Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši atraktivitu povolania

Slovenská komora učiteľov sa zúčastnila 2. kola konzultácií MŠVVaŠ k pripravovanému návrhu Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pripomienky komory, ktoré neboli do návrhu zapracované priamo na stretnutí, sme odoslali ministerstvu.

Viacero školských organizácií nesúhlasilo s časťou zákona, ktorá pojednáva o komore učiteľov, preto táto časť bola z návrhu vypustená.

Napriek viacerým pozitívnym posunom v znení návrhu zákona ho SKU nepovažuje za dostatočný.

Návrh zákona kladie zvýšené nároky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Systém vzdelávania zostáva komplikovaný, do zákona je navrhnutých 7 typov vzdelávaní, ukončených obhajobou záverečnej práce a praktickou skúškou pred komisiou. Pribudlo špecializačné vzdelávanie pre vykonávanie pozícií v škole, ktoré doteraz vykonávali skúsení učitelia bez povinného vzdelávania, predatestačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávania v školách. Financovanie vzdelávaní navrhované zákonom nezrovnoprávnilo poskytovateľov a zvýhodňuje organizácie zriadené ministerstvom. Neakceptoval sa návrh SKU, aby sa z rozpočtu poskytli finančné prostriedky školám (zamestnancom) v takom rozsahu, aby ich mohli použiť podľa vlastných vzdelávacích potrieb a plánu vzdelávaní. To by si vyžadovalo zvýšenie dnes príliš nízkeho normatívu na vzdelávanie. Zákon neposilňuje kontrolné mechanizmy kvality poskytovaných akreditovaných vzdelávaní, zásadne sa nezvyšuje transparentnosť ich hodnotenia absolventmi. Požadované vytvorenie internetového portálu MŠVVaŠ s akreditovanými inštitúciami a možnosťou hodnotenia vzdelávacích aktivít absolventmi s jeho priebežnou aktualizáciou nebolo akceptované. SKU tiež žiadala (bez výsledku) nastaviť mechanizmus kontroly činnosti garantov vzdelávaní v priebehu vzdelávaní. Bez zavedenia týchto opatrení je ťažké očakávať zvýšenie kvality vzdelávaní, požadované učiteľmi.

Zmena atestačného konania a zavedenie atestačného portfólia by mohla byť prínosom, ak by zákon nedával právo určovať obsah atestačného portfólia organizácii ministerstva školstva, ale jeho rozsah a obsah by bol vymedzený priamo v zákone. Súčasné nastavenie portfólia v návrhu je nedostatočné.

Návrh zrušil kreditový príplatok, ktorý bol priznaný zamestnancovi po získaní určitého počtu kreditov. Jeho zrušením sa odstránil problém nadobúdania kreditov za účelom zvýšenia mzdy, ktorý v súčasnosti jednoznačne vyplýva z nízkeho finančného ohodnotenia profesie. Nezaviedol však žiadny iný prvok externej motivácie vzdelávať sa, preto môžeme predpokladať pokles vzdelávajúcich sa učiteľov v ponúkanom systéme. Zákon to chce nahradiť zavedením novej povinnosti absolvovať niektoré druhy vzdelávania (špecializačné, aktualizačné, predatestačné). Túto skutočnosť hodnotí SKU negatívne.

Predkladatelia návrhu neakceptovali požiadavku SKU na vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.) pre pedagógov v materských školách. Sme jednou z mála krajín EÚ, kde požiadavka vysokoškolského vzdelania na tomto stupni vzdelávania ešte nie je zavedená.

Prínosom návrhu zákona je zmienka o existencii etického kódexu zamestnanca a tiež ochrana zamestnanca pred neodborným zásahom do výkonu jeho práce. Zákon však neobsahuje konkrétne nástroje na zabezpečenie ochrany pred sociálno-patologickými prejavmi správania zamestnancov, vedenia či zriaďovateľov, prípadne zákonných zástupcov a ochrana pred násilím zo strany žiakov.

Konštatujeme, že návrh zákona nijako zásadne nezvyšuje atraktivitu profesie pedagogického a odborného zamestnanca.

Týmto ďakujeme všetkým kolegom, ktorí reagovali na našu výzvu a poslali nám pripomienky a návrhy. Bolo ich dosť, viaceré sme zapracovali do verzie, ktorú sme odoslali ministerstvu a ktorú tu zverejňujeme. Špeciálne ďakujeme p. Karolovi Korintušovi za odbornú analýzu k časti zákona o komore pedagogických a odborných zamestnancov.

V médiach: https://domov.sme.sk/c/20820507/atkraktivita-ucitelia-motivacia-novy-zakon-komora-ucitelov.html#ixzz5EoZcJmf8

 V prílohe sú pripomienky SKU k návrhu zákona (naše pripomienky sú v poznámkach označené SKU).
[wpdm_package id=14830 template=”link-template-calltoaction3.php”]