. Je až paradoxné, že najnovšie si žiaci môžu už aj

Komora učiteľov hodnotí školský rok

Slovenská komora učiteľov bilancuje prvý, skutočne náročný školský rok nového vedenia ministerstva školstva. V septembri 2020 sme predstavili tri hlavné priority školského roka s mottom: „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni“: systém vzdelávania učiteľov, zjednotenie financovania škôl a demokratizácia v školách. Zdôraznili sme tému dobrého spravovania štrukturálnych fondov, transformáciu priamo riadených organizácii a stálu agendu

Aby učiteľský zbor nepracoval v katastrofických podmienkach

Podľa aktuálneho celoslovenského prieskumu Slovenskej komory učiteľov (SKU) nezanedbateľná časť pedagogických pracovníkov pracuje v katastrofických až neľudských podmienkach, či už z hľadiska systémového, vzťahového alebo mocenského. Teda okrem materiálno-technického zázemia, čo je na inú debatu. Česť všetkým výnimkám fungujúcim optimálne, žiaľ realita je skôr nasledovná: Mladý človek vstúpi v šiestich rokoch