Otázky a odpovede k funkčnému vzdelávaniu

Na naše otázky k problematike funkčného vzdelávania od 1. 1. 2022 sme dostali odpovede z legislatívno – právnej sekcie MŠVVaŠ SR, ktoré zverejňujeme v plnom znení. Ak vzdelávanie začalo ešte pred 2019 a moduly (rozširujúce) neskončili doteraz, (zákon to umožňoval do r. 2026), absolvovali v neskončených moduloch  FV už viac ako 220 hodín,

Šesť príkladov k práci nadčas

V súvislosti s uplatnením § 7 ods. 4 od 1. 1. 2022 sa vyskytli viaceré nejasnosti, ktoré ozrejmujeme Príklad 1: Mám 27 hodinový úväzok. Základný úväzok je 23 a  4 hodiny sú nadčasy… Čiže, nadčasy budú v rozvrhu tie hodiny, ktoré mám v piatok (4)? Odpoveď: Áno, nadčasové hodiny  budú v úväzku určené na piatok.  Príklad

Ako to bude od januára s odučenými nadčasmi?

Otázka z mailu: “Nechcem robiť paniku, ale práve mi písala kamarátka z odborov, že mali dnes onlinekonferenciu. Kde údajne vláda dnes schválila, v rámci šetrenia, že ak v týždni neodučíš nejakú hodinu (napr. branne, exkurzia, súťaž, ale aj sviatok či LV a pod.) v tom týždni ti nepreplatia nadčasovú hodinu. Ešte

Postačí k atestácii potvrdenie od riaditeľa?

Viacerí učitelia sa opakovane obracali na Slovenskú komoru učiteľov so sťažnosťami, že Metodicko-pedagogické centrum nerešpektuje zákonné ustanovenia o atestačnom portfóliu a žiada neúmerne dokazovanie profesijných kompetencií cez portfólio napriek tomu, že zákon 138/2019 umožňuje, aby namiesto otrockého dokazovania učiteľ predložil potvrdenie od riaditeľa školy. Ministerstvo školstva SR na opakované výzvy

Môže riaditeľ aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami zmluvu na určito?

V otázkach, ktoré dostávame, sa nám opakuje problém s dobou určitou: Môže riaditeľ školy opätovne aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami (napr. z projektov) zmluvu na určito?  Napríklad: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú zmluvu opakovane na dobu určitú s dovetkom, že nemáme právo na pracovnú zmluvu na dobu

Z pošty SKU – Ako si máme plánovať dovolenky?

V schránke SKU sme našli ďalšiu otázku: Zaujímalo by ma, ako si máme plánovať dovolenky, keďže máme nárok na 45 dní a musíme ju rozplánovať na 56 dní. Pýtam sa, čo si mám vybaviť na tých 11 dní…priepustky? A čo ak mi ju nikto len tak nedá, či si mám

Z pošty SKU – Máte nárok na 1 deň voľna navyše vďaka pandémii?

V schránke SKU sme našli ďalšiu otázku: V médiách sa čosi spomínalo, že máme počas pandémie nárok na 1 deň dovolenky navyše, pre koho to platí, kedy a či? Tu je naša odpoveď: Uvedený text nižšie platí rovnako aj pre zamestnancov cez štrukturálne projekty (napr. MPC). Zákonník práce v §

Z pošty SKU – Čo môže zamestnávateľ uviesť do pracovnej zmluvy

V schránke SKU sme našli nasledujúcu otázku: Môže Vám zamestnávateľ do pracovnej zmluvy uviesť ako pracovnú činnosť aj formulku „…a ďalšie podľa pokynov nadriadených„? Tu je naša odpoveď:V pracovnej zmluve vôbec nemusia, ale môžu, byť špecifikované pracovné činnosti, pretože pracovné činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách PZ a OZ sú

MUSÍ UČITEĽKA 1.STUPŇA KAŽDÝ DEŇ CHODIŤ DO ŠKD?

V schránke SKU sme našli nasledujúcu otázku: Čo v prípade, že učiteľku 1.stupňa ZŠ, ktorá má plný úväzok, núti vedenie školy, aby po vyučovaní chodila každý deň do školského klubu detí (ŠKD) učiť sa s deťmi? Učiteľka odučí svoje hodiny a musí ísť poobede robiť s deťmi vlastne tie domáce

Môže zamestnávateľ nariadiť dovolenku počas mimoriadnych jesenných prázdnin?

V schránke SKU sme našli nasledujúce otázky k aktuálnej situácii: Ako je to s dovolenkou počas týchto, dalo by sa povedať ďalších dní navyše (mimoriadnych jesenných prázdnin…)? Môže vedenie poslať pedagogickým a odborným zamestnancom usmernenie, že si majú opäť vziať dovolenku? Potom napr. bude chýbať dovolenka na zimné prázdniny a