Hromadná pripomienka proti obmedzeniam kreditového systému, politizácii školstva a za skvalitnenie školského zákona

Sme proti okliešťovaniu možností, ako získať kredity

Zásadne odmietame návrh novely zákona č. 317/2009, ktorá ruší možnosť získať kredity za vykonanú štátnu jazykovú skúšku, rigoróznu skúšku, špecializačné štúdium a tvorivé aktivity. Zároveň navrhujeme, aby mali pedagogickí a odborní zamestnanci opäť možnosť získať kredity overením profesijných kompetencií. Profesijné kompetencie predsa pedagogickí zamestnanci získavajú výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním a nie len povinnou účasťou na školeniach.


Sme za okamžité skončenie obmedzenej platnosti kreditov

Učitelia od prijatia zákona č. 317/2009 najviac kritizovali obmedzenú sedemročnú platnosť kreditov. Toto ustanovenie zrušila novela zákona č. 390/2011 s účinnosťou od 1. januára 2013. Následne bola účinnosť posunutá zákonom 325/2012 účinnosť posunutá na 1. január 2015 a neskôr zákonom 377/2014 na 1. január 2016. Týmto návrhom zákona sa má účinnosť posunúť dokonca až na 1. január 2018, s čím zásadne nesúhlasíme a navrhujeme, aby nezmyselná a ničím neodôvodnená obmedzená platnosť kreditov prestala platiť 1. septembra 2015.


Sme za skvalitnenie školského zákona

Charakter vzdelávania v materskej škole sa značne líši od povahy vzdelávania  na iných typoch škôl. Existencia učebných osnov v prípade materských škôl je  neprimeraným didaktizovaním predškolského vzdelávania. V školskom zákone učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu. Materské školy nemajú ani vyučovacie predmety a ani učebný plán.  Existencia učebných osnov je teda pri tomto type škôl neopodstatnená.

Riaditeľka materskej školy môže do triedy prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Potreby takýchto detí sú nezriedka nadštandardné a vyžadujú sústavný individuálny prístup učiteľky. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa však môže aktívne zúčastňovať edukačného procesu, ak mu v tom pomáha asistent učiteľa, ktorý individuálnym prístupom k danému dieťaťu umožňuje jeho aktívne začlenenie do diania v triede bez súčasného narušenia vyučovacieho procesu. Inkluzívne vzdelávanie má poskytovať šance a rovnosť pre všetkých. Preto považujeme za nutnosť (nie len za možnosť) znížiť v triedach, kde je začlenené dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, celkový počet detí a zabezpečiť asistenta učiteľa na celú dobu dochádzky takéhoto dieťaťa do materskej školy.

Návrh zákona:

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat_15_rtf.pdf?instEID=191&attEID=76409&docEID=416325&matEID=8060&langEID=1&tStamp=20150313162920637

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do štvrtka 2. apríla 2015!!!

 

Iniciátori hromadnej pripomienky:

PaedDr. Mária Barancová – prezidentka Slovenskej komory učiteľov
Mgr. Vladimír Crmoman – viceprezident Slovenskej komory učiteľov
Mgr. Miroslav Sopko – viceprezident Slovenskej komory učiteľov
Mgr. Branislav Kočan – výkonný riaditeľ Slovenskej komory učiteľov pre Bratislavský kraj
Mgr. Andrea Benková – Sekcia materských škôl pri Slovenskej komore učiteľov
RNDr. Soňa Puterková – výkonný manažment Slovenskej komory učiteľov
RNDr. Jana Kontúrová – výkonný manažment Slovenskej komory učiteľov

 

 

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rezortné číslo: 2015-8608-13085:1-10AA

Hromadná pripomienka k návrhu zákona ako celku.


1. Rozpor k návrhu zákona č. 245/2008 Z. z. (čl. I, vlastný materiál)

V bode 1 zásadne nesúhlasíme s druhou vetou návrhu úpravy § 9 odseku 6, ktorá je v rozpore so súčasne platným znením § 9 odseku 5.

Preto navrhujeme z návrhu úpravy § 9 odseku 6 druhú vetu vypustiť a prvú vetu nahradiť vetou: „Jednotlivé druhy a typy škôl, s výnimkou materských škôl, vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu.“

Zároveň navrhujeme v súčasnom znení zákona upraviť prvú vetu § 9 odseku 5 nasledovne: „Učebné osnovy, s výnimkou materských škôl, sú súčasťou školských vzdelávacích programov.“ Súčasne navrhujeme v § 7 odseku 4 v písmene f doplniť slová „s výnimkou materských škôl“.

Túto požiadavku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Navrhovaná   úprava § 9 odseku 6 a súčasné platné znenie § 7 odseku 4 písmena f je v rozpore s platným znením § 9 odseku 5, ktorý znie: „Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu.“ Nakoľko v materskej škole obsah vzdelávania nie je vymedzený prostredníctvom vyučovacích predmetov a nemajú ani učebný plán, učebné osnovy v materskej škole nemajú svoje opodstatnenie. V materských školách sa vzhľadom na charakter výchovno-vzdelávacieho procesu pracuje so vzdelávacími štandardami Štátneho vzdelávacieho programu, ktoré nie je potrebné akokoľvek duplicitne upravovať do podoby učebných osnov.

 

2. Rozpor k návrhu zákona č. 596/2003 Z. z. (čl. II, vlastný materiál)

Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou úpravou § 3 ods. 2, ktorá dáva zriaďovateľovi právo vetovať návrh Rady školy na vymenovanie riaditeľa, ktorý vyhral výberové konanie. Navrhovaná úprava je v rozpore so znením a duchom upravovaného zákona zakotvujúcim demokratické princípy v školskej samospráve a osobitne vo fungovaní Rady školy. Úprava je súčasne v rozpore s Čl. 30, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 5 Zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Preto navrhujeme vypustiť z návrhu zákona v čl. II body 1. a 3.

Túto požiadavku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Zriaďovateľ nemusí na výkon funkcie spĺňať žiadne vzdelanostné ani kvalifikačné predpoklady. Z toho dôvodu považujeme za neprípustné, aby rozhodoval o nevymenovaní riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania a jeho vzdelanostné a kvalifikačné predpoklady ustanovuje zákon.

V praxi by navrhovaná úprava mohla viesť k politizácii školstva, keďže väčšina starostov a predsedov samosprávnych krajov kandidovala za politické strany.

Takáto úprava, bez taxatívneho vymedzenia objektívnych dôvodov na nevymenovanie, môže viesť k porušovaniu princípu rovnosti zakotvenom v Čl. 30 ods. 4 Ústavy SR: „Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.“. Zriaďovateľ by takto mohol nevymenovať riaditeľa z dôvodu predsudkov voči pohlaviu, veku, politického presvedčenia, náboženského presvedčenia, národnosti alebo rasy uchádzača.

Úprava zákona vytvára predpoklady na korupciu, klientelizmus a nepotizmus. 

Zákon v súčasnom znení dostatočne rieši právo zriaďovateľa odvolať riaditeľa na základe § 3, ods. 7, 8 a 9.


3. Rozpor k návrhu zákona č. 317/2009 Z. z. (čl. III, vlastný materiál)

Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou úpravou § 47 a § 47a zákona, ktoré obmedzili možnosť učiteľa získať kredity za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie štátnej jazykovej skúšky, za rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity. Zásadne nesúhlasíme aj s predchádzajúcou novelou zákona č. 312/2013 v § 35, ktorou sa zrušila možnosť učiteľa získať kredity overením profesijných kompetencií.

Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona body 4 – 12. Zároveň navrhujeme, aby paragrafy 35 a 47 zneli rovnako, ako boli upravené zákonom č. 390/2011, to znamená pred úpravou zákonom č. 312/2013.

Túto požiadavku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Tieto úpravy sú v zjavnom rozpore s duchom zákona a hlavne s § 35 ods. 1 zákona, ktorý znie:„Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.“

Zrušenie ustanovenia o možnosti získať kredity overením kompetencií považujeme za diskriminačné. Pre výkon pedagogickej činnosti je predsa absolútne irelevantné, kde a akým spôsobom pedagogický alebo odborný zamestnanec vedomosti, zručnosti a spôsobilosti získal. Dôležité je, že ich získal a využíva ich. Povinnosť „odsedieť si“ akreditované školenia zaváňa šikanovaním učiteľov.

Povinná účasť na školeniach navyše predstavuje nemalé finančné nároky na metodicko-pedagogické centrá, prostriedky z eurofondov, ale aj rozpočty škôl (suplovanie). Výhodná môže byť len pre súkromných poskytovateľov spoplatnených akreditovaných školení.

Pre učiteľa a jeho profesijný rast a rozvoj je jednoznačne lepšia možnosť výberu medzi účasťou na školení a samostatným štúdiom. Navyše, mnoho vedomostí, zručností a spôsobilostí získali učitelia už dávno predtým, ako školenia s rovnakým obsahom získali akreditáciu. Častokrát majú učitelia vedomosti a zručnosti v oblasti nad rámec obsahu akreditovaného školenia, čiže účasť na školení považujú za stratu času.

Ak sa v minulosti objavilo podozrenie zo zneužívania ustanovenia o overovaní profesijných kompetencií, malo sa uvažovať o náprave a precizovaní ustanovenia, nie o jeho úplnom zrušení.

Obmedzenie možnosti získať kredity za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce a špecializačné štúdium je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecnými trhovými princípmi ako aj so všeobecnou praxou pri odmeňovaní, keď sa kvalifikácia zamestnanca odráža na jeho odmeňovaní.

Obmedzenie možnosti získať kredity za tvorivé činnosti považujeme z pohľadu učiteľov za demotivujúce. Prieskum medzi učiteľmi k zákonu 317/2009, ktorý v júni 2014 realizovala Slovenská komora učiteľov, naopak ukázal, že učitelia by privítali, keby sa rozšírila oblasť tvorivých aktivít, za ktoré im riaditeľ môže prideliť a uznať kredity.


4. Rozpor k návrhu zákona č. 390/2011 Z. z. (čl. IV, vlastný materiál)

Zásadne nesúhlasíme, aby sa v čl. IV slová „1. januára 2016“ nahradili slovami „1. januára 2018“.

Navrhujeme, aby sa v čl. IV slová „1. januára 2016“ nahradili slovami „1. septembra 2015“.

Túto požiadavku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Sedemročná platnosť kreditov je v zjavnom rozpore s celým systémom vzdelávania a vykonávaním skúšok, ktoré overujú nadobudnutie vedomostí, zručností a spôsobilostí. Platnosť po siedmich rokoch nestrácajú ani záverečné učňovské skúšky, maturitné skúšky, bakalárske skúšky, magisterské skúšky a i., ale ani napríklad rôzne osvedčenia – od zváračského listu, cez masérsky certifikát až po vodičské oprávnenie.

Kredity by mohli mať obmedzenú platnosť jedine v prípade, keby sa jednoznačne preukázalo, že:

  • pedagogickí a odborní zamestnanci stratili vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré získali na akreditovaných školeniach, a musia ich získať nanovo;
  • vedecké poznanie v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychológie zaznamenalo taký pokrok, že vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré pedagogickí zamestnanci získali na akreditovaných školeniach, sú zastarané, neplatné alebo dokonca škodlivé;
  • didaktické pomôcky a výpočtová technika na školách sa obnovujú v takom tempe, že by nemohli byť obsluhované a využívané na základe vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré pedagogickí zamestnanci získali na akreditovaných školeniach.

Podľa našich vedomostí ani jedna z týchto okolností nestala.

V prípade, že by Ministerstvo školstva a jeho podriadené organizácie identifikovali konkrétne školenia, z ktorých vedomosti, zručnosti a spôsobilosti učitelia po siedmich rokoch strácajú alebo nezodpovedajú aktuálnemu stavu poznania a techniky, bolo by prospešné v prvom rade prehodnotiť obsah vzdelávania týchto programov a školení a vypracovať systém, ktorý by pedagogickým pracovníkom umožňoval udržiavať a prehlbovať si získané vedomosti, zručnosti a spôsobilosti.

Učitelia považujú ustanovenie obmedzenej platnosti kreditov za diskriminačné a nespravodlivé od prijatia zákona v roku 2009. Odkladanie účinnosti zrušenia sedemročnej platnosti kreditov vnímajú učitelia ako neodôvodnenú snahu šetriť na platoch učiteľov a odborných zamestnancov.


Nasledujúce body 5. a 6. nie sú v návrhu zákona, napriek tomu považujeme za potrebné riešiť ich.


5. Rozpor k zákonu č. 245/2008 Z. z. (
§ 28 odsek 12)

Zásadne nesúhlasíme so súčasným znením § 28 odseku 12, a teda s tým, aby v triede materskej školy, kde je zaradené dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, nebol počet detí zohľadnený a prispôsobený tejto skutočnosti minimálne tak, že riaditeľka zníži celkový počet detí v triede o dve deti za každé dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.

Preto navrhujeme v § 28 v odseku 12 nahradiť slová „môže byť znížený najviac“ slovami „sa zníži aspoň“.

Túto požiadavku považujeme za zásadnú.

 

Odôvodnenie:

Deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami vyžadujú zvýšenú pozornosť učiteľky, čo nie je možné zabezpečiť, ak je počet detí taký, ako v triede bez dieťaťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.


6. Rozpor k zákonu 245/2008 Z. z. 
(§ 28 odsek 14)

Zásadne nesúhlasíme so súčasným znením § 28 odseku 14, aby v triede materskej školy boli zaradené deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami bez toho, aby v nej pôsobil asistent učiteľa.

V § 28 odsek 14 preto žiadame doplniť nasledovne: „Ak je v triede začlenené dieťa so ŠVVP, riaditeľ školy zabezpečí asistenta učiteľa na celú dobu dochádzky dieťaťa do MŠ.“

Túto požiadavku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Každé dieťa v materskej škole má právo na kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie. Je potrebné zabezpečiť túto možnosť aj deťom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.

***

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

PaedDr. Mária Barancová, Slovenská komora učiteľov, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
Mgr. Vladimír Crmoman, Červeňákova 5, 841 01  Bratislava
Mgr. Miroslav Sopko, 072 34 Zalužice 256
Mgr. Branislav Kočan, Bošániho 7, 841 01 Bratislava 
Mgr. Andrea Benková, Borzagoš 1070, 951 31 Močenok

 

PODPOR NA http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=799678