Kvalita vzdelávania v školstve je vážne ohrozená

Bratislava 29. júla 2020

Slovenská komora učiteľov prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám získala z MŠVVaŠ SR informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že na ministerstve školstva pokračuje prax netransparentnosti. Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. v réžii bývalej vlády mal v septembri 2019 priniesť zvýšenie kvality vzdelávania pedagógov. Dodnes sa tak nestalo.

  1. Vzdelávanie učiteľov bude naďalej netransparentné

Komora už v novembri 2019 upozornila, že nový zákon zmrazí vzdelávací systém učiteľov a na dlhú dobu znemožní profesijný rozvoj pedagogických i odborných zamestnancov školstva. Tento školský rok sa nezrealizovalo žiadne akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov podľa nového zákona. Na konci tohto školského roka a do dnešného dňa máme len minimum akreditovaných organizácií (príloha 1), ktoré môžu vzdelávať učiteľov. Okrem vysokých škôl sú to predovšetkým zle fungujúce priamoriadené organizácie (MPC, ŠIOV), ktoré zatiaľ neprešli dlhodobo sľubovanou transformáciou. Na stránke tradičného poskytovateľa vzdelávaní, Metodicko- pedagogického centra, pedagogickí a odborní zamestnanci nenájdu ani jeden program vzdelávania podľa zákona platného od septembra 2019. Komisia pre profesijný rozvoj, ktorá má za úlohu posudzovať kvalitu organizácií žiadajúcich o akreditáciu v systéme vzdelávania a tiež dohliadať na kvalitu poskytovaných vzdelávaní, aj vďaka nášmu dlhodobému tlaku začala fungovať až v apríli 2020. Bohužiaľ bola vytvorená mimoriadne netransparentne. Výber členov, štatút a fungovanie tejto komisie sa uskutočnili bez účasti relevantných organizácií, zastupujúcich pedagógov. Ministerstvo odmieta zverejniť zoznam a životopisy vybraných expertov s odôvodnením, že im to „zákon neprikazuje“. Ten zákon, ktorý si títo úradníci sami takto nastavili. Kvalita celého postgraduálneho vzdelávania je tak v rukách  neznámej skupiny a chýba akákoľvek možnosť kontroly odbornou verejnosťou.

  1. Atraktivita učiteľského povolania sa nezvýši 

Atraktivita učiteľského povolania je kľúčová podmienka reformy školstva a jej nevyhnutným predpokladom je aj kvalitné vzdelávanie, ktoré je napojené na rast finančného ohodnotenia pedagógov. Vzhľadom na aktuálny stav profesijný rast nie je možný, finančný rast je od septembra 2019 vzhľadom na nový zákon tiež blokovaný. Jedinou možnosťou zvýšenia platovej tarify pre pedagógov po splnení podmienky praxe je tzv. atestačné konanie, ktorým pedagóg dokazuje svoje profesijné kompetencie pre daný kariérový stupeň. V praxi sa atestačné konanie uskutočňuje otrockým dokazovaním tzv. profesijných kompetencií. Tieto kompetencie vytvorilo ministerstvo v r. 2017 z eurofondov a vzhľadom na to, že sa ukázali byť v praxi ťažko preukázateľné, ich bude ministerstvo, opäť za použitia eurofondov, prerábať. Pripomíname, že od prijatia zákona v septembri 2019 doteraz atestáciu na MPC po novom absolvovalo len 10 žiadateľov. Viaceré žiadosti, podľa našich informácií,  boli v rozpore so zákonom zamietnuté.

III. Európske fondy na reformu školstva skončia v koši

Vážime si snahu ministra zavádzať inovácie, nové metódy práce, upravovať obsah vzdelávania, umožniť slovne hodnotiť žiakov, otvoriť trh učebníc, podporiť online vzdelávanie a pod. Všetky inovácie stoja na kvalitnom a motivovanom učiteľovi, ktorého podporu prisľúbil minister školstva zabezpečiť z prichádzajúcich európskych fondov. Ak sa nezmení prístup, veľká časť sľubovaného balíka môže ľahko skončiť v koši. Od r. 2009 Ministerstvo školstva čerpalo desiatky miliónov eur na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania v tzv. kreditovom systéme vzdelávania učiteľov. Bola preukázaná nekvalita množstva vzdelávacích programov. Ministerstvo školstva pod tlakom európskej komisie, zhoršujúcich sa výsledkov žiakov v PISA, štrajku učiteľov, nespokojnosti učiteľov preukázanej v TIMSS, kreditový systém zrušilo, resp. len nenápadne premenovalo. Hrozí, že po jedenástich rokoch sa to celé zopakuje. Ministerstvo plánuje čerpať ďalšie stovky miliónov eur so systémom vzdelávania v nekvalitne nastavenom zákone, s netransparentne vytvorenou komisiou pre akreditáciu a s nereformovanými organizáciami. 

Kvôli hektickému obdobiu koronakrízy Slovenská komora učiteľov čakala veľmi trpezlivo na odpovede z ministerstva školstva od zodpovedných za aktuálny stav. Po našich opakovaných upozorneniach, urgenciách a otázkach žiaľ musíme konštatovať, že zodpovední zamestnanci ministerstva školstva ignorovaním, neochotou komunikovať či zatajovaním informácií udržiavajú a podporujú chaos, zdedený po predchádzajúcej garnitúre. Ak sa neudeje náprava, hrozí de-forma školstva a stámilióny eur vyhodené v koši.

Slovenská komora učiteľov

 

Príloha 1: Doteraz akreditované vzdelávacie programy:

Príloha 2:

Sprístupnenie informácie p.Crmoman

Príloha 3:

PRÍLOHA štatút KPPR_2020

Príloha 4:

PRÍLOHA zápisnica_1_zasadnutie_2020

Príloha 5:

PRÍLOHA zápisnica_2_zasadnutie2020