MUSÍ UČITEĽKA 1.STUPŇA KAŽDÝ DEŇ CHODIŤ DO ŠKD?

V schránke SKU sme našli nasledujúcu otázku:

Čo v prípade, že učiteľku 1.stupňa ZŠ, ktorá má plný úväzok, núti vedenie školy, aby po vyučovaní chodila každý deň do školského klubu detí (ŠKD) učiť sa s deťmi? Učiteľka odučí svoje hodiny a musí ísť poobede robiť s deťmi vlastne tie domáce úlohy, ktoré sama zadala. Riaditeľ jej povedal, že je to v pracovnej dobe a škola nemá financie, aby jej zaplatila nadčasy. Otázka je, či túto poobedňajšiu činnosť v ŠKD môže učiteľka 1.stupňa odmietnuť.

Tu je naša odpoveď:

Postup vedenia školy nepovažujeme za správny. V pracovnej zmluve má pani učiteľka uvedené zaradenie (kategóriu a podkategóriu: učiteľka pre 1. stupeň ZŠ), z čoho vyplýva aj jej náplň práce. Zamestnávateľ nemôže nariadiť inú prácu než tú, ktorá vyplýva z pracovnej zmluvy, bez súhlasu zamestnanca (a písomného dodatku k pracovnej zmluve). Ak by táto podmienka bola splnená, potom by práca v klube detí bola prácou nadčas, za čo patrí pani učiteľke odmena s príplatkom za prácu nadčas, alebo náhradné voľno. Pri práci nadčas je treba brať do úvahy par. 97 Zákonníka práce, najmä:
(5) Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.
(6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
(7) V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.  


Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk

Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.