Komora hodnotí prvý školský rok ministra školstva

Komora už tradične poskytuje spätnú väzbu k hodnoteniu školské roka. Vnímame, že v sérii posledného päťročia ide opäť o náročný školský rok, ktorý nepomohol k plnohodnotnému zastaveniu, spomaleniu a stabilite, ktoré tak veľmi všetci potrebujeme. Do popredia sa významne dostala téma duševného zdravia nielen detí ale aj učiteľov a ďalších zamestnancov, čo je dobrá správa. Rovnako tak možno pozitívne vnímať snahu ministra školstva kontinuálne pokračovať v začatých procesoch a reformách a politicky ich zastrešiť – zjednotenie financovania materských škôl a školských klubov detí, systém podporných opatrení finančne krytých a podporovaných aj zo štátneho rozpočtu, snaha o finančnú podporu cez regionálne príspevky.

Ministrom nádejne vnímaná snaha zapojiť všetkých aktérov cez viac ako 30 pracovných skupín/projektov nie je nová a zväčša slúži na unavenie odborníkov a aktérov. Na skutočnú kvalitu by muselo ministerstvo nastaviť kvalitu takýchto skupín. Mnohé boli formálne, nepripravené, bez kvalitnej facilitácie diskusie a najmä, väčšinou ani neslúžili k nastaveniu zmien, ale skôr ako frustračné okienko. Participácia má rozličné formy a nie vždy musí ísť o pracovné stretnutia so širokým zastúpením. Odporúčame ministerstvu v týchto veciach sa obrátiť na profesionálov na participáciu a facilitáciu, aby sa nemrhalo energiou toľkých ľudí s malým efektom. 

Kriticky vnímame nerovnomerné nastavenie regionálnych príspevkov, kde bolo vynechaných tisíce kľúčových zamestnancov materských škôl a školských klubov detí, pedagogických asistentov a tiež veľká skupina expertov na duševné zdravie – odborných zamestnancov poradenských zariadení i škôl. 

Najkritickejším momentom ostáva opäť nezvládnutý legislatívny proces k takmer všetkým školským zákonom, ktoré si ministerstvo pripravilo bez diskusie a zapracovania pripomienok z pracovných skupín. Je to facka pre mnoho odborníkov, ktorí strácali pol roka čas a prinášali podnety z praxe.

Zvyšovanie platov stále nie je predmetom diskusie, čo nás veľmi znepokojuje, lebo atraktivita učiteľského povolania i ostatných profesií v školstve je opäť na konci šk. roka krízová, školy hľadajú opäť stovky až tisícky zamestnancov, ktorých niet.  Dlhodobo sa vzďaľujeme vysokoškolsky vzdelaným vo výške platov, pričom chýba vôľa nastaviť zvyšovanie platov systémovo, po čom už dlhé roky voláme.