Náčrt výskumu “Názory učiteľov na Testovanie 9”

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Suríková, Sociologický ústav SAV – maria.surikova(a)gmail.com

Spoluriešitelia:

Koordinátori:

Cieľ výskumu:

Našim cieľom bude zistiť názory učiteľov základných škôl na Testovanie 9 v troch problémových okruhoch, ktoré vystupujú ako podstatné z predbežnej analýzy reakcií učiteľov na Testovanie 9:

  1. úloha Testovania 9 vo vzťahu k prijatiu žiakov na stredné školy,
  2. vzťah Testovania 9 k vyučovaciemu procesu a schopnostiam žiakov,
  3. Testovanie 9 ako súčasť učiteľskej role s dopadom na status učiteľa.

Procedúra:

Zber údajov prebehne prostredníctvom dotazníkov v polovici júna 2011. Prostredníctvom e-mailov bude rozoslaných 400 dotazníkov učiteľom tých predmetov, ktorých sa Testovanie 9 týka. Učitelia budú vybratí podľa kódov zo súhrnného zoznamu učiteľov pomocou náhodného výberu, aby bola zachovaná požiadavka reprezentatívnosti výskumu. Dotazníky budú anonymné a akékoľvek údaje z nich budú použité výlučne na štatistické spracovanie výskumu.

Zodpovednou riešiteľkou výskumu je PhDr. Mária Suríková (Sociologický ústav SAV v Bratislave), ktorá bude zabezpečovať aj distribúciu a zber dotazníkov cez e-mailovú adresu maria.surikova(a)gmail.com (v prípade poruchy tohto e-mailového konta zasielať na iné vyššie uvedené adresy).

Učiteľov, ktorí budú oslovení ako respondenti prosíme, aby vyplnili dotazníky svedomito a úplne, podľa pokynov v dotazníku. Neúplne alebo klamne vyplnené dotazníky skreslia výsledky výskumu, prípadne celkom znemožnia jeho vyhodnotenie. Sprístupnenie výskumnej správy z výskumu predpokladáme ku koncu kalendárneho roku 2011.

Dúfame, že názory slovenských učiteľov posunú Testovanie 9 ku kvalitatívnejším zmenám pri jeho tvorbe a realizácii a nadstavia Testovanie 5 tak, aby obidva hodnotiace nástroje boli aj informatívnym zdrojom pre vnútornú evalváciu škôl a autoevalváciu samotných skúšaných žiakov.

Ďakujeme za vašu ochotu zapojiť sa do projektu a zároveň prispieť k posunu slovenských škôl.

V Bratislave 9.5.2011            PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU