K materským školám sa v zápase o inklúziu pridali rodičia a odborníci. Spoločne sme požiadali poslancov, aby zasiahli.

K nesúhlasnému stanovisku organizácií pedagógov materských škôl k vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré chce ministerstvo školstva uviesť do praxe od 1. septembra 2017, sa vyjadrili aj rodičia a odborníci z organizácií Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, InkluCiTy a Matias. „Prihlasujeme sa k podpore požiadaviek SKU, SACEI, SPV a SV OMEP, ktoré v svojich otvorených listoch adresovali ministrovi školstva. Staráme sa a pomáhame deťom s autizmom a denne sa stretávame so slabou podporou štátu, naše deti nemajú asistentov a nedostávajú také vzdelanie ako deti bez zdravotného znevýhodnenia“, uviedla organizácia Matias, zaoberajúca sa starostlivosťou o deti s poruchou autistického spektra.

Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením sa pozastavujú nad požiadavkami, ktoré sú na základe ministerstvom schválených vzdelávacích programov na ich deti kladené. „Pre väčšinu z nich je nemožné dosiahnuť tento vzdelávací štandard na základnej škole, nieto ešte v škôlke. Ide o deti, ktoré sa nedajú škatuľkovať, pretože znevýhodnenie dieťaťa sa len zriedkakedy vyskytuje v rovnakej forme, načo sa v tomto dokumente zabúda. Detailné vymedzenie povinného zabezpečenia v týchto povinných štandardoch, čo do odborníkov a materiálno-technického zabezpečenia, nemá možnosť od 1. 9. 2017 zabezpečiť takmer žiadna dnešná materská škola. Preto sa pýtame – prečo tvoríme potemkinovské štátne vzdelávacie programy, ak už vopred ministerstvo školstva vie, že sú nerealizovateľné bez ďalšej nadväznosti na ich zabezpečenie,uvádzajú rodičia v svojom stanovisku.

Rodičia a odborníci z InkluCiTy konštatujú: Odmietame, aby boli do praxe uvádzané nepoužiteľné a zväzujúce materiály rozsahom ďaleko prevyšujúce „Učiace sa Slovensko“. Je neprípustné, aby Štátny pedagogický ústav definoval požiadavky na deti so zdravotným znevýhodnením kopírovaním z už neplatného a koncepčne odlišného štátneho vzdelávacieho programu z roku 2008. Kým bežným deťom stačí zvládnuť rozčleniť slová na slabiky (na základe sluchu), deti s telesným postihnutím majú v rámci toho istého cieľa určiť aj ich počet. Tam, kde sú v základnom vzdelávacom programe v rámci jednej podoblasti tri ciele, pridal pedagogický ústav deťom so sluchovým postihnutím ďalšie štyri, skopírované z neaktuálneho programu.“

Situácia je vážna, práve rodičia a ich deti každodenne pociťujú antiinkluzívnosť nášho školstva. Na jednej strane sa realizujú projekty zamerané na bezbariérovosť a na strane druhej štát schváli program, ktorý upiera deťom so zdravotným znevýhodnením právo vzdelávať sa v súlade s programom určeným pre ich zdravých rovesníkov. Jeden a ten istý minister schválil v roku 2016 pre všetky deti dokument podporujúci inklúziu a o rok neskôr jeho súčasť, ktorá je v príkrom rozpore so základnými princípmi inklúzie a dostupnosti vzdelania pre všetkých, ako je to definované v zákone. Je bezprecedentné, aby všetky organizácie materských škôl, rodičia a odborníci, ktorí na to upozorňujú, boli ignorovaní.

Je na čase priznať si zo strany ministerstva školstva chybu, zrušiť platnosť sporných programov pre zdravotne znevýhodnené deti a vytvoriť programy, vrátane chýbajúcich metodických materiálov, ktoré budú v prospech všetkých zainteresovaných. Nakoľko sa neúprosne blíži čas zavedenia programov do praxe, požiadali sme Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o zvrátenie situácie. Tá by v opačnom prípade mala veľmi negatívny dopad na prijímanie detí so zdravotným znevýhodnením do materských škôl a na prácu pedagógov v nich.