MINISTERSTVO ŠKOLSTVA POUŽILO NOVÝ ZÁKON NA ZMRAZENIE VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV

1. septembra 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý pani ministerka predstavila ako prelomový. Ako jeho prínos deklarovala výrazné zvýšenie kvality vzdelávania učiteľov v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR z roku 2016 a s upozorneniami Európskej komisie pre SR. V dôvodovej správe zákona sa v súlade s PVV uvádzalo zvýšenie atraktivity učiteľského povolania s osobitným zreteľom na začínajúcich učiteľov. V médiách ministerka školstva tvrdila, že vďaka novému zákonu učitelia dostanú kvalitné možnosti vzdelávania, o nič neprídu a mladí učitelia si budú môcť „raz dva“ zvýšiť kvalifikáciu a dostať sa k zaujímavému platu cez atestácie a nový systém profesijného rozvoja.

Aktuálne Ministerstvo v súvislosti s uvedením nového zákona do praktického života neposkytuje takmer žiadnu podporu riaditeľom formou vykonávacích predpisov či usmernení, napr. v prípade štvorročných a ročných plánov rastu, návrhu kritérií hodnotenia zamestnancov, absentujú kvalitné profesijné štandardy. Verejnosť je svedkom chaosu a neprofesionality ministerstva v súvislosti so zavedením povinnosti odpisov z registra trestov.

Slovenská komora učiteľov musí s poľutovaním a pobúrením informovať verejnosť o  stave vzdelávania učiteľov a možnostiach ich kariérneho rastu po troch mesiacoch platnosti nového zákona:

  • ministerstvo iba v týchto dňoch sfunkčnilo vykonávacie predpisy – vyhlášky k zákonu: Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch a Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji. Vyhlášky sú však veľmi všeobecné, nekonkrétne a nevysvetľujú dostatočne ako postupovať.
  • už tretí mesiac nie je možné, aby učitelia podávali žiadosti o atestácie. Ministerstvo nepoverilo žiadnu organizáciu vykonávaním atestácii a podľa informácii, ktoré si komora od MŠVVaŠ vyžiadala cez infozákon, doteraz žiadna oprávnená organizácia nepožiadala o vydanie oprávnenia na poskytovanie atestácií,
  • od septembra 2019 ministerstvo neponúka učiteľom žiadne vzdelávanie v zmysle nového zákona (inovačné, kvalifikačné, funkčné, špecializačné a i.), ktoré by umožňovalo pedagógom získavať nové profesijné zručnosti. Po žiadostiach cez infozákon nás ministerstvo odkázalo iba na vzdelávacie programy akreditované podľa starého zákona, ktoré ale nemajú pre účely príplatkov už žiadnu váhu.
  • ministerstvo blokuje akreditácie vzdelávacích programov, nepripravilo organizáciám žiadne usmernenie ani pokyny k podávaniu žiadostí o akreditácie (okrem informácii o poplatkoch) a zamieta akreditácie, ktoré nespĺňajú vymyslené požiadavky členov neznámej akreditačnej komisie, ktorá verejne nepreukázala expertízu v oblasti posudzovania kvality žiadostí,
  • problémy s atestáciami a akreditáciou úzko súvisia s profesijnými štandardmi, vypracovanými v europrojekte metodicko-pedagogickým centrom a vydanými MŠVVaŠ v r. 2017. Od štandardov sú závislé kompetencie, ktoré má učiteľ v atestácii preukázať a v schválených programoch vzdelávať. Tieto štandardy bude opäť cez eurofondy za niekoľko miliónov, na zadanie ministerstva školstva, aktuálne tvoriť to isté MPC. Pretože sú platné štandardy zlé, nepreukázateľné a formálne, do vytvorenia a zverejnenia inovovaných profesijných štandardov ministerstvo školstva nechce a nevie spustiť nový systém vzdelávania a je blokovaný.

SKU žiada MŠVVaŠ SR, aby sfunkčnilo vzdelávací systém v zmysle platného zákona č. 138/2019, umožnilo poskytovať bohatú paletu atestačných, inovačných a ďalších vzdelávaní a zaručilo tým učiteľom ich profesijný rozvoj. Bez kvalitných vzdelávacích programov a atestácií o modernom profesijnom rozvoji učiteľov a atraktivite tohto povolania nemožno hovoriť.


V médiách:

https://domov.sme.sk/c/22269539/komora-kritizuje-nefunkcnost-vzdelavania-ucitelov-ministerstvo-to-odmieta.html